Komórki jajowe

Czytaj Dalej

Dojrzewanie komórki jajowej

Wtedy następuje kariogamia, czyli zespolenie się jądra komórki jajowej i jądra utworzonego z główki plemnika.

Jak przebiega wzrost komórki jajowej?

■ Komórka jajowa jest znacznie większa od plemnika i w pełni dojrzała jest niemalże widoczna dla ludzkiego oka.

JAJOWA KOMÓRKA (jajo, łac. ovium)

Żeńska komórka rozrodcza roślin i zwierząt. U roślin zlokalizowana w obrębie woreczków zalążkowych (okrytozalążkowe), rodni (mszaki, paprotniki i nagozalążkowe) lub lęgni (glony).

Z reguły niewielka, opatrzona wicią lub nieruchoma. U zwierząt stosunkowo duża (średnica 150-200pm), nieruchoma...

Komórki 1

CECHY ISTOT ŻYWYCH:budowa komórkowa,posiadają własny metabolizm,zbudowane z białek i kw.nukleidowych, dzidziczność cech,homeostaza(stałość środowiska wew) CZYNNOŚCI ŻYCIOWE:odżywianie,ruch,wydalanie, wzrost,oddychanie,rozwój,rozmnażanie się,reag.na bodźce. ORG...

Komórki 2

 

MITOZA PRZEBIEGA w komórkach somatycznych.Są to komórki diploidalne posiadające 46 chromosomów w jądrze komórkowym.FAZY MITOZY:1.Profaza(zanika błona jądrowa i jąderko,Z chromatyny wyodrębniają się chromosomy,chromosomy dzielą się na2połównki zwane chromatydami,tworzy się wrzeciono...

Komórki realizujące techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie

 

Techniczne przygotowanie produkcji jest procesem ciągłym. Ciągłość tych prac jest właśnie podstawą i warunkiem wyodrębnienia grupy osób i stworzenia zarówno w zarządzie jak i w ruchu przedsiębiorstwa specjalnych komórek technicznego przygotowania produkcji. Im szybszy jest w przedsiębiorstwie...

Proces produkcyjny wyrobu i proces produkcyjny w komórce produkcyjnej.

 

Czynnikiem wpływającym na odmianę organizacji produkcji jest sposób powiązania stanowisk pracy przy realizacji procesów produkcyjnych tzn. Stałość, powtarzalność i równomierność przebiegów produkcji określa równomierność, ciągłość przepływów przedmiotów pracy pracowników na stanowiskach i...

Rodzina – podstawowa komórka społeczna

1. Przyczyny historyczne tego twierdzenia:

- jedna z najstarszych organizacji ludzkich;

- druga struktura organizacji ludzkich po myśliwych;

- jest to grupa uniwersalna;

- jest to grupa ponad czasowa powstała w schyłkowej fazie wspólnoty pierwotnej i istniała niezmiennie w różnych okresach zarówno w...

Porównaj przebieg mitotycznego i mejotycznego podziału komórki

Redukuje liczbę chromosomów, co prowadzi do powstawania haplojdalnych komórek jajowych plemników, a także zarodników.

Przyczyny i skutki konfliktów między komórkami organizacyjnymi

Przyczyny

Aby przewidzieć i skutecznie kierować konfliktami między komórkami organizacyjnymi, należy obserwować zdarzenia poprzedzające konflikt. Konflikty nie zachodzą w próżni, lecz w określonych warunkach. R. Walton i J. Dutton zebrali wyniki badań na temat czynników i zdarzeń poprzedzających...

AIDS - dżuma XX wieku - Jak komórki zarażają się wirusem HIV

Jest to proces wieloetapowy, złożony z następujących po sobie faz. Są one efektami interakcji między komórką wrażliwą na zakażenie, a cząstką wirusa.

Proces ten wygląda w następujący sposób:

1- przyłączenie cząstki wirusowej do powierzchni komórki

2- połączenie wirusa z błoną komórkową...

Bakterie - Postacie komórki bakterii

- kuliste- ziarenkowiec

- cylindryczne- pałeczka, laseczka

- spiralnie skręcone- przecinkowiec, śrubowiec

Budowa komórki i funkcje jej składników - Cytoplazma

Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, śluzowata o gęstości nieco większej od wody. Ma zdolność ciągłego ruchu. W jej skład wchodzą: woda, białka, lipidy, węglowodany i...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Błony cytoplazmatyczne

Plazmalemma - żywa, półprzepuszczalna błona białkowo-lipidowa, okalająca cytoplazmę (protoplast). Lipidy połączone są z białkami w taki sposób, że tworzą coś w rodzaju płynnej moaziki. Kontroluje metabolizm komórki regulując przepływ różnego rodzaju związków.

Siateczka wewnątrz plazmatyczna...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Ściana komórkowa

Zbudowana z pektyn i celulozy (cukrowce). Między łańcuchami celulozy występują wolne przestrzenie wypełnione wodą i pektynami. Zespół łańcuchów pektynowych tworzy mikrofibrylle. W ścianie komórkowej mogą odkładać się także substancje pochodzenia tłuszczowego. Kontaktowanie się żywych protoplastów...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Rybosomy

Kuliste struktury zbudowane z białek i RNA. Mogą one występować wolno w cytoplazmie lub mogą być związane z błonami retikulum endoplazmatycznego. Syntetyzują białka. Zespół rybosomów połączonych nicią matrycową stanowi polirybosom.

Budowa komórki i funkcje jej składników - Lizosomy

Występują tylko w komórkach zwierzęcych. Ich odpowiednikami w komórkach roślinnych są sferosomy. Zawierają enzymy trawienne, które są w stanie latencji (nieaktywne). W nich zachodzą procesy trawienia wewnątrzkomórkowego składników protoplastu związane z przebudową komórki...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Aparat Golgiego

Inaczej zwany diktiosomem tworzy stosy kilku spłaszczonych cystern ułożonych równolegle do siebie. Cysterny ograniczone są pojedynczą błoną białkowo-lipidową. Od nich odrywają się pęcherzyki transportujące. Funkcja: synteza i wydzielanie wielocukrowców, śluzów. Jest również miejscem przebudowy i...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Centriole

Występują w komórkach zwierzęcych i roślin niższych w pobliżu jądra komórkowego. W okresie podziału wytwarzają struktury biegunowe wrzeciona podziałowego.

Budowa komórki i funkcje jej składników - Mitochondrium

Organelle o kształcie kulistym lub wydłużonym. Otoczone dwiema błonami cytoplazmatycznymi. Wnętrze mitochondrium stanowi koloidalny ośrodek, tzw. matriks zawierający białka, zwłaszcza enzymy. Funkcja: uzyskiwanie energii w wyniku zespolonych reakcji utleniania produktów przemiany materii. Energia...