Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Czytaj Dalej

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Jeśli konflikt rodzinny starzy - młodzi zastąpimy prawidłowością historyczną a rodzinę uznamy za społeczeństwo, ujrzymy walkę o władzę, porewolucyjny chaos (pewnego zwycięstwa - "rewolucji" dokonali już przecież Stomil i Eleonora).

Kodeks Moralny

Kodeks rycerski nie znalazłby tu usprawiedliwienia. Zestaw utworów, które mogą kształtować ludzką moralność, pomoc w ustalaniu kodeksu etycznego nie jest oczywiście pełen, lecz nigdy też pełen nie będzie.

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - SAGI RODZINNE

•  Tomasz Mann - „Buddenbrookowie”

−  prezentacja w realistyczny sposób krytycznego obrazu całej epoki

−  proces polityczno-społeczny zaprezentowany na przestrzeni wielu lat

−  narrator prezentował ten proces na przykładzie rodziny, opisując dzieje poszczególnych jej...

Dom rodzinny jako ruina

Podsumowując należy stwierdzić, że w omawianych utworach dom rodzinny nie jest ostoją dostarczającą wartości, uczącą dobrych obyczajów.

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

psychopedagogiczne : •  ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (występu­jące zaburzenia, więzi uczuciowe między wszystkimi członkami rodziny) •  charakter stosunków pomiędzy rodzicami •  charakter stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi •  charakter kontroli rodziców nad dziećmi •  stosowane środki wychowawcze   Czynniki rozwoju dziecka:   wyposażenie, z ...

Rozwój świadomości ideowej Cezarego Baryki (wpływ rodzinnego domu i życiowych doświadczeń bohatera na jego ewolucję wewnętrzną).

Chociaż rewolucja zniszczyła jego dobrobyt, przekazał bolszewikom ukryty skarb rodzinny.

Problematyka dramatu Mrożna pt.: "Tango". Uzasadnienie, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego

  - Jeśli konflikt rodzinny starzy - młodzi zastąpimy prawidłowością historyczną a rodzinę uznamy za społeczeństwo, ujrzymy walkę o władzę, porewolucyjny chaos (pewnego zwycięstwa - "rewolucji" dokonali już przecież Stomil i Eleonora).

Dramat rodzinny w Nie – Boska komedii Zygmunta Krasińskiego

Tak więc część pierwsza dramatu to typowa tragedia rodzinna, po prostu historia niedobranego stadła, w którym obie strony nie umieją przystosować się do współpartnera i ponoszą porażkę.

Kodeks etyki menadżera

 

Menedżera obowiązuje przestrzeganie prawa, ma działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Menedżer respektuje ogólnoludzką etykę w swojej pracy, obowiązują go normy uczciwości, bezinteresowności, itp. We wszystkich obszarach aktywności zawodowej a także...

Bezrobocie jako problem indywidualny i rodzinny

 

Bezrobocie można definiować na różne sposoby głównie na płaszczyźnie określonej nauki i zakresu jej zainteresowania np. z punktu widzenia ekonomii, socjologii, psychologii, demografii czy statystyki. Ekonomista posługuje się tzw. "przedmiotowym" rozumieniem bezrobocia, zgodnie z którym jest ono...

Kodeks Pracy

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku.

Renta rodzinna

Przysługuje ona tym uprawnionym członkom rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, które miały zastosowanie do pracownika przed jego śmiercią.

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego

W I części utworu ukazuje Krasiński człowieka - poetę romantycznego, który przyjmuje na siebie obowiązki rodzinne.

Różnorodność modeli życia rodzinnego

I. W kulturach występują zróżnicowane formy małżeństwa:

1. ze względu na liczbę członków związku małżeńskiego

a) małżeństwa monogamiczne (związek jednej kobiety i jednego mężczyzny)

b) " poligamiczne:– poliandryczne: (poliandria) związek jednej kobiety z więcej niż jednymmężczyzną –...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Mocarstwa opiekuńcze

Instytucja mocarstw opiekuńczych służy potrzebie kontaktowania się wojujących stron ze sobą.Są nimi państwa neutralne.Pełnią funkcje pełnomocnika i pośrednika w przekazywaniu protestów,propozycji,rokowań,w sprawie rozejmu,wymiany jeńców itp.sprawują opiekę nad obywatelami państwa, o którego...