Globalny kodeks etyki w turystyce

Uczestnicy mogą wybrać odpowiednią dla siebie formę spośród niżej wymienionych: • Wyrażenie swojej formalnej akceptacji i poparcia dla Kodeksu Etyki, • Wprowadzanie zasad Kodeksu Etyki do aktów prawnych, albo wykorzystywanie ich jako podstawę przy wprowadzaniu przepisów krajowych, • Włączenie istotnych postanowień Kodeksu Etyki do uregulowań umownych, • Odnoszenie się do postanowień Kodeksu Etyki w swych ...

KODEKS

Kodeks Lipit Isztara kodeks praw w jęz. Kodeks supraski słynny kodeks z biblioteki klasztornej bazylianów w Supraślu (woj.

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń

* kara ograniczenia wolności - w wymiarze jednego miesiąca W odróżnieniu od Kodeksu karnego, Kodeks wykroczeń przewiduje inny wymiar kary ograniczenia wolności.

Etyka bez kodeksu

Kodeks, bezpieczeństwo moralne, decyzja W konserwatywnym modelu świata wolność od decyzji można zdobyć przez posiadanie kodeksu, to znaczy zbioru materialnych nakazów etycznych.

Kodeks etyki reklamy

Na pewno gdyby w Polsce wcześniej istniał i był przestrzegany kodeks etyki do czegoś takiego by nie doszło, bo nie tylko nadawca, ale przede wszystkim twórca, zastanowiłby się, czy nie przekracza pewnych granic.

Kodeks cywilny Napoleona

, zalecającej uchwalenie jednolitego Kodeksu Cywilnego dla całej Francji kodeks taki w okresie Rewolucji nie powstał.

Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego.

Kolejną różnicą w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej jest przesłanie lub przekazanie wraz z aktami spraw właściwemu organowi odwoławczemu, ponieważ w kodeksie postępowania administracyjnego zgodnie z Art.

Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

Kolejną różnicą w Kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej jest przesłanie lub przekazanie wraz z aktami spraw właściwemu organowi odwoławczemu, ponieważ w kodeksie postępowania administracyjnego zgodnie z Art.

Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej

Aktualnie w Polsce obowiązuje szereg kodeksów, np: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania karnego, i inne. Potocznie nazwę kodeksu nadaje się także niektórym aktom, które w rzeczywistości kodeksami nie są, np: kodeks drogowy.

Zakres przedmiotowy Kodeksu Pracy

Kodeks pracy okresla prawa i obowiazki pracownikow, jednak nie wszyscy pracownicy objeci sa przepisami Kodeksu w jednakowym stopniu. Kodeks dopuszcza mozliwosc odmiennego uregulowania niektorych praw i obowiazkow okreslonych grup pracownikow /np.

Kary i środki karne przewidziane w kodeksie karnym.

Kodeks przewiduje również skrócenie kary ograniczenia wolności po odbyciu przez skazanego połowy kary jeżeli w tym czasie przestrzegał porządku prawnego, sumiennie wykonywał pracę społeczno- użyteczną oraz spełniał inne nałożone na niego obowiązki.

Stosunek: kodeks pracy – układ zbiorowy pracy

Jest to pierwszy jedyny do tej pory kodeks pracy uchwalony ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nie reguluje całej materii należącej do prawa pracy.

Tryb uchwalania kodeksów

Pierwsze czytanie projektu zamian kodeksu lub projektu zmian przepisów wprowadzających kodeks może odbyć się nie wcześniej niż 14 dnia od dnia doręczenia posłom druku projektów do rozpatrzenia wyżej wymienionych projektów można powołać- przed pierwszym czytaniem projektu- komisję nadzwyczajną, która może wystąpić z wnioskiem o debatę na temat wybranych części kodeksu.

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

Już w roku 1927 - w dziesięć lat po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) przez papieża Benedykta XV - Kongregacja do Spraw Kościoła Wschodniego (obecnie: Kościołów) zwróciła uwagę na to, że te Kościoły powinny mieć własny kodeks prawa kanonicznego.

Świadczenie usług transportowo - spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego

Podsumowanie Prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji przewozów oraz spedycji wymaga znajomości określonych aktów prawnych takich jak między innymi: kodeks handlowy, kodeks cywilny, ustawa o transporcie drogowym.

Kodeks Prawa Kanonicznego

Prawnicy z uznaniem przyjęlijego nowatorski charakter, gdyż nie był kompilacją ustaw kościelnych, jak dawniejsze zbiory, ale prawdziwymkodeksem prawa na wzór nowoczesnych kodeksów państwowych.

Kodeks Pracy

  Podstawowym instrumentem prawnym, który reguluje kwestie wynagrodzenia w Polsce jest Kodeks Pracy, który został uchwalony w dniu 26 czerwca 1974 roku.

KODEKSY DRAMATYCZNE

kodeks K. Kodeksy przedmiotowe zawierają repertuar odpowiednio dobrany i przeznaczony do dalszego odtwarzania, np. kodeks jagielloński II, z tekstami sztuk powst.

BEZY KODEKS, codex Cantabrigensis, kodeks D

(-> BibliaIII B) ; w stosunku do kodeksów watykańskiego (B) i -> synajskiego (S) zawiera w Łk i Dz sporo różnic, i to tak znacznych,że sądzono, iż obydwa dzieła Łukasza powstały w 2 różnychwersjach. Kodeks znajdowałsię we Francji już w IX w.

Dziennikarski kodeks obyczajowy

DZIENNIKARSKI KODEKS OBYCZAJOWY Stowarzyszenia, związki zawodowe dziennikarzy oraz pracodawcy, świadomi odpowiedzialności wobec czytelników, słuchaczy i widzów, deklarują przestrzeganie zasad "Karty etycznej mediów" i ustanawiają niniejszy kodeks: I.