Kołakowski

Czytaj Dalej

L. Kołakowski " O co nas pytają wielcy filozofowie"

LESZEK KOŁAKOWSKI „ O co nas pytają wielcy filozofowie” str: 9-15; 29-44 Urodzony w 1927 w Radomiu, najwybitniejszy żyjący filozof polski, od 1968 r. – po pozbawieniu go katedry na Uniwersytecie Warszawskim – mieszkający na emigracji, obecnie w Oksfordzie, gdzie jest członkiem All Saints College. Głównym przedmiotem jego zainteresowań filozoficznych jest historia filozofii, zwłaszcza od XVIII wieku, w tym doktryny liberalizmu, a także filozofia kultury oraz ...

Leszek Kołakowski "O nudzie" (z "Mini wykłady o maxi sprawach")

Nuda jest uczuciem, które zna każdy z nas, uczuciem zazwyczaj postrzeganym negatywnie, a jednak nie można nazwać go cierpieniem. Nuda (jak jakości estetyczne) „jest zjawiskiem, które zachodzi, jeśli jest doświadczane”. Można ją też przypisać przedmiotom lub ludziom. Można powiedzieć, że coś nas nudzi, że coś jest nudne. Czym jest nuda? · Potocznie mówimy, że coś jest nudne jeśli to coś jest rozciągnięte w czasie, np. nudny koncert, nudne przedstawienie itd.

TEORIE DEMOKRACJI - L. Kołakowski „Samozatrucie otwartego społeczeństwa” [w:] „Cywilizacja na ławie oskarżonych”

Samozatruciem otwartego społeczeństwa Kołakowski nazywa „proces, w toku którego rozszerzanie i konsekwentne zastosowanie zasad liberalnych przeobraża je w ich przeciwieństwo”. Na samoniszczycielski potencjał liberalizmu zwracali już uwagę Dostojewski, Mill i inni myśliciele konserwatywni XIX wieku...

Streszczenie tekstu Leszka Kołakowskiego pt: „Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii”

W tekście Leszek Kołakowski przede wszystkim analizuje znaczenie terminu filozofia. Przedstawia podział na cztery grupy ze względu na różne sposoby pojmowania przez filozofów treści własnego zawodu: 1. Propozycja scjentystyczna-przewiduje śmierć dla filozofii. Koncepcja ta swoje założenie tłumaczy koniecznością dokonania redukcji filozofii w szczególną gałąź wiedzy- metodologię nauk. W innym przpadku możlowe jest jej zniknięcie, gdyż do rzeczowej analizy świata ...