Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Hałas jest czynnikiem uciążliwym, a nawet szkodliwym dla zdrowia, przeszkadza w pracy i w odpoczynku, dlatego należy chronić osiedla, miejsca pracy i odpoczynku pod względem akustycznym. Miasto, wielkie skupisko ludzi, przemysłu, arterii komunikacyjnych, jest źródłem wielu dźwięków, nie zawsze miłych dla ucha. Aby zapewnić komfort mieszkającym w mieście ludziom, konieczne jest właściwe rozmieszczenie osiedli, obiektów przemysłowych, ulic. Złe rozwiązanie urbanistyczne,

Klimat

Zespół cech pogodowych charakterystycznychi powtarzalnych dla danego miejsca.K. kształtuje się pod wpływem kilku zasadniczychczynników, takich jak: położenie geograficzne,wys. n.p.m., sąsiedztwo łańcuchówgórskich, rozkład lądów i mórz oraz kompleksówroślinności wysokiej.

Ostatnio wzrastaznaczenie...

Mezoklimat, klimat miejscowy

Zespół elementów klim. wyróżniający niewielki obszarterenu pod względem warunków glebowych,szaty roślinnej, osłonięcia od wiatrów,ukształtowaniem terenu, rodzaju ekspozycji itp.

Typologia narzędzi schyłkowego paleolitu krajów śródziemnomorskich

Oddzielne miejsce należy poświęcić narzędziom kamiennym występującym w Europie Południowej. Rozwój górnego a przede wszystkim schyłkowego paleolitu wykazuje na tym terenie cechy lokalne. Początkowo dominującą rolę odgrywa kultura (lub raczej krąg kultur) tardigrawecka, która przechodzi u schyłku...

KLIMAT I JEGO ZRÓŻNICOWANIE

W ogólnej ocenie czynników klimatycznych należy przyjąć, że do stref klimatycznych najkorzystniejszych dla rozwoju rolnictwa należą: strefa klimatów umiarkowanych i strefa klimatów podzwrotnikowych.

Klimat a osadnictwo

Wraz z odkryciem przez Uuropcjczyków „Nowego Świata' w iele rdzennych roślin amerykańskich rozpowszechniło się w Europie: ziemn aki w strefie umiarkowanego klimatu Europy i Himalajów, kukurydza w suchym tropiku Afryki, czy też maniok w wilgotnym klimacie tropikalnym Afryki.

Klimat a rolnictwo

Ciepły i wilgotny klimat sprzyja rozwojowi rolnictwa. Rolnictwo krajów Azji Połucniowo-Zachodniej i Afryki Północnej rozwija się w klimacie zwrotnikowym suchym.

KLIMAT A MODEL ŻYWIENIA

Dlatego też klimat, wpływając na produkcję określonego rodzaju żywności, w sposób pośredni kształtuje model żywienia populacji żyjącej w danym klimacie. Najwięcej żywności produkuje się w klimacie umiarkowanym.

Dieta śródziemnomorska

Dicta ta opiera się na modelu żywienia stosowanym przez mieszkańców basenu Morza Śródziemnego. Jej popularność wynika z danych epidemiologicznych, które już w latach 60. XX w. dowodziły, żc żywiący się tradycyjnie mieszkańcy tego regionu znacznie rzadziej chorują na tzw. choroby cywilizacyjne...