WAŻNIEJSZE RODZAJE KONFLIKTÓW W ZAKLADZIE PRACY

Mogą się same rozładować, albo w przypadku nasilenia przerodzić się w konflikt jawny.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU

Strajk jest drastyczną metodą postępowania w trakcie konfliktu, dzięki której określone grupy pragną uświadomić swe żądania pracodawcy lub osobom postawionym wysoko w hierarchii – dyrektorom lub politykom.

JAKIMI METODAMI ROZWIĄZYWANE SĄ KONFLIKTY W ZAKŁADZIE PRACY?

INTEGRUJĄCE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU (UZGODNIENIE, KONFRONTACJA, STOSOWANIE CELÓW NADRZĘDZNYCH); METODA WYCOFANIA SIĘ; DOMINACJA I STŁUMIENIE (WYMUSZENIE, UNIK, ŁAGODZENIE, ZASTOSOWANIE ZASADY WIĘKSZOŚCI); KOMPROMIS (ARBITRAŻ, ROZDZIELENIE, ODWOŁANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA, PRZEKUPIENIE).

PRZEKONYWANIE JAKO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU

Strony charakteryzują się: wzajemna zależność postrzegany konflikt możliwość zachowań oportunistycznych możliwość porozumienia się Negocjacje można określić jako sposób podejmowania decyzji o preferowanych działaniach, oparty na wymianie informacji dwóch lub więcej stron w sytuacji, gdy niektóre z interesów stron są konfliktowe.

POZYTYWNE I NEGATYWNE ZNACZENIE KONFLIKTU W ZAKLADZIE PRACY

Problemem nie jest występowanie konfliktów lecz charakter i sposób ich rozwiązywania.

Pojęcie i rodzaje konfliktu społecznego

Jest społecznie akceptowany przy pomocy środków Konflikt może być ujęty tradycyjnie: konflikt jest zbędny i szkodliwy bowiem uniemożliwia osiąganie przez organizacje optymalnej efektywności konfliktu można uniknąć głównym zadaniem kierownictwa organizacji jest eliminowanie i zapobieganie konfliktu Konflikt w ujęciu nowoczesnym: jest nieunikniony może szkodzić celom ...

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z ZAKŁADEM PRACY

Konflikt między przełożonym a podwładnym można rozwiązać poprzez: a) wyjaśnienie sytuacji i poszukanie kompromisu, b) zebranie faktów, rozważenie sytuacji i drogą decyzji zlikwidowanie konfliktów, może spowodować jeszcze ostrzejszy konflikt, c) zestawienie faktów i stanowisk obu stron w praktyce wybór drogi zakończenia konfliktu wynika ze sposobu odnoszenia się przełożonego do podwładnego czyli stylu ...

El Nino - TRAGICZNY POŻAR

Krajem, który najsilniej ucierpiał z powodu aktywności Dzieciątka, jest Indonezja. Pod koniec ubiegłego roku nawiedziła ją katastrofalna susza, a w konsekwencji gigantyczny pożar dżungli na wyspach Jawa i Borneo. Spłonęło kilkaset tysięcy hektarów lasu, a smog, który przedostał się do atmosfery...

KONFLIKT CESARSTWA Z PAPIESTWEM (SPÓR O INWESTYTURĘ)

Doszło również do konfliktu na zachodzie. Konflikt przybrał formę sporu teologicznego: czyje prawo jest ważniejsze, czy prawo władcy wiekuistego, czy prawo władcy doczesnego.

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Przyczyniło się to do konfliktów w tych państwach na drodze dziedziczenie, w Polsce podzielono kraj pomiędzy synów a w Francji na wskutek wymieszania się dynastii doszło do roszczeń Anglików do części ziem Francuskich.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Konflikt między królem a parlamentem

Konflikt między królem a parlamentem zaostrzył się za panowania Karola I na skutek jego próby rządów absolutnych oraz niekonsekwentnej polityki zagranicznej.

Dzieje konfliktu polsko - krzyżackiego

Konflikt polsko- krzyżacki był jednym z najdłuższych konfliktów w dziejach średniowiecznej Europy. Konflikt ten pokazał także co można osiągnąć przez upór i bezustanne naleganie może przynieść pożądany sukces.

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVI wieku

Państwo polskie na początku XVI wieku przedstawiało się okazale. Wraz z Litwą było trezcim albo czwartym co do obszaru państwem w Europie, przewyższając swą wielkością Niemcy. Gorzej natomiast przedstawiał się ustrój polityczny państwa i obrona państwa, którego teoretyczną obroną było pospolite...

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześni okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już wówczas zaznaczają się pierwsze oznaki nadchodzącego nieszczęścia, czyli późniejszych wojen.

Już w początkowym okresie XVII w...

Co było przyczyną konfliktu polsko - czeskiego

W 1918 roku ustalono z władzami czeskimi, że tereny przygraniczne zamieszkałe w większości przez Polaków zostaną włączone do Polski. Czesi złamali to porozumienie i w 1919 roku kiedy Polska zajęta była walką z Niemcami i Ukrainą.

Czesi zajęli wschodnią część Śląska Cieszyńskiego do rzeki...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Anglicy twierdzili, iż jest to środek, który ma rozwiązać konflikt z Indianami.

Starożytny Rzym - Konflikt pomiędzy Rzymem a Kartaginą

Rządzeni przez arystokrację kupiecką , spośród której wybierano dwóch najwyższych urzędników - sufetów starali się Kartagińczycy nie dopuścić do wytworzenia się w zachodniej części Morza Śródziemnego potęgi mogącej zagrozić ich potędze handlowej. Po opanowaniu przez Rzym Italii z Tarentem...

Unie Polski z Litwą - KONFLIKTY POLSKI Z PAŃSTWEM ZAKONNYM

To wywołało konflikt z Polską, który przerodził się w wojnę.

OCHRONA DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO

Regulamin Haski z 1907r. nakładał na wojujących (na lądzie) obowiązek podjęcia niezbędnych kroków, ażeby w miarę możności oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne... pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły...

KATEGORIE OSÓB CHRONIONYCH W KONFLIKCIE ZBROJNYM PRZEZ PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Pod ochroną prawa wojennego znajduje się przede wszystkim ludność cywilna. Ludność cywilna nie może być obiektem akcji militarnych, ponieważ znajduje się pod ochroną prawa wojennego.Kategoria ta obejmuje wszystkich cywilów, a w tym szczególnie:

rannych i chorych

kobiety ciężarne, dzieci...