Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina

) Niech pojęcie koloru nasyconego będzie tego rodzaju, że kolor nasycony X nie może raz być jaśniejszy, raz ciemniejszy niż kolor nasycony Y; znaczy to, że nie ma sensu mówić, że raz jest jaśniejszy, innym razem ciemniejszy.

PRYMAT KOLORU

Zauważono,że często pojawiają się u niego zestawienia zieleni i oranżu, do najbardziej jednakcharakterystycznych kolorów van Gogha należą żółcienie, użyte w nie znanymdotychczas nasyceniu i będące niekiedy kolorystycznym lejtmotywem całegoobrazu.

Na czym polega terapia kolorami?

Oznacza­łoby to, że kolor jest zjawiskiem obiektywnym i że niekoniecznie trzeba go widzieć, żeby odczuć jego działanie. Kolor indygo łagodzi astmę i niestrawność.

KOLOR W ANTYKU GRECKO-RZYMSKIM

Z tego, co wiem poprzez pisma Arystotelesa o poglądach pitagorejczykówi Anaksagorasa, wynika, że nie oddzielali oni ciała i koloru: kolor identyfikowanoz samą powierzchnią przedmiotu.

KOLOR W RELACJACH SZTUKI, NAUKI I FILOZOFII XVII W.

O pochodzeniu kolorów, ich naturze, silei działaniu zadaje pytanie: „co to jest kolor? Teoretycy natomiast bezwładnością tradycji stosują dawne kryteria i hierarchieśrodków artystycznych, uważając kolor za wartość niegodną szczegółowegoomawiania.

KOLOR I ŚWIATŁO W PISMACH G. P. LOMAZZA

Osobne traktowanie tych problemów nie jest u Lomazzatylko kwestią roboczego podziału; w jego estetyce malarskiej kolor egzystujeniejako odrębnie od światła, jest przede wszystkim kolorem materialnym związanymz ciałem, z przedmiotem. Kolor nie jest dlaniego poddany światłu, lecz odwrotnie: światło poddane jest kolorowi.

WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA I FENOMENOLOGIA KOLORU A PROBLEMY MALARSTWA

Barwa per se w malarstwie w ogóle nie występuje, samo bowiemprzestrzenne ograniczenie dzieła sztuki, jak również podłoże i technika „kształtują"kolor, wcielając niejako kolor wolny w kolor powierzchniowy.

REALIZACJA „WOLI KOLORU". MALARSTWO NA PERGAMINIE, DRZEWIE I MURZE

Wiadomościna ten temat były niezbędne dla malarzy, gdyż niektóre połączenia farb,zwłaszcza nieorganicznych, dawały w rezultacie albo całkowitą zmianę zamierzonegokoloru, albo kolor brudny.

NAUKOWE ASPEKTY KOLORU

Jednymz najbardziej interesujących wniosków Międzynarodowej Komisji Oświetleniajest ten, że każdy kolor charakteryzuje się trzema cechami: jakością, jasnościąi nasyceniem".

NEOKLASYCYZM I NIEUFNOŚĆ WOBEC KOLORU

Natomiast Oudry, a takżeDiderot traktują biel jako kolor wśród innych kolorów, kolor substancjalny,malarski, choć uznawany też oczywiście za surogat światła.

Kolory dusz

Na podstawie licznych badań stwierdzono że każdy kolor emituje pewne wibracje zwane promieniowaniem radiestezyjnym, których częstotliwość zależy również od kształtu i wielkości przedmiotu. zieleń odpręża i relaksuje jako kolor łąki i lasu.

FUNKCJA UTYLITARNA KOLORU. SYSTEMATYKA I ESTETYKA BARW

Fakt, że kolor posiada swoistą dynamikę, że wzajemne oddziaływaniabarw kreują stosunki przestrzenne, że je wytyczają na płaszczyźnie obrazu, nietylko że był znany wielkim kolorystom, ale też jego konsekwencje zostały przeznich o p a n o w a n e .

Fizykalizm w pojmowaniu kolorów

Wyjaśnienie fizjologiczne jest następujące: to, jaki kolor widzimy zależy nie tyle od częstotliwości światła, padającego na siatkówkę, co od proporcji w jakiej pobudzane są w naszej siatkówce trzy rodzaje komórek odpowiedzialnych za odbieranie niskich, średnich i wysokich częstotliwości fal świetlnych. Przedmioty które pobudzają te grupy komórek w tej samej proporcji mają ten sam kolor.

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Kolor firmowy

Jeżeli firmie zależy na dużej widoczności, wyraźnym wyróżnieniu się od otoczenia, wybierze zestaw kontrastujących kolorów np. Jeżelifirma większą uwagę przywiązuje do wytworzenia odpowiedniego nastroju, wy-bierze zestawienie kolorów spokojniejszych, podkreślających elegancję, dostojnośći powagę firmy np.

Liturgiczne kolory

i wszystkich męczenników; kolorzielony symbolizujący nadzieję używany jest odTrzech Króli do Siedemdziesiątnicy i od ZielonychŚwiątek do Adwentu; kolor fioletowy - zastępowanyniekiedy purpurą - symbol pokuty, obowiązuje wokresie Adwentu i Postu, z wyjątkiem trzeciej niedzieliAdwentu i czwartej niedzieli Postu, zapowiadającychNarodzenie i Zmartwychwstanie, celebrowanych w kolorze różowym; kolor czarny, symbol ...

PROBLEMY KOLORU W HISTORII SZTUKI

Z analiz strukturalnych Romana Ingardena, będących niejako„anatomią obrazu", wynika, że kolor jest zasadniczym elementem strukturalnym,najbardziej może podstawowym i determinującym samo pojęcie malarstwa.

Kolor w reklamie

Kolor żółty to wyraz energii, radości, pogody, ciepła i słońca. Jest to także kolor ostrzegawczy, gromadzący napięcia i zaciekawienie.

Psychologiczne oddziaływanie kolorów

Praktyczny wniosek z tego badania wyciągnięto w medycynie, gdzie kolor zielony jest używany na salach operacyjnych.

EKSPANSJA KOLORU NR 1 - (2011) - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

We wspomnianych wcześniej prostokątach czasami umieszczam naturalny kamień - otoczak (w tym przypadku jaspis afrykański - kolor czerwieni - byczej krwi), lub kawałki dykty - by uzyskać trójwymiarowość obrazu.

Czarny i żółty to kolor logicznej oceny, który z nich i dlaczego powinien być wykorzystywany jako pierwszy?

Do każdego koloru (np. Bezdyskusyjna jest przydatność w trakcie myślenia kolorem białym. Może on także wspomóc proces myślenia twórczego, czyli myślenia w kolorze zielonym.