Kompetencja

Czytaj Dalej

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Ważne w takim systemie zarządzania jest wyodrębnienie kompetencji firmy wynikających z jej misji i strategii, kompetencji działów i poszczególnych zespołów oraz kompetencji pracowników – wiedzy, doświadczeń i umiejętności związanych ze stanowiskiem pracy.

Zarządzanie kompetencjami

Możemy wyróżnić następujące grupy kompetencji: kompetencje organizacji, które obejmują kompetencje zarządcze, pracowników, wiedzę i pamięć zbiorową, kompetencje przejęte z zewnątrz takie jak licencje, patenty czy też kompetencje w sferze technologii jak i sferze społecznej, kompetencje zawodowe, właściwe dla poszczególnych zawodów, kompetencje stanowiskowe, związane z wymaganiami na poszczególnych stanowiskach pracy ...

Znaczenie kwalifikacji i kompetencji w przewidywaniu sukcesu bądź porażki zawodowej.

Ważne jest, aby kompetencje już posiadane oraz te, które są możliwe do zdobycia i opanowania (czyli nasze potencjalne możliwości) były zgodne z kompetencjami oczekiwanymi przez pracodawcę na interesującym nas bądź zajmowanym przez nas aktualnie stanowisku.

Elementy i rodzaje kompetencji

Kompetencje progowe i dotyczące działania Rozróżnienie pomiędzy kompetencjami progowymi i dotyczącymi działania zostało dokonane przez Boyatzisa .

Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

Kompetencje merytoryczne. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne. Kompetencje diagnostyczne. Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania, ?

Co oznaczają terminy: komunikacja językowa, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna i kompetencja kulturowa?

Zatem znajomość systemu językowego to inaczej mówiąc - kompetencja językowa; •    kompetencja komunikacyjna, a więc wiecza na temat użycia języka w grupie społecznej.

Kompetencje w pracy psychologa

 Kompetencje to także umiejętności określane mianem emocjonalno-społecznych, w skład których wchodzą między innymi umiejętność wywierania wpływu społecznego, pracy w zespole, umiejętność negocjacji, umiejętności komunikacyjne, empatia - stanowią one około dwóch trzecich kompetencji, mających wpływ na ponadprzeciętne wykonanie pracy.

Co można rozumieć w nauce socjologicznej pod pojęciem kompetencji społecznej, jaką może ona przybierać strukturę i jak dalece jej postać wyznaczona jest procesami socjalizacyjnymi (edukacją, wychowaniem)?

Kompetencje nabywamy wraz z wiekiem, zatem im ktoś starszy tym „inteligentniejszy” w sferze kompetencji społecznych, jednak sama wiedza teoretyczna dotycząca kompetencji jest nie przydatna bez jej praktycznej strony.

Kompetencje Wspólnot Europejskich

308 TWE „Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wspólnego w tym celu, stanowiąc jednomyślnie i na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, podejmuje właściwe działania” Kompetencje wyłączne Wspólnot Europejskich: Zgodnie z ...

Jak skutecznie oceniać kompetencje?

Decyzja o przeprowadzeniu sesji Centrum Oceny inauguruje długofalowy proces planowania karier pracowników, rozpatrywania potencjalnych możliwości awansu pionowego i/lub poziomego oraz przygotowywania ludzi do osiągnięcia takiego poziomu kompetencji, by byli w stanie sprostać nowym zadaniom.

Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

W ujęciu tej teorii ,rozwijane zasoby i kompetencje przyczyniają się do powstawania następnych, lepszych zasobów i większych kompetencji.

„Struktura i kompetencje organów administracyjnych"

Według zakresu kompetencji do podejmowania samodzielnych decyzji dzielimy organy na : organy decydujące, czyli takie, którym przepisy prawa przyznają prawo władczego rozstrzygania spraw w drodze decyzji wiążących inne podmioty; organy pomocnicze zwane doradczymi, zajmujące się tylko badaniem spraw i wyrażaniem opinii.

Aktywna bierność a pozorna kompetencja

Pozorna kompetencja jest oczywiście przeciwieństwem bieguna aktywnej bierności, jest przeciwieństwem innego oblicza tej samej osoby, która ma kilka obszarów kompetencji, a jednocześnie usilnie prosi o pomoc.

Etyka zawodu nauczyciela - kompetencje

Z trzech sfer kompetencji nauczyciela: wobec dzieci, społeczeństwa i grupy zawodowej, priorytetowe znaczenie mają – bez wątpienia – te pierwsze. ) kształtowanie kompetencji i wiary w siebie, które będą owocowały później w szkole i w życiu (Małecka 1990, s.

Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne uwarunkowane są cechami osobowości, temperamentu , inteligencji ogólnej , społecznej i emocjonalnej .

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

Dwa wymiary kwalifikacji profesjonalnych nauczyciela w obrębie kompetencji: psychologiczny prakseologiczny Właściwości kompetencji: to kategoria podmiotowa (czyje kompetencje nas interesują) mają ograniczony zasięg podmiotowy i społeczny (wskazują czego dotyczą, wobec kogo są przejawiane) należą do dyspozycji wyuczanych proces ich nabywania zachodzi w określonym kontekście mają charakter dynamiczny, podlegają przeobrażeniom w toku życia ...

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Kompetencje MTS

59,według którego wyrok wiąże tylko strony i tylko w stosunku do danego sporu, wyroki sadowe oraz opinie najznakomitszych znawców prawa publicznego, różnych narodów jako środek pomocniczy do stwierdzenia przepisów prawnych   Funkcje MTS: Sady o kompetencji dobrowolnej, rozstrzygającego spór między państwami przedłożony mu na podstawie kompromisu zawartego przez strony w odniesieniu do danego sporu lub na podstawie ...

Kompetencje nadane a kompetencje dorozumiane Wspólnot UE do stanowienia prawa

      Kompetencje nadane (kompetencje wyraźne) – państwa członkowskie przekazały Wspólnotom tyle uprawnień legislacyjnych należących dotychczas do ich organów prawodawczych, ile wynika w sposób bezpośredni z traktatów.

Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

Kompetencje opierają się na określonym kryterium, tj. Kompetencje behawioralne obejmują takie cechy, jak umiejętności interpersonalne, przywództwo, umiejętności analityczne i orientacja na osiągnięcia.

Obszary kompetencji prawodawczych Wspólnoty – zasada kompetencji powierzonych

Kompetencje konkurencyjne Wspólnot i państw członkowskich – państwa członkowskie nie przekazały Wspólnoto, całych swoich kompetencji prawodawczych, a jedynie wyposażyły je w prawo harmonizowania przy pomocy prawa pochodnego aktów wydanych na poziomie krajowym (dyrektywa).