Komentarz

Czytaj Dalej

Gatunki publicystyczne - Komentarz, artykuł wstępny

Po przemianie ustrojowej zaczął rozwijać się przede wszystkim komentarz jako krótki publicystyczny tekst ocenny, zamieszczany tuż pod tekstem informacji na jakiś ważny społecznie temat.

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - GŁÓWNE CECHY KOMENTARZA I ZASADY KOMENTOWANIA

Podczas tworzenia komentarza trzeba mieć na uwadze podstawową zasadę komentowania: nie wszyscy odbiorcykomentarza mają odpowiednią wiedzę, jednak większym błędem jest niedocenienie ich inteligencji.

Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość

Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...

Rewelacyjne wyniki gospodarki Słowacji - komentarz artykułu

Maciej Nazim Zabrze, dn. 27.11.2005. Tytuł: „Rewelacyjne wyniki gospodarki” Autor: Andrzej Niewiadowski Źródło: „Rzeczpospolita” z dn. 16.XI.2005r. Problematyka artykułu związana jest głównie z zagadnieniami polityki fiskalnej. Tekst traktuje o takich agregatach makroekonomicznych, jak: produkt krajowy brutto, zatrudnienie, stopa inflacji. Tezy: 1. Świetne wyniki gospodarcze na Słowacji w ostatnim czasie: PKB wzrósł w III kwartale br. aż o 6,2% w porównaniu z ...

Trzy warianty imperatywu kategorycznego Kanta: komentarz

Immanuel Kant – ur. 22 kwietnia 1724 r., zm. 12 lutego 1804 r. Całe swe, niezwykłe pracowite życie spędził w rodzinnym Królewcu. Jego twórczość filozoficzna dzieli się na dwa okresy: tzw. Przedkrytyczny i zdecydowanie ważniejszy – krytyczny. Największy wpływ wywarła na niego teoria Hume’a, a szczególnie jego krytyka przyczynowości. Stworzony przez Kanta system filozofii transcendentalnej dokonał zasadniczego przełomu w dotychczasowej myśli filozoficznej. Głównym ...