Koniec Wieku

Czytaj Dalej

Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

"Koniec wieku XIX". Za najbardziej wstrząsający obraz rozterki religijnej człowieka końca wieku uważany jest hymn "Święty Boże", który pokazuje rozdźwięk między obrazem Stwórcy przekazanych w tekstach kanonicznych, a obrazem losu człowieka.

Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"

Poetycki wyraz takim nastrojom dał Kazimierz Przerwa - Tetmajer w wierszu "Koniec wieku XIX". Utwór powstał w 1901 roku, a więc zaledwie siedem lat później niż "Koniec XIX wieku" Kazimierza Przerwy - Tetmajera.

Mloda Polska - nastroje konca wieku

Dekadentyzm odznaczal sie apatia i brakiem wiary w mozliwosc przetrwania konca XIX wieku przez swiat; schylkowosc, poczucie biernosci i niemocy wobec nadchodzacego konca wieku.

Literatura polska od roku 1543 do końca XVI wieku - Wiek złoty, mądrość i piękno literatury staropolskiej

To początek najwspanialszego rozkwitu literatury staropolskiej, jej «wieku złotego», który unieśmiertelniły cztery zwłaszcza nazwiska: Reja jako ojca naszej literatury narodowej; Modrzewskiego jako jednego z najszlachetniejszych myślicieli polskich wszystkich wieków; Kochanowskiego jako największego liryka niepodległej Polski, i Skargi jako największego ze wszystkich kaznodziejów, jakich kiedykolwiek Polska wydała.

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURA ?

Horacy był przekonany o sile i trwałościswojej poezji oraz o własnych zasługach na polu literackiej twórczości, które przyniosą muwawrzyn sławy i sprawią, że na wieki bedzie żyć w pamięci ludzi, czytających jego pieśni. W wieku 24 lat ożenilsię z księżniczką Famijaną. Czlowieku z konca wieku !

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

"Być czy mieć" - pytanie, które chyba po raz pierwszy tak silnie zostało zaakcentowane właśnie dziś, pod koniec dwudziestego wieku.

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

"Być czy mieć" - pytanie, które chyba po raz pierwszy tak silnie zostało zaakcentowane właśnie dziś, pod koniec dwudziestego wieku.

Przemiany w administracji francuskiej XVII i XIX wieku z uwzględnieniem trwałych wartości, które przetrwały do końca XX wieku

Wyeliminowanie resortu kolonii i marynarki dało nawet podział zwany w XIX wieku klasycznym , który znajdował zastosowanie w wielu państwach początku XIX wieku, np. Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł również przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego we Francji.

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Układ jego utrzymał się długo jako rama dla filozofii szkolnej, tak samo jak przed wiekami układ perypatetycki.

Rywalizacja francusko-habsburska we Włoszech od końca XV wieku do 1559r. Geneza i skutki.

Francja na przełomie XV i XVI wieku dążyła do unifikacji ziem pod berłem Walezjuszy, co powodowało także poczucie jedności wśród ludności francuskiej. W grudniu 1494 zajęli Rzym, a pod koniec lutego 1495 Neapol.

Główne problemy żywieniowe Polski w końcu XX wieku

W końcu XX wieku przeciętna dobowa dieta Polaka zawierała około 3000 kcal, z czego: ponad 10% pochodziło z białka (w 50% pochodzenia zwierzęcego), ponad 30% z tłuszczów (malejący udział tłuszczów zwierzęcych, zwłaszcza masła, na korzyść tłuszczów roślinnych) i nieco poniżej 60% z węglowodanów (ponad 10% z cukru i ponad 5% z alkoholu).

Stany Zjednoczone końca XX wieku

Pod koniec roku 1995 ostry spór o wielkość wydatków budżetowych między Kongresem a Clintonem doprowadził do sparaliżowania prac administracji rządowej na kilka tygodni.

Prometeusz – ukarany za miłość do ludzi. Charakterystyka i ocena bohatera z perspektywy końca XX wieku

Prometeusz to jeden z najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej, uważany za dobroczyńcę ludzkości, dla której dobra oszukał Zeusa. Po raz pierwszy w Kekone, podczas uroczystej ofiary, podzielił wołu na dwie części; z jednej strony włożył pod skórę mięso i wnętrzności, z drugiej zaś...

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku

Pedagogika specjalna jest jednym z 92 kierunków studiów ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Nie jest natomiast - od dzie­sięciu lat - samodzielną dyscypliną naukową, co utrudnia przede wszystkim kreowanie kadr naukowych na poziomie doktora i doktora habilitowanego pedagogiki specjalnej.

W...

ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

Największy rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku, pod względem wydobycia węgla i produkcji surówki żelaza, przeżywały Anglia, Niemcy i Stany Zjednoczone.

SĄSIEDZI CESARSTWA RZYMSKIEGO W KOŃCU IV WIEKU - ARMENIA

Ormianie przyjęli chrystianizm pod koniec III w.

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - CZECHY W KOŃCU X WIEKU

 

Zhołdowane przez Niemcy już w r. 929, nie potrafiły później zerwać tego związku i były traktowane nadal jako część składowa Rzeszy.

Wprawdzie Bolesław II (967—999) znajdował się kilkakrotnie w ostrym konflikcie z dynastią ottońską, ale jego wystąpienia nie różniły się niczym od...

Wielka Brytania pod koniec XVIII wieku

Sama Anglia pierwszą fazę rewolucji burżuazyjnej przeszła już w XVII wieku, wiek XVIII to już faza rewolucji przemysłowej.