Komisja Europejska - skład i kompetencje

W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego (przy czym skład ten obejmuje również jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji- obecnie José Manuel Durão Barroso i Catherine Ashton)- od 1 listopada 2014 roku ...

Sposób powoływania członków Komisji Europejskiej

W przypadku uchwalenia wotum nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Komisję Europejską

Komisja posiada również administracyjne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów prywatnych.

Dezyderaty i opinie komisji sejmowych

Podjęte przez komisje dezyderaty przewodniczący komisji przekazuje Marszalkowi sejmu który przesyła je wskazanym organom. komisje uchwalają również sprawozdania w których ujmowane są wyniki przeprowadzonych przez nie kontroli.

Pozycja prawna sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Do komisji tej Marszałek Sejmu kieruje po otrzymaniu: -informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej w pracach Unii -dokumenty Unii podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich oceny na ten temat - plany pracy Unii , roczne plany komisji Europejskiej - projekty aktów prawnych Unii-projekty decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich -projekty umów międzynarodowych -akty Unii mające zastosowanie dla prawa w ...

W jaki sposób funkcjonuje parlament? (regulamin, marszałek, komisje, porozumienie)

komicja spraw zagranicznych, komisja budżetu, a także komisje nadzwyczajne (specjalne), powoływane do badania konkretnych spraw. Taka komisja ma wglą do tajnych materiałów, może też prowadzić przesłuchania świadków.

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Kraj podzielono na 8 – podległych Komisji –wydziałów politycznych, zwanych „intendencjami”, na których czele stali intendenci policji, mając do pomocy strażników.

Zadania komisji parlamentarnych

Jeśli chodzi o: funkcje ustawodawczą – komisje pełnią rolę organów przygotowujących rozstrzygnięcia, które zapadną na posiedzeniu plenarnym Sejmu (Senatu), formułują sprawozdania, wnioski i opinie, a więc występują w charakterze organów pomocniczych; funkcję powoływania innych organów państwowych – komisje formułują także oceny i opinie, ale z uwagi na ich polityczny wymiar, podejmowanie decyzji należy ...

Dezyderaty i opinie komisji parlamentarnych

160 rSej) – zawiera stanowisko komisji w określonej sprawie. Kierować ją można do wszystkich centralnych organów i instytucji w systemie administracji rządowej; na żądanie komisji adresat musi zająć stanowisko w terminie 30 dni.

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ (KEN), Komisja Edukacyjna

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ (KEN), Komisja Edukacyjna, centralna państw, władza oświat. KEN (Pisma Komisji i o Komisji).

Unia Europejska - Komisja Europejska

Choć "siedziba" Komisji mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również w Luksemburgu, przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach różnych krajów świata.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i koordynującej pracę komisji fachowych; 3.

Wojewódzkie komisje porządkowe cywilno - wojskowe w latach 1789 - 1795

Nie wprowadzono również władz administracyjnych I i II instancji , komisjom wojewódzkim nie podlegały bowiem odpowiednie komisje powiatowe.

Prace w komisjach nad projektem ustawy między pierwszym a drugim czytaniem

Przeprowadza się je zawsze na posiedzeniu Sejmu nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że sejm postanowi inaczej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sejm może skrócić postępowanie z projektami ustaw i przystąpić do drugiego czytania: - niezwłocznie po zakończeniu pierwszego bez odsyłania projektu do komisji - niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów druku sprawozdania komisji

Komisja oceny projektów

Pomimo jedynie doradczego charakteru, rola komisji oceny projektów jest de facto duża, i często to jej głos jest najważniejszy w decyzyjny|procesie decyzyjnym na poziomie instytucji wdrażającej.

Jak funkcjonuje rada samorządowa? Zwróć szczególna uwagę na komisje

Szczególny charakter ma komisja rewizyjna, której rada może nadać kompetencje zarządu i podległych mu jednostek. Komisje tworzą też okazję do poszerzenia społecznej kontroli nad działalnością rady oraz wpływania na kierunki jej działania.

Komisja Lekarska do Spraw Inwali­dztwa i Zatrudnienia (KIZ)

KIZ działa na 2 szczeblach: jako komisja obwo­dowa i wojewódzka. Zadaniem komisji wojewódzkiej jest rozpatrywanie od­wołań od decyzji obwodowych KIZ.

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku. Jan Śniadecki zauważył, że ""Monachomachia" Krasickiego wyszła w najlepszej porze i najwięcej pomogła usiłowaniom Komisji Edukacji Narodowej".

Przebieg procesu adopcyjnego - Ocena Komisji Kwalifikacyjnej

Komisja zbiera się co jakiś czas i po zapoznaniu się z opiniami o kandydatach na rodziców wyraża zgodę na ich udział w dalszej procedurze a także wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne.

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państw dla przedsiębiorców

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przyznawaniem pomocy przedsiębiorcom przez państwa członkowskie. Komisja Europejska ocenia czy proponowane środki pomocy mogą być stosowane.