Kolonia

Czytaj Dalej

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA

Ponieważ powstające za oceanem kolonie angielskie, złożone w dużym stopniu z ludzi wrogo usposobionych do absolutyzmu królewskiego stawały się stosunkowo szybko prężnymi gospodarczo i administracyjnie ośrodkami o wyraźnych tendencjach do zachowania samodzielności, dwór angielski podjął starania o zapewnienie sobie ściślejszej kontroli nad nimi poprzez stworzenie w 1634 roku instytucji komisarzy generalnych do spraw kolonialnych z arcybiskupem ...

ALBERT WIELKI, Albert z Lauingen, Albert z Kolonii, Albert z Boilstädt Św. OP

Resztę życia spędził w Kolonii; podejmował nadal liczne podróże, m. Zmarł w Kolonii, gdzie też go pochowano. Nowe, krytyczne wydanie realizuje Albertus-Magnus-Institut w Kolonii.

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii)

, na prosbe uniwersytetu w Kolonii, gdzie silnapozycje zyskali albertysci, beatyfikowano A. przygotowywanej przez Instytut Alberta Wielkiego w Kolonii w edycjikrytycznej (Editio Coloniensis), zaplanowanej na 40 t.

Dlaczego kolonie wystąpiły zbrojnie przeciwko metropolii?

Kolonie miały różny porządek prawny, w zależności od tego, kto je zakładał. W 1774 roku w Filadelfii zebrał się kongres wszystkich przedstawicieli kolonii Amerykańskich i uchwalono wtedy deklarację praw narodu Amerykańskiego.

Koralowce - Kolonie

Kolonie przybierają cztery główne formy: 1. trawiasta-gdy kolonia ma kształt krzaczkowaty 2.

Osadnictwo i gospodarka w koloniach hiszpańskich w Ameryce (XVI w.)

Nie były to jeszcze masowe migracje, ale kolonie hiszpań­skie należały do najliczniejszych skupisk Europejczyków w koloniach w XVI w.

Anglia wobec wojny 13 kolonii o niepodległość

W koloniach zawrzało. Rząd Angielski musiał wycofać się z tej ustawy, jednak zostawił podatek herbaciany co wzmogło tylko konflikt z koloniami.

Zadania kolonii, czas wolny, instytucje i placówki działalnosci kulturalno - oświatowej

CEL I ZADANIA KOLONII – ROLA WYCHOWAWCZA Kolonia to placówka zatwierdzona przez kuratorium ( odpowiedni organ nadzoru pedagogicznego – wydaje zezwolenie) Kuratorium musi zatwierdzić - miejsce i warunki socjalne - kadra – osoby dorosłe, mające kurs opiekunów lub organizatorów wypoczynku - program wychowawczy i edukacyjny - strony organizacyjne – grupy wiekowe ilość osób itp.

Kolonia w miescie!10-dniowy plan zajęć!

Zajęcia przedpołudniowe Wyjście na basen Test sprawności fizycznej Zajęcia popołudniowe Zajęcia w grupach zainteresowań Zajęcia wieczorne Zabawy „Chrzest kolonijny” organizują wychowawcy kolonii Ognisko – jedzenie kiełbasek, śpiew i zabawa przy ognisku DZIEŃ 9 Gimnastyka 1.

KOLONIA

W ekologii kolonia oznacza grupę wolno żyjących osobników należących do jednego gatunku, skupionych na określonym terenie, wykazujących takie same czynności życiowe w danym czasie.

Co to są kolonie?

Kolonie są terytoriami zarządzanymi przez obce państwa. Polityką zagra­niczną tej kolonii kieruje francuskie ministerstwo spraw zagranicznych.

KOLONIA

Urszuli w Kolonii (starop. Miasto Trzech Króli Kolonia; wg legendy Magowie mieli tam zostać pogrzebani.

Organizacja kolonii hiszpańskich w Ameryce w XVI w.

insty­tucja przygotowująca zarządzenia i prawa dla kolonii, przedstawiająca królowi kandydatów do urzędów na tym terenie, a jednocześnie wykonująca obowiązki sądu najwyższego dla spraw przychodzących z Ameryki.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonie francuskie

Mogła się ona ukształtować, bo mimo ogromnej nędzy w koloniach, Afrykanie mieli ograniczony dostęp do oświaty, w tym paru zna­komitych szkół średnich, których absolwenci studiowali we Francji.

Kolonie w kosmosie

Amerykański naukowiec Gerard O'Neil zapropo­nował założenie kosmicznych kolonii w sferycz­nych lub cylindrycznych statkach kosmicznych.

FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

j o a n n i t ów działał w Kolonii i Paryżu.

KOLONIE FRANCUSKIE

Zawierając z Anglikami pokój w Amiens, Bonaparte uzyskał od nich zwrot kolonii utraconych przez Francję w poprzednich latach. Po klęsce pod Trafalgarem Francja nie dysponowała już flotą, która mogłaby osłonić jej posiadłości kolonialne.

Kolonia

Osada założona na wybranym terytoriumw celach militarnych, handl. lub rolniczych i rządzonazgodnie z prawem miasta czy państwa zakładającego.

W czasach nowoż.: posiadłość, często zamorskapaństwa, które ją eksploatowało. Kolonizacjąnazywano tworzenie osad na terenach bezludnychlub słabo zaludnionych...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Teologia a filozofia

Stanowisko filozoficzne i teologiczne A. wywodzi siez przekonania, ze wiedza przyrodzona, której całokształt nazywa za Arystotelesemfilozofia, nie grozi konfliktem z teologia, gdyz sa to dziedziny rózne—zarówno co do przedmiotu, celu jak i metody. Teologia mówi w swietle Objawieniao Bogu jako o dobru najwyzszym...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

c) metafizyke, która badabyt jako byt...