Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Czytaj Dalej

Odpowiedzialność konstytucyjna posła i senatora

W przypadku, gdy poseł, senator nie wykonuje swych obowiązków lub zachowuje się w sposób nie odpowiadający godności posła, wówczas Prezydium Sejmu lub Komisja Regulaminowa i Komisja Spraw Poselskich mogą zwrócić uwagę, udzielić mu upomnienia lub nagany.

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

Zakres podmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej jest rozbudowany: Prezydent – odpowiada za delikt konstytucyjny, jak i za pospolite przestępstwo; Prezes RM oraz członkowie RM – odpowiadają za delikt konstytucyjny i za pospolite przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem; Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, posłowie i senatorowie – ponoszą odpowiedzialność ...

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów: zgłoszenie wstępnego wniosku, postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, postawienie w stan oskarżenia, rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji rozpoznanie sprawy przez TS w II instancji.

Odpowiedzialność konstytucyjna a parlamentarna

Odpowiedzialność konstytucyjna to odpowiedzialność za naruszenie prawa (w Polsce za naruszenie Konstytucji bądź ustawy), realizowana z inicjatywy parlamentu przez organ władzy sądowniczej (SN, TS, TK).

Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP

Pociągnięcie Prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej może nastąpić praktycznie jedynie w razie poważnego kryzysu konstytucyjnego i pod warunkiem, że przeciwko Prezydentowi opowie się kwalifikowana większość posłów i senatorów.

Podmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter i dotyczy wyliczonej przez przepisy prawa grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie.

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

Obok tak rozumianej odpowiedzialności konstytucyjnej możliwe jest oskarżenie przed TS z innych powodów, a w szczególności z powodu popełnienia przestępstwa.

Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce

27 ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej stanowiło że Prezydent i ministrowie będą pociągani do odpowiedzialność konstytucyjnej- miał być na to powołany organ, ale nie doczekał się on realizacji.

Tryb postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

b) postępowanie w komisji odpowiedzialności konstytucyjnej- Komisja po wstępnym zapoznaniu się ze zgłoszonymi zarzutami określa zakres i sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Pojęcie i charakter odpowiedzialności konstytucyjnej

Wracając do próby zdefiniowania pojęcia odpowiedzialności konstytucyjnej, należy wspomnieć, że przedstawiciele polskiej doktryny prawa konstytucyjnego podjęli kilka prób zinterpretowania tego pojęcia.

Realizacja odpowiedzialności konstytucyjnej

Przepisy dotyczące tego szczególnego sądu konstytucyjnego zostały umieszczone wraz z Trybunałem Konstytucyjnym, oraz sądami w VIII rozdziale Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

„Motyw zbrodni i kary, winy i odpowiedzialności”

 

Zarówno zbrodnia, jak i kara są obecne na naszym świecie już od samego początku jej istnienia, kiedy to według „Pisma Świętego Starego Testamentu” Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, którzy mieli dwóch synów. Mieli oni na imię Kain i Abel. Kain kierując się zazdrością popełnił zbrodnię...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju.

Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.

Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki...

Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku

"Granica" Zofia Nałkowska

Przedstawia dzieje życia i kariery Zenona Ziembiewicza. Ów młody, radykalizujący student choć nie wolny od typowo szlacheckiego sposobu traktowania ludzi nie należących do jego świata (widać to na przykładzie wiejskich epizodów jego życia, w których beztrosko uwodzi biedną...

Zabawa a odpowiedzialność moralna

Każda forma niemoralnej zabawy jest krzywdą: zaburza więzi, wypacza wartości. Na ile jest też osobistą winą moralną danego człowieka, to zależy oczywiście od stopnia jego wolności i świadomości. Ale także wtedy, gdy ktoś uczestniczy w niemoralnej zabawie w sposób nieświadomy czy niedobrowolny...

Zasada konstytucyjna

Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

Konstytucyjny system źródeł prawa

Nauka prawa, opierając się na konstytucyjnych cechach ustawy, definiuje ją najczęściej jako: akt normatywny, ustanawiający normy generalne i abstrakcyjne, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie”, wzbogacając ją niekiedy o inne konstytucyjne cechy: „o nieograniczonym zakresie przedmiotowym i najwyższej, po Konstytucji mocy prawnej.

Trybunał Konstytucyjny

Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę cło Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy albo innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

O własności tych...