Konsekwencje

Czytaj Dalej

Psychologiczne konsekwencje wygłodzenia

Sądzimy, że opowiadanie pacjentkom o wynikach tego eksperymentu pomaga im lepiej zrozumieć związek między własnymi zachowaniami oraz ich konsekwencjami. Konsekwencje wynikające z takiego sposobu odżywiania przypominają objawy opisane przez Keysa.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Z badań Krzysztofa Kaniastego - absolwenta studiów psychologicznych w Polsce, zajmującego się w USA problematyką psychologiczną klęsk żywiołowych (który uczestniczył też w badaniach nad psychologicznymi konsekwencjami powodzi tysiąclecia w 1997 roku w Polsce) - wynika, że kataklizmy mogą pojawiać się w sposób przewidywany albo niespodziewanie, są widzialne lub niewidzialne, przekraczają granice państw i kontynentów i mają dramatyczne ...

Jakie znasz rodzaje błędów popełniane przy konstrukcji i zapisie algorytmów? Jakie mogą być ich konsekwencje?

Konsekwencje: - algorytm dla pewnych dopuszczalnych danych daje niepoprawne rozwiązanie - wykonanie programu zostaje przerwane - program realizujący algorytm nie kończy swego działania

Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

Unia miała poważne konsekwencje w dziedzinie kultury. Bezkrólewia miały dla Rzeczypospolitej poważne konsekwencje ustrojowe.

DOKTRYNA SUWERENNOŚCI CIAŁA ZBIOROWEGO (LUDU LUB NARODU) I JEJ USTROJOWE KONSEKWENCJE

W istocie rzeczy tworzy się pewną fikcję o sporych konsekwencjach politycznych.

Zaangażowanie i konsekwencja – podaj przykłady

Źródłami takiego postępowania są: wysokie cenie zgodności w naszej kulturze oraz powszechne uważanie niekonsekwencji za negatywną cechę osobowości; człowiek cechujący się brakiem zgodności między przekonaniami, słowami i czynami postrzegany jest jako zagubiony, dwulicowy, a nawet psychicznie chory, konsekwencja zaś kojarzona jest z racjonalnością, stałością i uczciwością, osiągane korzyści z postępowania ...

Co to jest pułapka zadłużenia i jakie są jej konsekwencje

Pogarsza się jakość produkcji wielu wyrobów, poprzez zastępowanie materiałów importowanych krajowymi, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia możliwości eksportowych kraju.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Konsekwencje doświadczania niepunktualności wydarzeń życiowych

Z jednej strony, są to natychmiastowe konsekwencje widoczne w aktualnym zachowaniu dziecka, z drugiej - konsekwencje „ukryte”, ujawniające się później, w kolejnych fazach jego rozwoju

Psychodydaktyczne konsekwencje zaburzeń mowy

Często staje się to przyczyną wzrostu zagrożenia rozwoju osobowości ucznia, w konsekwencji prowadząc do powstania nerwicy z typowymi reakcjami obronnymi” (G.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Konsekwencje orientacyjno - poznawcze

Celem rewalidacji ukierunkowanej na rozwój poznawczy dziecka niewi­domego jest ograniczenie konsekwencji zubożonego poznania o dane wzro­kowe otoczenia oraz podtrzymywanie potencjalnej aktywności poznawczej sprawnych analizatorów, ale i wzroku.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Konsekwencje psychospołeczne

W konsekwencji zbierały one pozytywne informacje o sobie i o świecie społecznym (innych ludziach), co stanowi podstawę integracyjnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo - technicznej XIX wieku

Zapoczątkowało to rozwój radiotechniki i w konsekwencji umożliwiło ludziom sprawnie komunikować się na znaczne odległości bez konieczności używania kosztownego okablowania.

UNIA EUROPEJSKA - Konsekwencje przyłączenia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej

Wówczas w Polsce wytworzyłby się duży sektor, znajdujący się w stanie stagnacji, z wszystkimi negatywnymi ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami tego stanu m.

WYMIEŃ POZYTYWNE I NEGATYWNE KONSEKWENCJE ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO

Pozytywne konsekwencje: Wzrost produkcji i dobrobytu wprowadzanie nowych rozwiązań ułatwiając kontakty międzyludzkie, poprawiających organizacje  w pracy, nieskrępowany rozwoj handlu międzynarodowego i zagranicznego  Negatywne konsekwencje: Likwidacja miejsc pracy, masowa emigracja, terroryzm

KONSEKWENCJA (LOGICZNA)

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA) (łc. Logiczne pojęcie konsekwencji stanowi uogólnienie pojęcia -> wynikania.

Przemoc wobec dziecka i jej konsekwencje

Prawdziwa i zasadnicza zmiana stosunku rodziców do dzieci i w konsekwencji społeczeństwa dorosłych w stosunku do dzieci, dokonała się głównie dzięki rozwojowi psychologii, a przede wszystkim dzięki odkryciom Z.

Jakie są konsekwencje braku wczesnej i fachowej pomocy psychopedagogicznej?

Jedną z najpoważniejszych tego konsekwencji jest powstawanie wtórnych zaburzeń emocjonalnych i groźba neurotycznego rozwoju osobowości na skutek wieloletnich niepowodzeń szkolnych (Spionek 1965; Bogdanowicz 2003).

Konsekwencje wprowadzenia warunków podtrzymywałności

System może też bronić się przed negatywnymi wpływami otoczenia, przekształcając swoją strukturę wrewrnętrzną, przez co zmienia rodzaj, wielkość, kierunki i odległość niezbędnych przepływów zewnętrznych, a w konsekwencji także partnerów gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

Nauki formalno - logiczne a nauki empiryczne - podstawowe różnice i ich konsekwencje

Ich konsekwencje: nie używa się zmysłów tylko rozum mamy do czynienia z procedurami badawczymi

Teoria racjonalnego wyboru - Konsekwencje teorii

Po zagregowaniu indywidualnie racjonalnych zachowań wielu członków społeczeństwa, konsekwencje (rezultaty) okazują się w skali społecznej sprzeczne z interesem publicznym.