Kompleks

Czytaj Dalej

Kompleksy w psychoanalizie

Z wielu typów kompleksów, o jakich wypo­wiadają się psychoanalitycy, do naj­częściej analizowanych należy kom­pleks Edypa, pojawiający się u dziecka około 3—4 lat, gdy obraz matki jako osoby mu najbliższej zaczyna nabierać innego charakteru. Z bardziej popular­nych można wymienić: kompleks Herostratesa, kompleks Diany i in.

Krążące kompleksy immunologiczne

Wynika to z braku jakiejkolwiek możliwości bliższego określenia antygenu i przeciwciała tworzącego dany kompleks immunologiczny oraz z tego, że choroby spowodowane obecnością kompleksów immunologicznych w obrębie kłębuszka nerkowego mogą przebiegać bez obecności krążących we krwi kompleksów immunologicznych.

KOMPLEKS

  KOMPLEKS (łc. kompleks Edypa, kompleks Elektry.

Kompleks oddechowy pnia mózgu

W obrębie kompleksu oddechowego pnia-mózgu wyróżnić można dwie zasadnicze pule neuronów zlokalizowanych w różnych miejscach tego kompleksu, a mianowicie: pulę neuronów wdechowych (I), którą tworzą neurony aktywne podczas fazy wdechu, oraz pulę neuronów wydechowych (E), którą tworzą neurony aktywne podczas fazy wydechu.

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb. gliny koloidalnej,czyli różnych glinokrzemianów, przeto typoweczarnoziemy mają większy kompleks sorpcyjnyniż np.

Zasady wyzwalania kompleksów motorycznych odruchowej lokomocji

Bodziec proprioreceptywny o określonej sile i kierunku działania na dziecko, będącego w pozycji wyjściowej, stymuluje mózg, w wyniku czego dochodzi do wyzwolenia odpowiedzi obwodowej w postaci idealnego wzorca ruchowego dającego się opisać jako odruchowy obrót z pleców na brzuch oraz kompleks motoryczny przypominający pełzanie - odruchową lokomocję w pozycji na brzuchu.

Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

Nazwy kompleksów gleb ornych pochodzą od nazw gatunków roślin wskaźnikowych,a wydzielamy je na podstawie następujących kryteriów: 1) charakter i właściwościgleby (typ, podtyp i rodzaj gleby, uziarnienie,stopień kultury, właściwości fiz.

Kompleks motoryczny podczas stymulacji drugiej fazy obrotu

Celem wyzwalania kompleksu motorycznego drugiej fazy obrotu jest zróżnicowanie pracy obu kończyn dolnych. trzeciej fazy obrotu pozwalają na zróżnicowanie (rozdzielenie) pracy kompleksu mięśniowego obręczy barkowej i obręczy biodrowej.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastralny

Jest to kompleks koncentrujący się wokół lęku oraz przed brakiem oparcia i bezradnością.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleksy analne

sugeruje, że istnieją dwa odrębne kompleksy analne, jeden związany z tendencją do wydalania a drugi związany z tendencją do zatrzymywania.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks uretralny

Kompleks Ikara – charakteryzuje się następującymi cechami: skłonność do moczenia się w okresie dzieciństwa, gorące pragnienie nieśmiertelności, silny narcyzm, wzniosłe ambicje, które rozwiewają się w obliczu porażki.

Proszę wyjaśnić termin kompleks kulturowy

Określimy samochodowym kompleksem kulturowym.

Co to jest Kompleks Edypa?

Zjawisko to Freud nazwał kompleksem Edypa z uwagi na jego podobieństwo do greckiego mitu o Edypie, który zabił swojego ojca i poślubił matkę.

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu.

TORRES VEDRAS, rozległy kompleks fortyfikacji ziemnych w Portugalii, na płn. od Lizbony

Garnizon tego kompleksu obronnego składał się z 25 tys.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks oralny

Wywodzi się z wczesnych doświadczeń związanych z karmieniem.

Obejmuje potrzeby jedzenia, picia, szukania kontaktu z osobami wyzwalającymi potrzebę

Opiekuńczości, jąkanie się, wtręt do jedzenia.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastracyjny

Tak, jak u Freuda. Wg Murraya dla rozwoju osobowości znaczenie mają determinanty genetyczno – maturacyjne, które są związane z procesem dojrzewania. Uważa on, że procesy genetyczno – maturacyjne są odpowiedzialne za programowane następstwa „er”, jakie można wyróżnić w życiu jednostki.

M. uważa, że...

Kompleksy reguł: procedury, instytucje i role

Reguła kulturowa z jej dwiema odmianami - normami i wartościami - to najmniejszy element, swoisty atom systemu aksjo-normatywnego. Ale reguły nie występują w izolacji, w oderwaniu od siebie. Przeciwnie, łączą się, integrują w szersze całości. Integracja najmniejszej skali dotyczyć może wiązek norm i...

Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO KOMPLEKS ZAGADNIEŃ ZDROWOTNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

- realizację zapewnia całe grono pedagogiczne wspierane przez szkolną służbę zdrowia

- należą do niego wszelkie przejawy troski o prawidłowy rozwój wychowanków

- krąg obejmuje :

- ćwiczenia śródlekcyjne - tzw. mikropauzy i racjonalna organizacja przerw międzylekcyjnych

- czuwanie nad prawidłową...

KOMPLEKSY

kompleksniższości manifestuje się dotkliwym przekonaniem o własnej nieudolności,bezwartościowości; powoduje nieśmiałość, pomyłki, potknięcia językowe itp.