Kodeks cywilny

Czytaj Dalej

Kodeks cywilny Napoleona

Rezultatem prac komisji było pięć nowych kodeksów: • prawa cywilnego, • procedury cywilnej, • prawa karnego, • procedury karnej, • kodeks handlowy.

Budowa kodeksu Cywilnego

Kodeks odpowiada systematyce pandektowej prawa cywilnego składa się z 4 ksiąg: Część ogólna Do części ogólnej odnoszą się przepisy wstępne status prawny osób fizycznych i prawnych, zdolność prawa i zdolność do czynności prawnych, całkowite i częściowe ubezwłasnowolnienie, uznanie ich za zmarłych a także przepisy dotyczące osób prawnych.

Spółki - cywilna, jawna...

SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s. Spółki cywilne podobne są do spółek jawnych również nie posiadają osobowości prawnej, ale rejestruje się je w urzędzie gminy (a nie w sądzie).

Kodeks Moralny

Kodeks rycerski nie znalazłby tu usprawiedliwienia. Zestaw utworów, które mogą kształtować ludzką moralność, pomoc w ustalaniu kodeksu etycznego nie jest oczywiście pełen, lecz nigdy też pełen nie będzie.

Spółka cywilna

Spółka cywilna w stosunku do wyłącznej własności oferuje pewne korzyści. Jeżeli spółka cywilna została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Źródła prawa cywilnego

  Działy   Część ogólna Prawo rzeczowe Prawo zobowiązaniowe Prawo spadkowe   Podmioty prawa cywilnego   Podmioty prawa cywilnego dzielą się na: Osoby fizyczne Osoby prawne Ułomne osoby prawne   Podmiotem prawa cywilnego jest podmiot mający zdolność prawną.

Prawo cywilne

  Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej.

Kodeks etyki menadżera

 

Menedżera obowiązuje przestrzeganie prawa, ma działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Menedżer respektuje ogólnoludzką etykę w swojej pracy, obowiązują go normy uczciwości, bezinteresowności, itp. We wszystkich obszarach aktywności zawodowej a także...

Kodeks Pracy

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku.

Spółki cywilne

  Spółki cywilne – cechy: powstaje w wyniku zawarcia umowy pisemnej przez wspólników; umowa taka zawiera: cel gospodarczy, czas trwania, sposób prowadzenia działalności, rodzaj i wysokość wkładów wspólników, zasady udziałów wspólników w zysku i w wyrównywaniu strat jeżeli powstaną, przewidziane reguły likwidacji spółki; nie ma ona osobowości prawnej co oznacza, że podmiotami praw ...

Spółka cywilna

  Jej działalność jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego, może prowadzić działalność inną niż gospodarcza, nie musi mieć charakteru zarobkowego jednak powinna zmierzać do uzyskania przez wspólników stosownej korzyści gospodarczej.

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

Ludność cywilna obejmuje wszystkie osoby cywilne”. Należy powstrzymać się od ataków które mogą spowodować straty i szkody cywilne nadmiernie wysokie w porównaniu z korzyścią wojskową jakiej się oczekuje.