Konflikt zbrojny

Czytaj Dalej

WOJNA,KONFLIKT ZBROJNY,UŻYCIE SIŁY

definiuje się jako konflikt,który się toczy,,między siłami zbrojnymi państwa a rozłamowymi siłami zbrojnymi i innymi zorganizowanymi grupami uzbrojonymi,dowodzonymi przez odpowiedzialne dowództwo”,nie są to konflikty między państwami-stronami konwencji genewskich.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne

Niektórzy autorzy są zdania ze jeśli pomoc zbrojna zostala uydzielona rządowi legalnemu wówczas interewencja jest dopuszczalna,w konsekwencji powoduje ona przekształcenie konfliktu wewn.

Wojna a konflikt zbrojny

Conflictus – zderzenie) zbrojny jest poprzedzony narastającą sprzecznością interesów , konfliktem o charakterze protestu, sprzeciwu, ostrzeżeniem, groźbą i akcją konfliktową ( na przykład zerwaniem stosunków dyplomatycznych, demonstracją siły.

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Po zawarciu unii polsko - litewskiej, która miała za zadanie wzmocnienie sił Polski i Litwy - państw najbardziej zagrożonych ekspansją Krzyżowców, doszło do kolejnych konfliktów zbrojnych.

Skutki konfliktów zbrojnych

Najbardziej istotnym i spektakularnym skutkiem konfliktów zbrojnych są jednak często duże straty ludnościowe, jakie one powodują. Bardzo duży wpływ wywierają też konflikty zbrojne na ekonomikę wielu krajów.

Wojny a konflikty zbrojne

KONFLIKT ZBROJNY - to stan, w którym walczą nie tylko państwa, ale i grupy społeczne, np. Charakterystyka konfliktu zbrojnego. KONFLIKT - po jednej ze stron walczących występuje siła zbrojna.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Konwencje genewskie z 1949 r.

3,wspólny dla wszystkich konwencji nakłada na każdą ze stron w konfliktach zbrojnych niemających charakteru międzyn. Państwa się zgodziły że bezstronna organizacja humanitarna może oferowac swe usługi stronom konfliktu.

KONFLIKT ZBROJNY W CZECZE-Nll 1994-1996.

Pono­wnie interwencję militarną Moskwa podjęła w grudniu 1994, był to początek krwawego dwuletniego konfliktu zbrojnego.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.

Podział i przyczyny konfliktów zbrojnych

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW: polityczne (wewnętrzne i napięcia polityczne, rozszerzenia terytorialne, poczucie zagrożenia), ekonomiczne (napięcia o charakterze gospodarczym, uzależnienia od innych krajów i surowce naturalne), kulturowe ( ustrój, religia, uprzedzenie rasowe).

Najważniejsze konflikty zbrojne współczesności i ich charakterystyka

"Jednym najdłużej trwających konfliktów w Europie jest turecko-grecki spór o Cypr. Ponadto Grecja jest w konflikcie z niepodległą od 1991 r.

OCHRONA DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO

dotyczącej bombardowania przez siły zbrojne morskie w czasie wojny.

KATEGORIE OSÓB CHRONIONYCH W KONFLIKCIE ZBROJNYM PRZEZ PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Kategoria ta obejmuje wszystkich cywilów, a w tym szczególnie: rannych i chorych kobiety ciężarne, dzieci jeńcy wojenni personel medyczny Pod ochroną prawa znajdują się również osoby należące do sił zbrojnych, które nie okazują oporu.

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Rozwój historyczny

W minionych wiekach prawo wojenne z reguły nie znajdowało zastosowania w wojnach domowych.Wprzez długie lata rzady były zdecydowane niechętnie podejmowaniu jakichkolwiek zobowiązan miedzynarodowych w zakresie traktowania powstańców.Projekt konwencji w sprawie ochrony ofiar wojen domowych ,przedstawiony w...

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVI wieku

Państwo polskie na początku XVI wieku przedstawiało się okazale. Wraz z Litwą było trezcim albo czwartym co do obszaru państwem w Europie, przewyższając swą wielkością Niemcy. Gorzej natomiast przedstawiał się ustrój polityczny państwa i obrona państwa, którego teoretyczną obroną było pospolite...

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześni okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już wówczas zaznaczają się pierwsze oznaki nadchodzącego nieszczęścia, czyli późniejszych wojen.

Już w początkowym okresie XVII w...

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Wojska lądowe Związku Radziec­kiego zostały utworzone na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej FSRR 28 stycznia 1918 r. Szybki rozwój nastąpił na początku lat trzydziestych, co łączyło się z budową przemysłu zbrojeniowego w ramach I planu pięcioletniego (1929-32). Lata trzydzieste...

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

niemieckie siły zbrojne liczyły 9,48 min żołnierzy, ale po wielkich klęskach na Wschodzie i Zachodzie liczba ta zaczęła się zmniejszać.

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

W utworze tym zachodzi konflikt pomiędzy dwiema władzami uznanymi powszechnie za najpotężniejsze – władzą boską i królewską.

W jaki sposób Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił w Powrocie posła aktualne konflikty polityczne?

konflikt narzeczeński : dwóch kawalerów ubiega się o rękę panny – jeden jest bohaterem pozytywnym, drugi negatywny.