Budowa komórki i funkcje jej składników - Plastydy

Charakterystyczne organelle komórek roślinnych. Mają kształt kulisty lub elipsoidalny. Otoczone są dwiema błonami cytoplazmatycznymi. Wnętrze plastydów stanowi bezpostaciowy ośrodek zwany sromą, plastydowy DNA i rybosomy. Najmłodszą formą plastydów są protoplastydy występujące w komórkach tkanki...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Podział komórki

Mitoza

Profaza:

- z siateczki chromatynowej wyodrębniają się chromosomy

- w późnym stadium profazy można wyróżnić w każdym chromosomie dwie chromatydy

- pod koniec profazy znika błona jądrowa i jąderko, wykształca się wrzeciono kariokinetyczne

- część włókien wrzeciona łączy się z...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Wirusy

Wirusy składają się z DNA lub RNA otoczonego przez płaszcz białkowy. Nie mają własnej przemiany materii - nie oddychają, nie odżywiają się. Rozmnażają się tylko we wnętrzu komórek. Gdy pojedynczy wirus (wirion) wniknie do komórki gospodarza powoduje zmianę jej metabolizmu ("przeprogramowuje ją") -...

Budowa komórki nerwowej

Komórka nerwowa, inaczej neuron, jest podstawowa jednostka anatomiczno-czynnosciowa tkanki nerwowej. Sklada sie ona z ciala komorki okreslanego mianem perikarionu, i dwoch rodzajow wypustek - licznych zazwyczaj wypustek cytoplazmatycznych, noszacych nazwe dendrytow, i pojedynczej wypustki osiowej, zwanej neurytem...

Budowa komórki - Informacje ogólne

Błona komórkowa

Skład:

Lipidy: fosfolipidy, sterole, glikolipidy, sfingolipidy, cerebrozydy

Białka:

a) powierzchniowe: hydrofilne, hydrofobowe

b) integralne

Charakter błony komórkowej:

- elastyczna

- półstała

- dynamiczna

- selektywna

- spolaryzowana

Ściana komórkowa

Ściana...

Charakterystyka komórki

Komórka jest podstawowym elementem strukturalnym i funkcjonalnym organizmów. Jako pierwsze powstały małe, bez jądrowe komórki prokariotyczne, reprezentowane współcześnie przez bakterie. Komórki te charakteryzują się bardzo prostą budową i są około 10 razy mniejsze od komórek eukariotycznych (tych z...

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

Każdy żywy organizm, pomijając kontrowersyjne wirusy, składa się, z co najmniej jednej komórki. Różnorodność życia na Ziemi jest ogromna, jego istota jednak zawsze pozostaje taka sama. Jest nią komórka. Począwszy od prostych jednokomórkowych organizmów takich jak pierwotniaki, a na człowieku...

Komórka nerwowa, włókna nerwowe i mielina

Komórka nerwowa (neuron) - składa się z ciała komórki (perikarion) i dwóch rodzajów wypustek cytoplazmatycznych (dendryty) oraz pojedynczej wypustki osiowej (neuryt lub akson) Dendryty przekazują impulsy do komórki nerwowej, a neuryt przewodzi impulsy z kom. na obwód. W cytoplazmie kom. znajdują się :

-...

Komórka roślinna - Informacje ogólne

Komórka roślinna jest rodzajem komórki eukariotycznej charakteryzującej się obecnością plastydów, silnym rozwojem wakuoli, celulozową ścianą komórkową oraz specyficznymi połączeniami, tzw. plazmodesmami - utworzonymi z pasm cytoplazmy i łączącymi wnętrza sąsiadujących ze sobą komórek.

Komórka...

KOMÓRKA - Informacje ogólne

Mejoza- zachodzi w komórkach macierzystych (2n) plemników, komórek jajowych, zarodników, ziarek pyłku, woreczka zalążkowego (1n).

KOMÓRKI NOWOTWOROWE A PRAWIDŁOWE

Komórki nowotworowe powstają w organizmie wskutek modyfikacji informacji genetycznej spowodowanych współdziałaniem różnorodnych czynników. Ich cykl życiowy jest zupełnie inny niż u komórek prawidłowych, nie reagują na zewnątrzkomórkowe sygnały, zarówno na pozytywne jak i na negatywne.

Cechy komórek...

Pierwotniaki - BUDOWA KOMÓRKI PIERWOTNIAKA

Komórka pierwotniaka jest grudką cytoplazmy otoczoną błoną komórkową. Zawiera jądro komórkowe, siateczkę wewnątrzplazmatyczną, cytoszkielet, centriole, rybosomy, mitochondria, struktury Golgiego, lizosomy, wodniczki pokarmowe, ziarna substancji zapasowych, wodniczki tętniące.

1.Budowa powierzchni...

Podział komórki

Mitoza Profaza: podwojenie ilości DNA, formowanie się chromosomów, zanik otoczki jądrowej i jąderek, utworzenie się wrzeciona kariokinetycznego.  

Metafaza: chromosomy są już maksymalnie zgrubiałe i podzielone na chromatydy.

Anafaza: włókienka wrzeciona kariokinetycznego skracają się i odciągają...

Przestrzenna organizacja komórki

jajowe, plemnikowe) u zwierzat oraz zarodnikow u roslin.

SKŁAD CHEMICZNY KOMÓRKI

BIOGENY- 6 pierwiastków stanowiących podstawę budowy związków organicznych, są nimi: C,O,H,N i S,P.

MAKROELEMENTY- stanowią około 99% masy organizmu

WĘGIEL-[C], jest podstawowym pierwiastkiem organicznym. Budowa jego atomów pozwala na tworzenie różnorodnych wiązań (również z innymi pierwiastkami)...

Budowa komórki

Podstawowym elementem budowy nie tylko ustrojów zwierzęcych, ale i roślinnych jest drobny, przeważnie jedynie pod mikroskopem do-strzegalny twór , zwany komórkę (cellula, cytus). Zarówno w królestwie roślinnym, jak i zwierzęcym istnieją liczne gatunki istot, które przez cały okres swego życia są...

Kształt i wielkość komórki

Kształ t i wielkość komórek mogą być różnorodne, przy tym stałe lub zmienne. Wielkość rozmaitych komórek waha się w szerokich granicach. Niektóre z nich można zobaczyć nawet nie uzbrojonym okiem.

np. jajo ptasie. Stanowi to jednak wyjątek. Wielkość komórek widzia-na jest tylko w mikroskopie...

Ruchy komórki

Przejawem wytwarzania przez komórkę energii mechanicznej jest zjawisko ruchu komórkowego. Omawiając zmienność kształtów komórki wskazaliśmy na zjawisko ruch u pełzakowate go. Ruch taki jest związany z występowaniem prądów protoplazmaty-cznych, wskutek których cytoplazma przelewa się do wytwarzanych przez...

Przemiana materii w komórce

Komórka pobiera ze swego otoczenia pewne substancje, które następnie przerabia i wbudowuje w czą-steczki swej protoplazmy, lub też magazynuje je jako materiał zapaso-wy, w komórce jajowej jako deutoplazm ę (żółtko).

Wrażliwość komórki

Ruch, a podobnie i niektóre inne czynności komórki , może powstawać w cytoplazmie, gdy na komórkę działają pewne czynniki zewnętrzne, np. mechaniczne lub chemiczne, zwane bodźcami. Mamy wtedy do czynienia z przejawami powszechnej , charak-terystycznej dla cytoplazmy w ogóle, zdolności oddziaływania na...