Kołłątaj

Czytaj Dalej

Hugo Kołłątaj - Listy Anonima (Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka)

Na czele pism politycznych Kołłątaja stoi dzieło: Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka (1788); część pierwsza obejmuje listy O podźwignieniu sil kra­jowych, druga i trzecia - O poprawie Rzeczypospolitej, wszystkich...

Hugo Kołłątaj (1750-1812)

Charakterem i wartością moralną od Staszica o całe niebo niższy, rozumem politycznym prześcignął go ksiądz Hugo Kołłątaj (1750-1812), urodzony w San­domierskiem (pochodzący z dawnej szlachty smoleńskiej), najznakomitszy ze wszystkich pisarzów politycznych niepodległej Polski i jeden z...

Hugo Kołłątaj (1750-1812)

 

Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie kształcił się w Akademii Krakowskiej, którą ukończył ze stopniem doktora filozofii. Bierze czynny udział w pracach...

Hugo Kołłątaj - Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III

Ulubioną nauką Kołłątaja była historia, nie tylko polska, ale i powszechna. Na zadania nauki historycznej i na zakres historii miał pogląd tak mądry, tak szeroki jak nikt w Polsce XVIII wieku, nie wyłączając Naruszewicza: świadczy o tym szczegółowy plan dzieła zamierzonego na olbrzymią skalę...

Hugo Kołłątaj

 

Hugo Kołłątaj (1750-1812) był jednym z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Był uczonym, publicystą i politykiem. W latach 1791-92 pełnił funkcję podkanclerza koronnego. Był działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 1777-1783 był rektorem...

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "UWAGACH NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIAGO" Staszic wypowiada się wobec sześciu spraw:

1 Edukacja- jedyną szkołą winny być szkoły rycerskie, zajmujące się też szkoleniem ucznia jako obywatela. W nauce moralnej podstawą powinna być religia.

2 Prawodastwo- podejmowanie uchwał większością głosów a...

KOŁŁĄTAJ HUGO

KOŁŁĄTAJ HUGO, ur. 1 IV 1750 w Dederkałach (Wołyń), zm. 28 II 1812 w Warszawie, działacz i pisarz polit., organizator i teoretyk nauki i oświaty, historyk, filozof. Najmłodszy syn w podupadłej majątkowo rodzinie szlach., szukał tradycyjnie kariery w stanie duchownym; kleryk przed 1764, święcenia...

STAN OŚWIECENIA W POLSZCZE w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), praca H. Kołłątaja

STAN OŚWIECENIA W POLSZCZE w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), praca H. Kołłątaja, jedyna ukończ, z projektowanych 21 różnorodnych tematycznie części t. 1 dzieła Pamiętniki historyczne do objaśnienia dziejów mego czasu służące, które objąć miało w chronol. podziale na 6 t...

HUGO KOŁŁĄTAJ

W swoich poglądach nie różnił się zbytnio od Stanisława Staszica. Różniło go jedynie to, że miał bardziej radykalne poglądy w sprawach przywilejów dla ludzi niższego stanu. Żądał wolności osobistej chłopów. Chłop miał mieć wolność osobistą, ale grunt ma być własnością pana.

 „Dobra...