Komisja rewizyjna

Czytaj Dalej

Komisja Rewizyjna

Powoływanie i odwołanie członków komisji rewizyjnej Komisja rewizyjna nie należy do obligatoryjnych organów z ograniczoną odpowiedzialnością|spółki z o. Funkcjonowanie komisji rewizyjnej Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał.

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju.

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku. Jan Śniadecki zauważył, że ""Monachomachia" Krasickiego wyszła w najlepszej porze i najwięcej pomogła usiłowaniom Komisji Edukacji Narodowej".

Unia Europejska - Komisja Europejska

Choć "siedziba" Komisji mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również w Luksemburgu, przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach różnych krajów świata.

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

może rozpatrywać skargę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego>>> Zgodnie z amerykańska konwencją praw człowieka (1969)został utworzony międzyamerykański trybunał praw człowieka z siedziba w san jose -składa się z 7 sędziów mających obywatelstwo państw będących członkami organizacji państw amerykańskich -sześcioletnia ...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i koordynującej pracę komisji fachowych; 3.

Traktaty założycielskie, traktaty rewizyjne, akcesyjne i inne. Ogólna charakterystyka

Traktay rewizyjne/nowelizujące są źródłami prawa pierwotnego i wprowadzają poprawki do traktatów założycielskich.

Komisja Europejska - skład i kompetencje

W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego (przy czym skład ten obejmuje również jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji- obecnie José Manuel Durão Barroso i Catherine Ashton)- od 1 listopada 2014 roku ...

Sposób powoływania członków Komisji Europejskiej

W przypadku uchwalenia wotum nieufności członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Komisję Europejską

Komisja posiada również administracyjne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów prywatnych.

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Komisja Europejska z pretensjami wystąpiła do ETS, który uznał że ta regulacja jest sprzeczna z prawem, a poza tym uregulowana już została wcześniej przez Wspólnoty.

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i hamowanie swobody przypływu usług i że owszem państwa muszą dbać i wysoki poziom usług turystycznych, ale za pomocą środków proporcjonalnych.

Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

Komisja Edukacji Narodowej

Utworzona w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej skupiła w swym ręku funkcje administracyjnej władzy oświatowej, podporządkują sobie prawie wszystkie szkoły i wprowadzając jedność ich zarządu w całym kraju.

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Kraj podzielono na 8 – podległych Komisji –wydziałów politycznych, zwanych „intendencjami”, na których czele stali intendenci policji, mając do pomocy strażników.

Wojewódzkie komisje porządkowe cywilno - wojskowe w latach 1789 - 1795

Nie wprowadzono również władz administracyjnych I i II instancji , komisjom wojewódzkim nie podlegały bowiem odpowiednie komisje powiatowe.

Przebieg procesu adopcyjnego - Ocena Komisji Kwalifikacyjnej

Komisja zbiera się co jakiś czas i po zapoznaniu się z opiniami o kandydatach na rodziców wyraża zgodę na ich udział w dalszej procedurze a także wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne.

Rodzaje i struktura komisji sejmowych

: Komisja Obrony narodowej, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Administracji, Komisja Spraw Wewnętrznych. Komisje funkcjonalne: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Etyki Poselskiej.

Komisje śledcze Sejmu

Komisja śledcza – to komisja powołana przez Sejm o szczególnych uprawnieniach, jest ona tworzona doraźnie. Komisje sejmowe, w tym także komisje śledcze mogą być tworzone tylko w ramach kompetencji wykonywanych przez Sejm.

Rozstrzyganie sporów w drodze postępowania pojednawczego (organizacja, właściwości i postępowanie przed komisjami pojednawczymi)

zakładowe komisje pojednawcze przeprowadzają postępowanie w składach, co najmniej 3 osobowych. 6 W przypadku nie zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy.