Opisz jeden ze znanych ci sposobów rozwiązywania konfliktów w państwie lub między państwami

Sposoby na rozwiązywanie konfliktów: - wojna domowa lub między państwami, - terroryzm – groźba lub użycie przemocy dla celów politycznych, ETA, IRA, - rewolucja obala istniejący ustrój polityczny w celu sporządzenia nowego.

Konflikty społeczne – geneza, typologia, funkcje i sposoby ich rozwiązywania

Te najpowszechniej znane to: * Konflikt społeczny bezpośredni – bez pośrednictwa osób trzecich (osób, instytucji) Konflikt społeczny pośredni – prowadzony z dominującym udziałem osób trzecich, nie będących stroną w konflikcie.

Konflikt w organizacji

W zależności od warunków sytuacyjnych w organizacji można przyjąć koncepcje postępowania: - przezwyciężenie konfliktu lub usunięcie rzeczywistych źródeł konfliktu, - rozstrzygnięcie sporu w sposób arbitralny przez osoby sprawujące władzę w organizacji, - rozwiązanie konfliktu przez mediację trzeciej strony, - rozstrzygnięcia oparte na kompromisie, - rozwiązania pozorne – nie usuwające zasadniczych ...

Współczesny i tradycyjny pogląd na temat konfliktu

Pogląd tradycyjny: Konflikt jest zawsze szkodliwy, a jego pojawienie się wskazuje na problemy przedsiębiorstwa. Konflikt to sygnał, że coś dzieje się nie dobrze. Zależy to od umiejętności menadżera i umiarkowanego natężenia konfliktu.

Konflikt społeczny

Cosera, który uważa, że konflikt społeczny, to „[. ] walka ludzi reprezentujących odmienne wartości lub walka o dostęp do statusu, władzy lub ograniczonych dóbr, w której to walce celem pozostających w konflikcie stron jest nie tylko osiągnięcie pożą­danych wartości, lecz także zneutralizowanie, ograniczenie lub wyelimi­nowanie przeciwników.

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Procedury związane z rozszerzeniem konfliktów są tak skonstruowane, że rzadko prowadzą do rozstrzygnięcia wszystkich problemów spornych. Przyczynami napięć, jakie utrzymują się po zakończeniu konfliktów, są postawy, nawyki i wzory postępowania, ukształtowane w czasie konfliktu.

NAJWAŻNIEJSZE TEORIE KONFLIKTU

psychologii tłumów); 4) uwarunkowania związane z trudnościami adaptacyjnymi jednostek i grup do zmieniających się warunków; 5) uwarunkowania społeczne: za źródło konfliktów uważa się wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa, a za czynniki konfliktotwórcze -nierówności i dystanse społeczne, władzę i panowanie, systemy wartości, a także wszelkiego rodzaju zmiany społeczne (demograficzne,

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Ludzie starają się unikać tego typu konfliktu i ich konsekwencji, poszukują innych sposobów rozwiązywania konfliktów: na drodze kompromisu, ustępstw jednej ze stron, wspólnego dążenia do pomnożenia brakujących dóbr.

Dynamika konfliktów

Białyszewski pisze, że inten­sywność konfliktu zależy od następujących czynników: a) znaczenia, jakie przypisują pozostające w konflikcie strony problemom stanowiącym przedmiot konfliktu, b) zakresu problemów objętych konfliktem, c) stopnia emocjonalnego zaangażowania walczących stron, d) ideologicznej podbudowy racji, o które toczy się walka, e) wpływu psychologicznych mechanizmów walki5.

Konflikty izraelsko - arabskie

) - konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem i Izraelem, do którego wmieszały się wojska Francji i Wielkiej Brytanii.

Wpływ konfliktu wietnamskiego na opinię publiczną Zachodu i USA

Jeśli chodzi o USA to nie będę się powtarzać. Opinia publiczna była zszokowana kataklizmem i rozmiarem zbrodni dokonywanych w Wietnamie. Nie rozumiano celu obecności wojsk USA w Wietnamie. Chciano powrotu mężów i synów. Relacje telewizyjne były szokujące. Nikt nie chciał wojny. Powstały...

Konflikt amerykańsko – irański

W 1980 USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Iranem, konflikt wywołało uwięzienie (jako zakładników) 66 obywateli amerykańskich po ataku na ambasadę USA (XI 1979).

Konflikty wewnątrz społeczeństwa

W państwach demokratycznych istnieją mechanizmy ujmujące owe konflikty w ra­my prawne, dlatego przebiegają one zwykle łagod­nie; w państwach rządzonych w sposób autorytarny są one bardziej gwałtowne, często towarzyszy im przelew krwi.

Niedogodności marketingu wielokanałowego: konflikt w kanałach rynku w IBM

W praktyce mogły wystąpić następujące trzy rodzaje konfliktów: 1. konflikt pomiędzy kierownikami obsługującymi klientów ogólnokrajowych a personelem sprzedaży w terenie.

Współdziałanie,konflikt i konkurencja w kanale

jak dobrze kanały są zaprojektowane i zarządzane, zawsze pojawi się jakiś konflikt.

Konflikt poziomy

Aby usuwać tego typu konflikty, lider kanału musi określić jasne i dające się wprowadzić w życie reguły gry oraz działać szybko i zdecydowanie.

Konflikt w kanałach zintegrowanych pionowo w branży pakowanych dóbr konsumpcyjnych

Przez wiele lat potężni producenci pakowanych towarów konsumpcyjnych dysponowali w stosunku do detalistów bardzo silna pozycją przetargową. Wynikało to w znacznym stopniu ze stosowania przez nich strategii typu „puli", w ramach której, w celu stworzenia preferencyjnego traktowania marki, wydawali ogromne...

Przyczyny konfliktu w kanale

Ważne jest rozróżnienie przyczyn, które mogą wywoływać konflikt w kanale. Jest to konflikt trudny do rozwiązania. Czasami konflikt powstaje z powodu niejasno sprecyzowanych ml i praw.

Opanowywanie konfliktu w kanale

Niektóre konflikty w kanale mogą mieć charakter konstruktywny. Z drugiej strony, nadmierne konflikty mogą zakłócić funkcjonowanie kanału. Problemem jest lepsze opanowywanie konfliktu, a nie jego eliminacja.

Mechanizm obrony - sposoby rozwiązywania konfliktów

Mechanizmy te nie rozwiązują konfliktów - jedynie łagodzą ich objawy.