Komisja

Czytaj Dalej

Postępowanie przed komisjami pojednawczymi

:  Zaznajomienie się z wpływającymi do komisji wnioskami pracowników,  Stwierdzenie właściwości komisji do podejmowania działalności mediacyjnych,  Układanie planu pracy komisji,  Wzywanie uczestników postępowania,  Przekazywanie do sądu pracy na żądanie pracownika akt sprawy, jeżeli postępowanie nie zakończyło się ugodą.

Organizacja i podział komisji parlamentarnych

Drugie kryterium ma charakter funkcjonalny: zakres działania komisji wiąże się z realizowanymi przez Sejm jego poszczególnymi funkcjami czy kompetencjami (Komisja Ustawodawcza, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Etyki Poselskiej).

Rodzaje i struktura komisji sejmowych

: Komisja Obrony narodowej, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Administracji, Komisja Spraw Wewnętrznych. Komisje funkcjonalne: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Etyki Poselskiej.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Komisji papierów Wartościowych (IOSCO). podmiotów, biuro prawne, które odpowiada za obsługę prawną urzędu Komisji, biuro administracyjno - budżetowe, które odpowiada za techniczną obsługę funkcjonowania urzędu Komisji.

Komisja Rewizyjna

Powoływanie i odwołanie członków komisji rewizyjnej Komisja rewizyjna nie należy do obligatoryjnych organów z ograniczoną odpowiedzialnością|spółki z o. Funkcjonowanie komisji rewizyjnej Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał.

Komisja Europejska

Charakterystyka Komisja Europejska zwana jest tak od 1993 roku, a działa a podstawie utworzonej od 1967 roku Komisji, zwanej Komisją Wspólnot Europejskich.

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

Parlament Europejski wyposażony jest w uprawnienia do: · Uprawienia kontrolne głównie wobec Komisji · Zatwierdzenia przewodniczącego Komisji i komisarzy · Zatwierdzenia budżetu i udzielenia Komisji absolutorium z jego wykonania · Zatwierdzenia niektórych umów międzynarodowych · Ma prawo do ustanowienia tymczasowych komitetów kontrolujących ewentualne wykroczenia w stosowaniu prawa wspólnotowego · Mianowania Rzecznika Praw Obywatelskich całej ...

Komisja Papierów Wartościowych.

Komisja Papierów Wartościowych może tez udzielić zezwolenia dla biura maklerskiego na inne czynności, jak np. Komisja prowadzi listę maklerów i doradców, jak również przeprowadza egzaminy kwalifikujące do wykonania tych zawodów.

Geneza i działalności Komisji Edukacji Narodowej.

Nie mogła ona jednak spowodować radykalnych przemian, gdyż Targowica i sejm grodzieński obaliły dzieło komisji Edukacji narodowej, oddając szkoły parafialne z powrotem pod zarząd zakonów. Następnym dokumentem świadczącym o wielkiej trosce Komisji Edukacji Narodowej o rozwój oświaty ludowej było wydanie w 1785 r.

Komisje śledcze Sejmu

Komisja śledcza – to komisja powołana przez Sejm o szczególnych uprawnieniach, jest ona tworzona doraźnie. Komisje sejmowe, w tym także komisje śledcze mogą być tworzone tylko w ramach kompetencji wykonywanych przez Sejm.

RODZAJE I ZADANIA KOMISJI WYBORCZYCH

d), kreacyjne: - powoływanie okręgowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ustawowych zadań e), stanowiące: - ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych i wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Struktura organizacyjna Urzedu Komisji Nadzoru Finansowego W Urzedzie Komisji wyodrębnione są następujące jednostki: Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego (PNK).

Rodzaje komisji sejmowych i ich kompetencje

Komisja administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi itd. w Sejmie Komisja odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Etyki Poselskiej, komisja regulaminowa i Spraw Poselskich).

Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i na posiedzeniu komisji sejmowych

Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą także powołać komisję która następnie przedstawia komisjom sprawozdanie o rozpatrzonym projekcie.

Organizacja i kompetencje komisji wyborczych

Istnieją 3 szczeble komisji wyborczych: W skali centralnej istnieje Państwowa Komisja Wyborcza, właściwa do wszystkich procedur wyborczych i referendalnych.

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key.

i miało na celu stworzenie dekretu w którym to znajdowało się wezwanie do ludzi aby wszelkie swoje propozycje polepszenia edukacji w Polsce zarówno materiału jak i struktury przesyłali do siedziby komisji edukacji Narodowej Pierwszym z celów komisji Edukacji Narodowej było przygotowanie przepisów prowadzenia szkół aby istniejące już szkoły rozrzucone po wszystkich zaborach wiedziały jak postępować i jak szkolić swoich nauczycieli, jakie prawdy i jakie nauki ...

Tryb powoływania i zadania sejmowej komisji śledczej

Komisji przysługuje prawo do zwrócenia się do Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie określonych czynności/; w tych czynnościach może brać udział członek komisji.

Rola sejmowej komisji ustawodawczej w postępowaniu z projektami ustaw

Jeśli jednak projekt został skierowany do innej komisji to Prezydium komisji ustawodawczej może wyznaczyć członów komisji przedstawicieli którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji do których projekt został skierowany.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa NBP, po zaopiniowaniu przez komisje sejmowe.

Rozstrzyganie sporów w drodze postępowania pojednawczego (organizacja, właściwości i postępowanie przed komisjami pojednawczymi)

zakładowe komisje pojednawcze przeprowadzają postępowanie w składach, co najmniej 3 osobowych. 6 W przypadku nie zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy.