Komisje sejmowe

Komisje sejmowe

Czytaj Dalej

Rodzaje i struktura komisji sejmowych

: Komisja Obrony narodowej, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Administracji, Komisja Spraw Wewnętrznych. Komisje funkcjonalne: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Etyki Poselskiej.

Rodzaje komisji sejmowych i ich kompetencje

Komisje Sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowania spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu. w Sejmie Komisja odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Etyki Poselskiej, komisja regulaminowa i Spraw Poselskich).

Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i na posiedzeniu komisji sejmowych

Komisje do których został skierowany projekt przedstawiają sejmowi wspólne sprawozdanie: w nim mogą komisje przedstawić projekt: - przyjęcie projektu bez poprawek - przyjęcie projektu z określonymi z poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu - odrzucenie projektu

Dezyderaty i opinie komisji sejmowych

W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszalkowi sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji.

Rola sejmowej komisji ustawodawczej w postępowaniu z projektami ustaw

Jeśli jednak projekt został skierowany do innej komisji to Prezydium komisji ustawodawczej może wyznaczyć członów komisji przedstawicieli którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji do których projekt został skierowany.

Tryb powoływania i zadania sejmowej komisji śledczej

Komisji przysługuje prawo do zwrócenia się do Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie określonych czynności/; w tych czynnościach może brać udział członek komisji.

Pozycja prawna sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Do komisji tej Marszałek Sejmu kieruje po otrzymaniu: -informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej w pracach Unii -dokumenty Unii podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich oceny na ten temat - plany pracy Unii , roczne plany komisji Europejskiej - projekty aktów prawnych Unii-projekty decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich -projekty umów międzynarodowych -akty Unii mające zastosowanie dla prawa w ...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju.

"Kazania sejmowe" - streszczenie

Osiem "Kazań sejmowych"  to osiem rozdziałów rozprawy politycznej o najważniejszych nie domaganiach Rzeczypospolitej, o sposobach ich przezwyciężania Treść: Kazanie I "O mądrości potrzebnej do rady" - stanowi rodzaj wstępu, wprowadzenia w problematykę.

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

„Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

a)wykorzystanie znanego z literatury...

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku. Jan Śniadecki zauważył, że ""Monachomachia" Krasickiego wyszła w najlepszej porze i najwięcej pomogła usiłowaniom Komisji Edukacji Narodowej".

Unia Europejska - Komisja Europejska

Choć "siedziba" Komisji mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również w Luksemburgu, przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach różnych krajów świata.

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

może rozpatrywać skargę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego>>> Zgodnie z amerykańska konwencją praw człowieka (1969)został utworzony międzyamerykański trybunał praw człowieka z siedziba w san jose -składa się z 7 sędziów mających obywatelstwo państw będących członkami organizacji państw amerykańskich -sześcioletnia ...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i koordynującej pracę komisji fachowych; 3.

Komisja Europejska - skład i kompetencje

W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego (przy czym skład ten obejmuje również jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji- obecnie José Manuel Durão Barroso i Catherine Ashton)- od 1 listopada 2014 roku ...

Sposób powoływania członków Komisji Europejskiej

W przypadku uchwalenia wotum nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Komisję Europejską

Komisja posiada również administracyjne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów prywatnych.

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Komisja Europejska z pretensjami wystąpiła do ETS, który uznał że ta regulacja jest sprzeczna z prawem, a poza tym uregulowana już została wcześniej przez Wspólnoty.

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i hamowanie swobody przypływu usług i że owszem państwa muszą dbać i wysoki poziom usług turystycznych, ale za pomocą środków proporcjonalnych.