Kodeks Justyniana

Kodeks Justyniana

Czytaj Dalej

Kodeks Moralny

Kodeks rycerski nie znalazłby tu usprawiedliwienia. Zestaw utworów, które mogą kształtować ludzką moralność, pomoc w ustalaniu kodeksu etycznego nie jest oczywiście pełen, lecz nigdy też pełen nie będzie.

Kodeks etyki menadżera

 

Menedżera obowiązuje przestrzeganie prawa, ma działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Menedżer respektuje ogólnoludzką etykę w swojej pracy, obowiązują go normy uczciwości, bezinteresowności, itp. We wszystkich obszarach aktywności zawodowej a także...

Kodeks Pracy

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku.

DEFINICJA FRANCHISINGU WEDŁUG EUROPEJSKIEGO KODEKSU ETYCZNEGO FRANCHISINGU

"Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, Franchisodawcą i jego Indywidualnymi Franchisobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że Franchisodawca...

Europejski kodeks dobrej administracji

Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych zachodzących między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi. Z kolei w dostępie do dokumentów publicznych kodeks odwołuje się do regulacji rozporządzenia 1049/2001.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Europejski Kodeks Dobrej Administracji

Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi.

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Kodeks etyczny urzędnika

Każdy urząd uznając swoją pracę za służbę wobec mieszkańców ustala własny kodeks etyczny.

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kodeksy etyczne

- zbiory regulacji będące przepisami o charakterze wewnętrznym; - w założeniu ich treść powinna być ustalana „oddolnie” - w Polsce wciąż pełnią rolę marginalną w podejmowaniu etycznych rozstrzygnięć - swój kodeks etyczny ma np.

Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej

Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne. Potocznie nazwę kodeksu nadaje się także niektórym aktom, które w rzeczywistości kodeksami nie są, np: kodeks drogowy.

Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

Kpa nie stosuje się /nie obowiązuje/ wobec:

postępowań w sprawach karno-skarbowych,

spraw uregulowanych w ustawie z 29.08.97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami,

spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy...

Organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

samorządowe kolegia odwoławcze-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego,

właściwi ministrowie-w stosunku do wojewodów,

organy nadrzędne lub ministrowie-w stosunku do organów administracji publicznej innych niż punkt 1 i 2,

w stosunku do organów organizacji...

Organy naczelne w rozumieniu przepisów kodeksu prawa adm.

1. Prezes RM lub właściwi ministrowie-w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego; organów administracji rządowej,

2. Organy o ogólnokrajowym zasięgu działania w stosunku do organów państwowych innych niż punkt 1,

3. W stosunku do organów organizacji społecznych-naczelne organy tych...

Właściwość miejscowa administracji według przepisów kodeksu prawa adm.

Jest to zdolność organu do realizowania swojej właściwości rzeczowej na określonym obszarze np. gminy, miasta. Ustalana na podstawie kryteriów z art. 21 kpa:

w sprawach nieruchomości-orzeka organ właściwy jej położeniu, gdy leży ona w granicach dwóch organów, to orzeka ten, gdzie leży większa...

Zakres obowiązku osobistego stawiennictwa według kodeksu prawa adm.

Kpa przewiduje możliwość wzywania stron, świadków, pełnomocników w toku postępowania jak i w celu jego wszczęcia. Wezwanie do osobistego stawiennictwa powinno być stosowane wyjątkowo, gdy osoba np. chora, niepełnosprawna nie może się stawić, to organ musi jej przedstawić inną możliwością...

Forma i treść wezwania według kodeksu prawa adm.

Wezwanie powinno zawierać:

nazwę i adres organu wzywającego,

imię i nazwisko wzywanego,

jakiej sprawy dotyczy, w jakim charakterze i celu zostaje wezwany,

czy konieczne są pisemne wyjaśnienia, osobiste stawiennictwo,

termin stawienia się /dzień, godzina, miejsce/,

skutki...