Kolegium

Kolegium

Czytaj Dalej

Samorządowe kolegia odwoławcze

Orzeczenia kolegium zapadają większością głosów; Wykonując swoje zadania kolegium stosuje przepisy postępowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej uwzględniając przepisy ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Samorządowe kolegia odwoławcze oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin i powiatów

Organami kolegium są zgromadzenie ogólne kolegium i prezes kolegium. Prezesa kolegium powołuje Prezes RM , na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym

Organami kolegium są: - Zgromadzenie Ogólne Kolegium - składy orzekające - przewodniczący kolegium Rozpatrują: - odwołania od decyzji - zażalenia na postanowienia - zażalenie wznowienia postęp.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Obecnie samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, jak również ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Kolegium NIK

Ustawa stwierdza, iż osoby wchodzące w skład Kolegium są w wykonywaniu swych funkcji niezawisłe. Kolegium NIK m. Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Prezes IK lub wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes.

KOLEGIUM

Kolegium Kardynalskie, Święte Kolegium, rodzaj przybocznej rady papieskiej, która po śmierci papieża zawiaduje kościołem i dokonuje obioru nowego papieża na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Kolegium Nowodworskiego w Krakowie zał.

Kolegium wojewody

Przy wojewodzie działa kolegium jako jego organ opiniodawczo-doradczy. Do udziału w posiedzeniach kolegium zaprasza się przewodniczącego sejmiku sam. Tryb pracy kolegium określa statut urzędu wojewódzkiego.

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia w trzyletnim kolegium nauczycielskim pedagogiki specjalnej

Absolwenci kolegium nauczycielskiego - po zdobyciu tytułu licencjata - powinni mieć zapewnioną możliwość kontynuowania zaocznych studiów magisterskich uzupełniających, które powinny mieć charakter humanistyczno-pedagogiczny.

Kolegium kardynalskie

Dla patriarchów katolickich wschodnich, Paweł VI motu proprio Ad purpuratorum Patrum (1965) ustaliłstałe miejsce w kolegium kardynalskim.

Kolegium

kolegia ang.