. Mistrzostwo W. Reymonta w kreowaniu postaci (zwrócić uwagę na ich indywidualne, niepowtarzalne cechy).

Są to postacie żywe, pełne prawdziwości i indywidualizmu – jak w prawdziwym życiu.

Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej (np. Jankiel, Mendel Gdański, Szuman, Szlangbaum).

  Od wielu setek lat naród żydowski związany był z polskim bardzo ściśle, dlatego postacie Żydów pojawiają się często w literaturze polskiej.

Tragizm, komizm, groteska – scharakteryzuj odwołując się do wybranych utworów literackich.

W utworach literackich, zwłaszcza komedii, wyróżnia się komizm sytuacyjny, komizm postaci i komizm słowny. Komizm postaci uwidacznia się np.

Bohater o dwóch obliczach. Omówienie na podstawie postaci J.Soplicy

JACEK SOPLICA: Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w "Panu Tadeuszu" - Jacek Soplica -  jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych  znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości  poznajemy go jako "zawadiackiego paliwodę", którego gorąca miłość, porywczość temperamentu i doznana krzywda doprowadziła do zbrodni do zabicia stolnika rozpoczyna się w duszy Jacka ...

Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie, błazny... Galeria postaci i postaw ludzkich w III cz. „Dziadów” lub „Lalce”

XIX wiek był bardzo trudnym okresem w dziejach naszego kraju. Polska znajdowała się wówczas w ciężkiej sytuacji zarówno politycznej, jak i gospodarczej. Ciągłe represje i prześladowania szerzyły strach wśród społeczeństwa. Postawy ludzi wynikały głównie z cech charakteru, jakimi obdarzył ich Stwórca...

Komizm i jego rodzaje. "Śluby panieńskie" A. Fredry jako komedia intrygi

Wyraz komizm może być pojmowany jako śmieszność. Komizm wyraża się przede wszystkim w komedii i rozróżnia się głównie trzy jego rodzaje: komizm sytuacyjny, charakterologiczny (postaci) i językowy (słowny).

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Wielkość uczuć, konieczność zmiany nazwiska i patriotyzm- to cechy wielu bohaterów romantycznych, między innymi Konrada Wallenroda- tytułowej postaci poematu Adama Mickiewicza.

Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom

W obrazie aż roi się od zjaw - widm postaci historycznych, bo przecież miały one wielki wpływ na ukształtowanie osobowości współczesnych Wyspiańskiemu Polaków. Każda zjawa /z wyjątkiem Wernyhory/ ukazuje się jednej postaci i tylko przez tę postać jest widziana.

Postacie wody na Ziemi

Woda w postaci stałej znajduje się w lądolodach i lodowcach górskich, stałej pokrywie śnieżnej oraz wiecznej zmarzlinie, tj.

Systemy polityczne demokratyczne występują w 3 postaciach

a) w postaci systemu prezydenckiego; b) w postaci systemu parlamentarnego (parlamentarno-gabinetowy); c) w postaci systemu mieszanego.

Systemy niedemokratyczne występują w 3 postaciach

a) tradycyjne systemy (tradycyjne oligarchie) – chodzi tu o systemy, które nigdy nie były demokratyczne, które się zmieniają, ale jeszcze nie stały się demokratyczne, np. Arabia Saudyjska. W tych systemach społeczeństwo nie ma prawa głosu. Jest coś co jest namiastką Parlamentu, ale rządzi król. Władza...

Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

Postacie depresji

- depresja jednobiegunowa (występuje najczęściej)

- depresja w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych

- depresja w zaburzeniach adaptacyjnych

- dystymia

- psychoza schizoafektywna

POSTACIE ŚWIADOMOŚCI. STRUKTURA AKTU ŚWIADOMOŚCI

Postaciami  świadomości nieaktowej są: samo przeŜywanie (moment to-warzyszący kaŜdej postaci  świadomości, polegający na ujawnianiu się przeŜycia przez samo jego zachodzenie), doznawanie (świadomość treści wraŜeniowych), nastrój oraz świadomość tła (tego, co na horyzoncie; poczucie istnienia horyzontu tego, co występuje w centrum świadomości, co jest jej tematem).

Etnogeneza i różne postacie etnicyzmu

Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się grupy etnicznej 

Etapy etnogenezy:

- istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej

- przejawiają się cechy odróżniające ją od innych...

Organizacja jako postać grupy celowej. Cechy organizacji

Organizacja – jest to grupa wtórna formalna, powołana do realizacji jakiegoś wyraźnie określonego celu

Podział organizacji

- zrzeszeniowe – powstają w wyniku porozumiewania się ludzi, którzy łączą się w określonym celu np. partia polityczna

- stanowione – powstają w wyniku odgórnych, np. urzędy...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Postacie handlowe tworzyw sztucznych

Do półwyrobów z tworzyw sztucznych zalicza się również laminaty wytwarzane w postaci płyt, rur i prętów. Dostarcza się je zwykle w postaci ciągłych taśm lub pociętych arkuszy.

Bakterie - Postacie komórki bakterii

- kuliste- ziarenkowiec

- cylindryczne- pałeczka, laseczka

- spiralnie skręcone- przecinkowiec, śrubowiec

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Wojskowe

1.Józef Piłsudski 1867 - 1935. Naczelnik państwa. Premier.

2.Kazimierz Sosnkowski 1885 - 1969. Generał WP. Minister Wojny.

3.Józef Haller 1873 - 1960. Generał WP. Dowódca II Brygady Legionów.

4.Edward Rydz Śmigły 1886 - 1941. Marszałek Polski. Naczelny Wódz WP.

5.Stanisław Szeptycki 1867 - 1950...

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Polityczne

1.Ignacy Paderewski 1860 - 1941. Pianista. Premier.

2.Roman Dmowski 1864 - 1939. Przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego.

3.Wincenty Witos 1874 - 1945. Przywódca PSL - Piast. Premier.

4.Ignacy Mościcki 1867 - 1946. Prezydent.

5.Jędrzej Moraczewski 1870 - 1944. Premier.

6.Jan Kucharzewski 1876 -...