Komitet Centralny

Czytaj Dalej

Komitet Regionów w strukturze Unii Europejskiej

Skład i sposób wybierania członków Komitetu: - w Komitecie zasiadają reprezentanci organów regionalnych i lokalnych w liczbie określonej dla danego państwa- liczba zastępców równa się liczbie członków Komitetu - państwa członkowskie zgłaszają kandydatów na członków i zastępców - Rada mianuje członków i zastępców jednomyślnie na okres 4 lat - ich mandat jest ...

Funkcje banku centralnego

Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako: centralny bank państwa - Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych oraz realizuje ich zlecenia.

Historia bankowości centralnej w Polsce

W takim systemie, typowym dla gospodarek rynkowych, bank centralny jest podmiotem regulującym obieg pieniądza, zapewniającym stabilność systemu finansowego oraz świadczącym usługi pozwalające na sprawne funkcjonowanie banków.

Bank centralny Polski

Centralny bank państwa - Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

Fukncje banków centralnych

Obo­wiązkiem banku centralnego jest dbanie o stabilność waluty narodo­wej, a także takie oddziaływanie na gospodarkę narodową, żeby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu narodowego oraz spadek bezrobocia.

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

Operacje repo, reverse repo Bank centralny ma możliwość oddziaływania poprzez operacje otwartego rynku na krótkoterminowe stopy procentowe dzięki temu, że różnica między ceną rynkową, po jakiej bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe oraz ceną, po jakiej je następnie od­sprzedaje lub odkupuje jest faktycznie wielkością oprocentowania kredytów, których bank centralny udziela lub które zaciąga w ...

Funkcje Banku Centralnego

  Centralny bank państwa – wiąże się z formułowaniem i realizacją polityki pieniężnej, czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesów bankowych; ważny jest pieniądz pochodzący z rezerw BK, zobowiązań wobec sektora niefinansowego a także wkładów podmiotów niefinansowych.

Zalety i wady systemu gospodarki centralnie planowanej

  Wady systemu gospodarki centralnie planowanej: Ze względu na konieczność wykonywania planów może wystąpić: nadprodukcja niektórych dóbr , braki rynkowe, zaniedbanie jakości produktów brak zgodności z wymaganiami konsumentów.

Relacje między polityką lokalną a polityką centralną

Typologia J. Loughlina w zakresie decentralizacji władzy publicznej:

Państwa federalne

Regionalne państwa unitarne

Zdecentralizowane państwa unitarne

Scentralizowane państwa unitarne

Wyznaczniki pozycji regionów administracyjnych w ramach tych typów...

Komitet Ekonomiczno - Społeczny – ogólne informacje

Istnieje od 1958 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, wspomaga Radę i Komisję pełniąc funkcje doradcze

Działa na podstawie przepisów TWE i Traktatu Euratom oraz własnego regulaminu wewnętrznego

Ma siedzibę w Brukseli

Skład Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

Zwolnienie z funkcji może nastąpić, jeżeli członek Komitetu był nieobecny na więcej niż trzech kolejnych sesjach plenarnych bez zastępstwa i bez żadnego istotnego powodu.

Kompetencje Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

O opinie do Komitetu może też się zwracać Parlament Europejski, ale wtedy taka konsultacja jest wyłącznie fakultatywna Opinie Komitetu nie mają charakteru wiążącego Poza opiniami w sprawach,w których jest konsultowany, Komitet może na wniosek Prezydium podjąć decyzję o przygotowaniu raportu informacyjnego w celu analizy wszelkich kwestii dotyczących polityk UE.

Komitet Regionów – informacje ogólne

, jako komitet o charakterze doradczym, zgodnie z art. Komitet wywodzi się z Rady Regionalnych i Lokalnych Terenowych Osób Prawnych, utworzonej w 1988 r.

Skład Komitetu Regionów

o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Kompetencje Komitetu Regionów

O opinie do Komitetu może się też zwracać PE.

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Europejski System Banków Centralnych (powołany przez TWE)

Złożony jest z Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich.

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Europejski Bank Centralny (EBC)

- Rada Ogólna EBC – tworzą ją prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi narodowych banków centralnych wszystkich państw UE. Jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań, nie przyjmuje zatem żadnych instrukcji ani od rządów ani od banków centralnych.

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Komitet Ekonomiczno – Finansowy

W jego skład wchodzi nie wiecej niż 58 członków, przy czym każde państwo członkowskie, EBC i KE mianują nie więcej niż po dwóch członków. Jest organem doradczym Rady i KE w sprawach związanych z UGiW. W szczególności zaś zajmuje się:

- wydawaniem opinii dla Rady i KE na żądanie tych instytucji lub...

Organy administracji - Centralne

1.Prezes RM (nadzoruje CBA)

2.Ministrowie:

- resortowi – posiadają uprawnienia do wydawania rozporządzeń i kierują działem administracji rządowej (resortem)

- nieresortowi – Rzecznik Rządu, mają inne konstytucyjne zadania powierzone przez Premiera.

Ministrem właściwym do spraw administracji jest...