Koncentracja

Czytaj Dalej

Strategia koncentracji na jednej działalności

Strategia koncentracji na jednym produkcie, integracja pionowa oraz dywersyfikacja stanowią strategie alternatywne względem siebie. Koncentracja może być realizowana metodą zewnętrzną lub wewnętrzną.

WZROST POPRZEZ KONCENTRACJI; PRODUKCJI

Poprzez analizę możliwości koncentracji produkcji, przedsiębiorstwo prawdopodobnie okryje dodatkowe źródła wzrostu wolumenu sprzedaży np.

Zdolność koncentracji uwagi w różnych dyscyplinach sportu

Przykładem może tu być bieg na 100m gdzie moment startu ma największe znaczenie a walka sportowa toczy się w krótkim czasie, oraz skoki narciarskie w których zawodnik musi potrafić utrzymać koncentracje przed skokiem jak i w jego trakcie by skok był udany.

Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji

Najczęściej obie te zasady wzajemnie się przenikają i w praktyce o koncentracji i dekoncentracji w organizacji administracji mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z przewagą jednego z tych elementów.

Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

; Koncern - tworzony jest na podstawie formuły koncentracji, związek przedsiębiorstw działających pod wspólnym zarządem jako całość gospodarcza należąca do jednego właściciela; jego następstwem może być ograniczenie konkurencji; Konglomerat - porozumienie monopolistyczne, które pod jednym kierownictwem obok podstawy działalności prowadzi działalność uboczną;   Holding - to spółka akcyjna, która posiada akcje różnych ...

Strategia koncentracji

  Strategia koncentracji polega na koncentracji na wybranych segmentach rynku i na pewnych produktach służących na zaspokajaniu popytu nabywców.

Formy koncentracji gospodarczej

holding Stanowi formę koncentracji gospodarczej, polegającej na centralizacji alokacji kapitału i zysków przez sprawowanie kontroli nad prawnie samodzielnymi podmiotami, którymi są z reguły spółki kapitałowe.

Jaki jest zakres zmienności współczynnika koncentracji Lorentza?

Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału <0,0 ; 1,0> i im większa jest jego wartość tym  koncentracje rozkładu uznaje się za silniejszą.

Koncentracja

Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśród zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie koncentracji można wyróżnić: koncern, holding trust i fuzje. Koncern-tworzony jest na podstawie formuły koncentracji.

Ograniczenie koncentracji kredytowej

stopnia koncentracji zaangażowania kredytowego banków. Inaczej mówi się, że koncentracja ryzyka byłaby zbyt duża.

Limity koncentracji kredytów

Najważniejszą regulacją ostrożnościową dotyczącą limitów koncentracji kredytów jest art. Inaczej mówi się, że koncentracja ryzyka byłaby zbyt duża.

Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

Zasada koncentracji i dekoncentracji. Koncentracja - chodzi tu głównie o kompetencje.

POWIĄZANIA PODMIOTÓW ADM. PUBLICZNEJ: Dekoncentracja, koncentracja, centralizacja

Przy koncentracji – punkt ciężkości adm. /w tedy zbiega się koncentracja z centralizacją/ .

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasady centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji, kolegialności i jednoosobowego kierownictwa

W przypadku decentralizacji brak jest zależności , w jej miejsce przyjmuje się domniemanie samodzielności i niezależności podmiotu XVII w zasada centralizacji stosowano w absolutnych państwach policyjnych, w mnijszym stopniu występowała w tzw republikach Zasada koncentracji – z koncentracją mamy doczynienia wtedy gdy następuje skupienie decyzji na wyższych szczeblach administracji państwowej z reguły w jednych rękach np.

GEOGRAFICZNA KONCENTRACJA NABYWCÓW

Taka geograficzna koncentracja producentów pozwala zredukować koszty sprzedaży.

Holding jako forma koncentracji gospodarczej.

  Holding- forma koncentracji gospodarczej, polegającej na centralnej alokacji kapitału i zysków przez sprawowanie kontroli nad prawnie samodzielnymi podmiotami( z reguły spółki kapitałowe) Istnieją w tej formie : Spółka dominująca ( matka ) i spółki zależne ( córki, filialne).

Koncentracja i dekoncentracja

Przy koncentracji- punkt ciężkości administrowania spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach, a więc ciężar administrowania znajduje się w rękach nielicznych organów.

Jakie są granice koncentracji kredytów w Polsce?

Granice koncentracji kredytów - Polska `89 a/ Suma kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy lub grupie związanej finansowo < 15% sumy niepodlegających podziałowi funduszy własnych i zgromadzonych w bankach kredytów.

Czym jest koncentracja?

W pewnym stopniu koncentracja jest związana ze zdolnością umysłu do nastawienia się na fizyczne właściwości głosu, którego słuchamy - np.

Prawo koncentracji

Charakterystyka Prawo koncentracji (autor:Frederik Taylor): Jeżeli kilka elementów wykonujących czynności jednakowe (podobne) połączymy w jeden zespół działający razem lub zastąpimy jednym większym organem wykonującym tę samą czynność w ilości równej produkcji wszystkich elementów, to ogólny nakład pracy i środków wytwórczych zmniejszy się Interpretacja Przy tym prawie ważne są takie czynniki jak rodzaj wykonywanej pracy i miejsce działalności, czas,