KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Komisja nad Edukacją Młodzi Narodowej Szlacheckiej Dozór Mająca, państwowy zarząd oświaty w Polsce 1773-94, podlegający królowi, pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa mająca charakter odrębnego ministerstwa; w 1783 wydała Ustawy, zbiór przepisów regulujących pracę szkół, zreformowała Akademię Krakowską i Wileńską, zorganizowała szkoły wydziałowe (państwowe szkoły świeckie), gdzie obok łaciny uczono jęz.

Wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów

wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów; komisja powołana przez dyrekcję w zakładach pracy zatrudniających powyżej 500 pracowników w celu realizacji zadań zakładu w zakresie -> rehabilitacji zawodowej.

KOMISJA NADZORU BANKOWEGO

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji dotyczących spraw regulacji nadzoru bankowego uczestniczy także przedstawiciel Związku Banku Polskich.

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju.

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

może rozpatrywać skargę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego>>> Zgodnie z amerykańska konwencją praw człowieka (1969)został utworzony międzyamerykański trybunał praw człowieka z siedziba w san jose -składa się z 7 sędziów mających obywatelstwo państw będących członkami organizacji państw amerykańskich -sześcioletnia ...

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Komisja Europejska z pretensjami wystąpiła do ETS, który uznał że ta regulacja jest sprzeczna z prawem, a poza tym uregulowana już została wcześniej przez Wspólnoty.

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i hamowanie swobody przypływu usług i że owszem państwa muszą dbać i wysoki poziom usług turystycznych, ale za pomocą środków proporcjonalnych.

Komisja Edukacji Narodowej

Utworzona w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej skupiła w swym ręku funkcje administracyjnej władzy oświatowej, podporządkują sobie prawie wszystkie szkoły i wprowadzając jedność ich zarządu w całym kraju.

Komisja Europejska

 

KE składa się z 25 członków zwanych komisarzami, po jednym z każdego państwa. Liczba komisarzy może ulec zmianie na skutek jednomyślnej decyzji RUE. Jej siedzibą jest Bruksela a służb administracyjnych Luksemburg.

Komisarze są wybierani na 5-letnią kadencję. Ich mandat jest odnawialny. Muszą być...

Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

Zadania Komisji Nadzoru Bankowego

określanie zasad działania banków, zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych przez klientów,

nadzorowanie banków z zakresie przestrzegania przepisów prawa, statutu oraz obowiązujących je norm finansowych,

dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz...

Procedura powołania i odwołania Komisji Europejskiej oraz poszczególnych komisarzy

1. Sposób powołania

Procedurę powołania całej KE rozpoczyna wybór kandydata na przewodniczącego KE, przez RUE w pierwszym gremium kwalifikowaną większością. PE n zgromadzenie musi wyrazić zgodę na nominację osoby przewodniczącego, następnie kandydat na przewodniczącego i RUE kwalifikowaną...

Kompetencje Komisji Europejskiej

• ma wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej, 

• wydaje samodzielne akty prawne (mogą być anulowane przez Radę UE), 

• czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii (może wszcząć działania prawne przeciw państwom członkowskim lub firmom; nakłada grzywny na osoby prawne lub fizyczne), 

• wciela w życie...