Konopnicka

Konopnicka

Czytaj Dalej

TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEJ

Konopnicka i współczesny jej świat literacki (1969) i Konopnicka wśród jej współczesnych (1976) oraz popularne broszury poświęcone związkom poetki z poszczególnymi regionami kraju.

Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka jest również autorką licznych nowel także poświęconych problemowi krzywdy i nędzy najbiedniejszych. Nowela jest wyrazem głębokiego humanitaryzmu Konopnickiej i dowodzi jej wrażliwości na krzywdę wyrządzaną człowiekowi przez drugiego człowieka.

Maria Konopnicka - "Nowele" - streszczenie

Dla większości nowel postyczniowych materiał ideowy i artystyczny stanowiła publicystyka, gdy dla Konopnickiej - reportaż. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do "Świtu" przez T.

Maria Konopnicka „Nowele”

Dla większości nowel postyczniowych materiał ideowy i artystyczny stanowiła publicystyka, gdy dla Konopnickiej - reportaż. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do „Świtu” przez T.

Maria Konopnicka - "Wiersze" - streszczenie

Konopnicka nawiązuje do podań i legend, które mogą pomóc w zachowaniu świadomości narodowej. Swe myśli Konopnicka kontynuuje w "Rocie".

Asnyk i Konopnicka - poeci czasów niepoetyckich

Podsumowanie tematu: Wiersze Asnyka i Konopnickiej pisane są językiem prostym i komunikatywnym, przedstawiają świat prawdziwych uczuć, są nieskomplikowane, łatwe do przyswojenia, adresowane do szerokiego kręgu czytelników.

IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej

Symboliczna funkcja przemian bohatera scala pretekstową fabułę z warstwą dygresyjną poematu, w której najpełniej wypowiedziała Konopnicka swe credo światopoglądowe -przeświadczenie o roli poezji i osobiste myśli. > Konopnicka Maria.

KONOPNICKA MARIA, Z WASIŁOWSKICH, pseud. Marko, Jan Sawa, Jan Waręż i in.

Konopnickiej, które zarówno czuwa nad ochroną pamiątek po poetce, jak inicjuje działania popularyzatorskie i badawcze. 1972; Konopnicka wśród jej współczesnych (zbiór.

NA FUJARCE, cykl liryków M. Konopnickiej

, z jej-zamiłowaniem do refrenów i paralelizmów wewnątrzwierszowych, z jej skłonnością do przesuwania akcentów, stworzyła Konopnicka, sięgając do inspiracji romant. > Konopnicka Maria.

ROTA, wiersz M. Konopnickiej

Konopnickiej, „Ruch Lit. BACULEWSKI Kłopoty z hymnem grunwaldzkim, w: Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, W.

Maria Konopnicka - krótka biografia

Najpełniej talent Konopnickiej objawił się w nowelach, takich jak Nasza szkapa, Mendel Gdański, Milosier-dzie gminy.

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej

rzemieślniku, kochającym miasto (jest to Warszawa), w którym przebył okres powstania 1863 i okrutne represje zaborcy, przedstawiła Konopnicka duchową klęskę człowieka, odartego przez sfanatyzowany tłum z wartości najcenniejszej: poczucia organicznej wspólnoty ze społecznością. —> Konopnicka Maria.

NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej

Konopnickiej, prwdr. —> Konopnicka Maria. Konopnickiej, w: Nowela, opowiadanie, aawęda (zbiór.

O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej

Natomiast w niejednorodnym stylu (rzeczowo-opisowym i metaforyczno-poetyckim, często archaizowanym), w mieszaniu planów zdarzeń, rozgrywających się bądź w wiejskim pejzażu, bądź w kraju bajki - utwór Konopnickiej antycypuje poetykę młodopol. CIEŚLIKOWSKI Baśń Konopnickiej O k.

PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej

Konopnickiej, prwdr. Dominującą z kolei funkcję w kształtowaniu języka poematu, jego metrum i strofiki, spełniły najżywotniejsze w twórczości Konopnickiej tradycje poezji Słowackiego. —> Konopnicka Maria.

MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej

Konopnickiej, prwdr. —» Konopnicka Maria.

MOI ZNAJOMI, tom nowel M. Konopnickiej

Konopnickiej, zawierający 13 utworów, prwdr. —> Konopnicka Maria.

NA NORMANDZKIM BRZEGU, cykl nowel M. Konopnickiej

Konopnickiej złożony z 10 miniaturowych etiud prozą, prwdr. MOCARSKA Marii Konopnickiej ,,N.

OBRAZKI, fabularne utwory poet. M. Konopnickiej

Konopnickiej, łączące elementy epiki, liryki i perswazyjnej retoryki; pod tą nazwą wyodrębniła autorka w kilku zbiorach swych wierszy grupę utworów: Co pocznie? —» Konopnicka Maria.

POEZJA MARII KONOPNICKIEJ

„Rota” Podmiot liryczny, czyli Maria Konopnicka składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie.