Konkurencja

Czytaj Dalej

Państwowa ochrona prawna konkurencji

Zakres działania Prezesa UOKiK  Sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy,  Prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachować rynkowych przedsiębiorców,  Przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej,  Nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie odrębnych przepisów,  Współpraca z innymi organami w zakresie ochrony ...

Konkurencja cenowa i niecenowa

Wykorzystywanie ceny w walce konkurencyjnej między podmiotami gospodarczymi określa się mianem konkurencji cenowej. Przedsiębiorstwa działające na rynku doskonale konkurencyjnym są podmiotami akceptującymi cenę rynkową, natomiast przedsiębiorstwa działające w ramach konkurencji niedoskonałej są podmiotami decydującymi o cenie.

Konkurencja na Marketing

W ramach tego założenia wyróżnia się cztery rodzaje konkurencji: • konkurencja w ramach marki- im marka produktu jest bardziej rozpoznawalna przez konsumenta, tym produkt znajduje większą liczbę nabywców • konkurencja w ramach formy produktu- to założenie zakłada, że im forma produktu, czyli jakość, opakowanie, reklama, są bardziej efektowne, tym produkt jest chętniej wybierany przez konsumenta • ogólna konkurencjakonkurencja w ...

Etyczny aspekt zjawiska konkurencji w środowisku uczniowskim

Można wyróżnić wiele odmian konkurencji, na przykład konkurencja tajna, jawna, nieczysta, także w obrębie danej dziedziny nauki istnieje kilka rodzajów konkurencji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z nim, do obowiązków Prezesa zalicza się: - sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; - wydawanie w przypadkach określonych ustawą decyzji w sprawach przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencje koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz decyzji w sprawach kar pieniężnych, kształtowania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych oraz decyzji określających odpowiedzialność ...

Polityka konkurencji w UE

Pierwsza z nich dotyczy ochrony konkurencji w stosunkach przedsiębiorstw między nimi oraz w ich stosunkach z konsumentami (reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw).

Omów funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej

Konkurencja monopolistyczna : względnie duża liczba uczestników (30 – 100); zróżnicowanie produktu (fizyczne, lokalizacja, nowe opakowanie, efekt reklamy, kredyty), firmy produkują bliskie ale niedoskonałe substytuty, a zróżnicowanie produktu otwiera możliwość mieszania siły monopolistycznej; ograniczona kontrola cen zależna od stopnia zróżnicowania produktu oraz liczby i bliskości konkurentów; Producent może podnosić cenę bez zagrożenia w sprzedaży do zera; ...

Konkurencja monopolistyczna

Powyższe cech rynku określane są mianem konkurencji monopolistycznej lub konkurencji niedoskonałej. Teoria konkurencji monopolistycznej łączy ze sobą elementy modelu konkurencji doskonałej i modelu monopolu pełnego.

Konkurencja

Swobodny przepływ kapitałów miedzy rożnymi dziedzinami produkcji Brak konkurencji niecelowej Doskonała informacja Rodzaje konkurencji ze względu na liczbę firm Monopol - jedna firma mająca decydujący wpływ na przebieg warunków rynkowych Oligopol - od dwóch (duopol) do kilku firm tej samej branży działających na rynku Układ wolnej (pełnej) konkurencji - duża liczba firm o niewielkim udziale w rynku (około 1 - 2%), niemających większego wpływu na ...

Konkurencja cenowa i pozacenowa

Konkurencja cenowa w rzeczywistości gospodarczej w czystej formie stanowi rzadkość, ponieważ producenci odeszli od metod konkurencji polegających na wpływaniu na ceny rynkowe, preferując niecenowe formy konkurencji .

Polityka konkurencji Unii Europejskiej

Polityka konkurencji ma dać gwarancje, że bariery zniesione w handlu wewnętrznym, w ramach wspólnego rynku, nie zostaną zastąpione innymi działaniami ze strony przedsiębiorstw lub rządów, prowadzącymi do zniekształcenia konkurencji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Do zakresu jego kompetencji należy: sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, badanie kształtowania się cen w warunkach ograniczenia konkurencji, wydawanie decyzji w sprawie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, kształtowania struktur organizacyjnych przedsiębiorców oraz decyzji określających odpowiedzialność, jaką ponoszą z tego tytułu przedsiębiorcy,

Konkurencja niecenowa

Konsekwencją tego zróżnicowania jest to iż konkurencja nie skupia się na cenie dóbr, ale tylko na jakości wyrobów, ich reklamie i warunkach sprzedaży – czyli konkurencji niecenowej.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - OCHRONA KONKURENCJI

Nad przestrzeganiem prawa konkurencji czuwa KE, która może nakładać grzywny, sięgające poziomu nawet 10% rocznego obrotu danej firmy Traktatowe regulacje prawa konkurencji delegalizują wszelkie sposoby 1) uniemożliwiania konkurencji 2) ograniczania konkurencji (np.

Zakazy konkurencji

[O konkurencji w kodeksie pracy: Rozdział II: Zakaz konkurencji: Ma na celu ochronę pracodawców przed podejmowaniem działalności konkurencyjnej przez pracowników aktualnie zatrudnionych lub zatrudnionych w przeszłości.

Konkurencja doskonała – konkurencja niedoskonała – monopol (w tym monopol naturalny)

Konkurencja doskonała - W gałęzi doskonale konkurencyjnej nikt nie przyjmuje, że jego działania wpływają na wysokość ceny rynkowej. Konkurencja niedoskonała - Producent działający w warunkach konkurencji niedoskonałej nie może sprzedać po istniejącej cenie tyle, ile chce.

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje)

- pankration – połączenie zapasów z pieściarstwem, jedna z najcieższych konkurencji olimpijskich W starożytnej Grecji ogromną popularność miały też inne konkurencje, których celem było osiągnięcie bogactwa sprawności ruchowej, takie jak; tańce pływanie, wioślarstwo, gry w piłkę.

Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji

Umowy o zakazie konkurencji nie mogą więc dotyczyć powstrzymania się pracownika od pracy w ogóle. Można przyjąć, ze zakaz konkurencji, jeżeli zostanie przez strony przyjęty, staje się źródłem obowiązku pracowniczego i w tych kategoriach należy go postrzegać.

Co rozumiesz pod pojęciem rynku? Na czym polega konkurencja rynkowa i co oznacza pojęcie „rynki konkurencyjne”?

Wykorzystywanie ceny w walce konkurencyjnej między podmiotami gospodarczymi określa się mianem konkurencji cenowej. W teorii ekonomi wyróżnia się zazwyczaj cztery rodzaje konkurencji rynkowej: konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja monopolistyczna, oligopol.

Narodziny i rozwój teorii niedoskonałej konkurencji

Aby mówić o konkurencji niedoskonałej, potrzebne jest wyszczególnienie cech konkurencji doskonałej. Skierował on uwagę na rolę firmy we współczesnej gospodarce i dowodził, że na rynkach mamy do czynienia z szerokim zakresem monopolizacji, przy czym czysty monopol i czysta konkurencja są raczej stanami przypadkowymi.