Kompozycja

Czytaj Dalej

SONET, kunsztowna kompozycja stroficzna złożona z 14 wersów

wprowadzony został przez Sonety krymskie i odeskie Mickiewicza, które inspirowały rozwój cyklu sonetowego jako lirycznego odpowiednika poematowej kompozycji epickiej (poemat opisowo-podróżniczy, romansowy, biogr.

Kompozycja

),podziały kompozycyjne, wprowadzające rozgraniczeniawewnątrz kompozycji i porządkujące ją, napięciakierunkowe, sugerujące ruch rzeczywisty lubwyobrażeniowy itp. też: diagonalizm, figura piramidalna,horyzontalizm, izokefalizm, plan (kompozycjastrefowa), wertykalizm.

EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka

EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka, gatunek powst. Kompozycja ta służyła celom dydakt.

Symultanizm, symultaniczna kompozycja, synoptyka

Kompozycjesymultaniczne w sztuce staroż. Apollinaire'a jako określenie kompozycji budowanychna zasadzie kontrastów koloryst, charakterystycznychdla malarzy z kręgu —> orfizmu.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

  Kompozycja utworu to cztery pory roku. Ta kompozycja kształtuje rozległość ujęcia tematu.

Konceptualizacja metody komponowania 12-tonowego- od wzorów klasycznych do pierwszych kompozycji dodekafonicznych A. Schonberga

Uważał, iż logiczny związek kompozycji klasycznej opiera się na ujednolicających cechach czynników strukturalnych np.

KOMPOZYCJA dzieła literackiego

, będąc układem zindywidualizowanym, stanowi jednak w mniejszym lub większym stopniu realizację pewnych ponadindywidualnych schematów kompozycyjnych właściwych dziełom danego typu, jest podporządkowana każdorazowo określonemu zespołowi norm kompozycyjnych, utrwalonych w tradycji poszczególnych rodzajów i gatunków literackich.

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA I ZNACZENIA FORM WYRAZOWYCH - I ZWROTKA

Zacznijmy od spraw kompozycji składniowej i niezbędnych objaśnień wyrazów.

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA A KOMPOZYCJA WERSYFIKACYJNA - FIGURY STYLISTYCZNE

Jeśli z kolei spojrzymy na tę część analizy, staje się oczywista duża częstotliwość występowania parzystych elementów stylistycznych. Warto to wrażenie sprawdzić, wymieniając te pary w osobnym wyliczeniu. Otrzyma się wtedy niekrótki rejestr form parzystych:

1.    Podział na 2 zwrotki zbudowane...

„PROCES” F. KAFKA - KOMPOZYCJA POWIEŚCI

−  chronologiczna fabuła

−  układ zdarzeń przejrzysty, skoncentrowany wokół głównego wątku procesu

−  akcja zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć bohatera

−  jasny układ wydarzeń, pewna schematyczność bohaterów, pozorna logika świata przedstawionego, który ujawnia swą absurdalność - to...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - KOMPOZYCJA

−  powieść złożona treściowo i kompozycyjnie −  przedstawienie wielości problemów osiągnął Bułhakow dzięki niejednorodności narracji −  narrator opowiada jednocześnie jakby o trzech różnych rzeczywistościach   I - realistycznie, satyrycznie i groteskowo ukazana Moskwa i jej mieszkańcy   II - ma charakter baśniowy i fantastyczny, powstaje dzięki obecności Wolanda-szatana i jego świty III- opowiadana we ...

Scharakteryzuj sytuacje, które określają rolę ceny w kształtowaniu kompozycji marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa

Ceny – jeden z podstawowych elementów rynku odgrywają istotną rolę w jego funkcjonowaniu. Tylko one tworzą przychody, wszystkie pozostałe elementy strategii marketingowej są dla firmy kosztami. Strategia cenowa jest ważnym i integralnym instrumentem marketingu -–mix i bez swobody w tym zakresie firma nie...

KOMPOZYCJA

Śrdw. prawie karnym okup składany przez przestępcę dla uchronienia się przed krwawą zemstą rodową; zob. Basarunek; Głowa (Główszczyzna); Nawiązka; układ, budowa dzieła sztuki (lit., muz., piast.); dzieło sztuki, zwł. muz.; teoria tworzenia utworów muz.; zespół części składowych; preparat...

„BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA I ZNACZENIA FORM WYRAZOWYCH - II ZWROTKA

Zwrotka druga ma w pierwszej części podobną formułę, która da się sprowadzić do wzoru wołacz + rozkaźnik. Wołacza możemy się domyślić w ostatnim wyrazie pierwszego wersu Twego dzieła Krzciciela, bożycze, który przypomina końcówkę -e z wołaczy bracie, ojcze, panie. Sam jednak wyraz, od którego ta...