Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Kulturalne

1.Władysław Reymont 1867 - 1925. Pisarz. Laureat Nagrody Nobla w 1924 roku.

2.Stefan Żeromski 1864 - 1925. Powieściopisarz. Nominowany do Nagrody Nobla.

3.Jan Kasprowicz 1860 - 1926. Poeta. Przedstawiciel symbolizmu i ekspresjonizmu.

4.Kazimierz Przerwa Tetmajer 1865 - 1940. Pisarz.

5.Władysław...

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Inne

1.Juliusz Zweibaum 1887 - 1959. Histolog. Zainicjował w Polsce badania tkanek

hodowanych "in vitro".

2.Fryderyk Zoll 1865 - 1948. Teoretyk prawa cywilnego.

3.Janusz Zeyland 1897 - 1944. Pediatra. Prowadził prace nad szczepieniami

przeciwgruźliczymi w Polsce.

4.Czesław Witoszyński 1875 - 1958...

Powstanie KEN - Czołowe postacie związane z KEN

W 1783 KEN ogłosiła zbiór przepisów regulujących pracę szkół, których podstawy opracował H. Kołłątaj. Głównymi działaczami KEN byli: A.K. Czartoryski, I. Potocki, M. Poniatowski, A. Zamoyski, a współpracownikami: G. Piramowicz, H. Kołłątaj, K. Narbutt i A. Popławski.

KEN istniała do połowy...

Postacie historyczne

WALLENSTEIN Albrecht von - 1583-1634, od 1626 naczelny dowódca wojsk cesarskich w wojnie 30-letniej 1618-48; po licznych zwycięstwach pobity 1632 pod Lützen; posądzony o zdradę, zamordowany.

CHMIELNICKI Bohdan Zenobi - ok. 1595-1657, hetman Ukrainy; przywódca powstania kozacko-chłopskiego przeciw...

Starożytna Grecja – postacie

Kreta

(rozkwit: 2000 r. - 1450 r. p.n.e.)

1. Minos - król Krety (żona-Pazyfae, dzieci-Deukalion, Androgenos, Ariadna i Fedra)

Mykeny

(napływ Achajów: 1900 r. p.n.e.)

1. Agamemnon - król Myken

Troja

(wojna trojańska: 1200 r. p.n.e.)

1. Parys (Aleksander) - porywa Helenę, pocz. Wojny trojańskiej...

RÓŻNE POSTACIE ADM. PUB - władcza, nie władcza, świadcząca

Rozróżniamy adm. władcza i nie władczą

władcza, – gdy adm.. wydaje akty obowiązujące adresatów i gdy w razie potrzeby używa przymusu dla realizacji. Adm władcza charakteryzuje prawo wydawania aktów prawnych jednostronnych, którym służy domniemanie ważności ( podmiot, którego akt dotyczy jest...

PODSTAWOWE POSTACI SYSTEMÓW WYBORCZYCH

Wyróżnia się 2 postaci proporcjonalnego podziału mandatów.

POSTACI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

Skarga ta najczęściej występuje w postaci: - jednostka ma prawo skargi po wyczerpaniu toku instancji, gdy stwierdzi, że akt prawny w oparciu o który nastąpiło wydanie orzeczenia jest niezgodny z konstytucją, a ściślej mówiąc z prawami przysługującymi tej jednostce na mocy praw.

Napisać ogólną postać liniowej regresji wielokrotnej, dla 4 zmiennych przyczynowych

E(Y/X1, X2, X3, X4)= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

bo - stała regresji

bi - cząstkowy współczynnik regresji, jest miarą wpływu każdej zmiennej przyczynowej na zmienną skutkową. Wartość współczynnika regresji mówi o ile zmieni się Y, jeżeli X1zwiększymy o jednostkę.

Napisać ogólną postać liniowej funkcji regresji wielokrotnej dla 4 zmiennych przyczynowych

Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 – dla populacji

y= b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 – dla próby

Jaką postać liniową ma współczynnik regresji, gdy współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji wynosi 0 to nie ma zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, a wykresem funkcji regresji są wszystkie punkty układu współrzędnych.

Dlaczego przeprowadzamy normalizację bazy danych? Proszę wymienić i krótko scharakteryzować cztery postaci normalne bazy danych, ilustrując je przykładami

Normalizacja przeprowadzana jest w celu uniknięcia anomalii wstawiania, modyfikowania i usuwania rekordów.

Polega na podziale tabeli na szereg mniejszych przy spełnieniu odpowiednich warunków:

Każde pole zawiera informację elementarną

każde z pól nie wchodzących w skład klucza zależy od...

Postacie zwarcia

k r zy żo w e (laterogćnia); nie stanowią one oddzielnej postaci, lecz występują czy to w formie połowiczego przodo-zwarcia, czy leż tyłozwarcia.

Jakie czynniki decydują o postaci otrzymanego szkła?

Czynnikiem decydującym o postaci otrzymanego szkła jest prędkość stygnięcia.

Co to jest psychologia postaci?

W latach dwudziestych Max Wertheimer stosował psychologię postaci do ana­lizowania sposobów rozwiązywania problemów, kładąc podwaliny dla dalszych prac w zakresie psy­chologii poznawczej.

JAK WSPANIAŁA NASZA POSTAĆ

Początek popularnej Pieśni wojskowej (wyd. 1830) Józefa Przerwy Tetmajera.

Jak wspaniała nasza postać,

Jak się świeci w ogniu stal!

Koń drze ziemię, nie chce dostać,

Pójdziesz, koniu, pójdziesz w dal!

Taki los wypadł nam,

Dzisiąj tu, jutro tam! 1-6.

TYP, postać lit.

TYP, postać lit. wyposażona gł. w rysy ponadindywidualne, złożona z cech właściwych bądź przedstawicielom jakiejś grupy społ., bądź wzorom osobowym zalecanym do naśladowania, bądź tradycyjnie utwierdzonym modelom bohatera literackiego. T. jest konstrukcją przeciwstawną —» charakterowi...

ZAGADKA, gadka (staropol.), utwór w postaci najprostszej

), utwór w postaci najprostszej złożony ze zdania pytającego i peryfrastycznie lub metaforycznie ujętej wskazówki, czego powinna dotyczyć odpowiedź.

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Stanisław Leszczyński

 

Ur. 1677, zm. 1766, król Polski 1704-09, elekt w 1733, książę Lotaryngii i Baru od 1736. Stanisław Leszczyński po­chodził z wpływowej w Rzeczypospolitej ro­dziny magnatów wielkopolskich. Starannie wykształcony, lecz o miernych zdolnościach politycznych, ulegał wpływom otoczenia. Po odbytej we wczesnej...