Klęska

Klęska

Czytaj Dalej

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

WSTĘP: Wymienione w temacie postaci są bohaterami trzech najwybitniejszych polskich powieści trzech kolejnych epok: Wokulski to bohater Lalki B. Prusa, uznanej za...

Grecja w dobie klęski w Anatolii i zamachów stanu w 1915-1916r.

Niniejsza praca przedstawia sytuację Grecji w czasie jej przystąpienia do I wojny światowej, klęski w wojnie z Turcją o Anatolię i jej następstw. Lata 1915 – 1916 były dla Grecji okresem wahań pomiędzy zachowaniem neutralności a dołączeniem do działań wojennych. Był to czas konfrontacji poglądów króla i premiera oraz licznych zamachów stanu. Grecja była ostatnim z państw bałkańskich, które przystąpiły do I wojny światowej. Za udział obiecano jej południową ...

Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? Przyczyny klęski bohatera

Postać Stanisława Wokulskiego jest bardzo złożona, co podkreślał sam autor w swych komentarzach do powieści. W chwili, gdy poznajemy go z kart "Lalki", bohater liczy sobie 45 lat, a więc urodził się w 1833 roku, miał 11 lat, gdy zaczęła się w Polsce epoka romantyzmu zapoczątkowana wydaniem I tomu...

KOŚCIÓŁ I KLĘSKI DZIEJOWE. OSKARŻENIA WYSUWANE PRZEZ POGAN

Zwycięstwo chrześcijaństwa nieznacznie wyprzedziło upadek cesarstwa rzymskiego. W roku 395, ze śmiercią Teodozjusza, zanika ostatecznie jedność cesarstwa: cesarstwo wschodnie i cesarstwo zachodnie, odtąd zupełnie odrębne, nigdy już do siebie nie powrócą. Na Wschodzie Bizancjum, pomimo burz i...

Stan klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny w konstytucji

Stan wojenny (art. 229 K, ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP – uswo):

Może on zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej...

Skutki suszy, klęski głodu

Susze są główną przyczyną klęsk głodu w Afryce i niektórych rejonach Azji, w tym między innymi w Chinach i Indiach. Klęską głodu określa się okres, w którym stale występują niedobory żywnoś­ci na dużym obszarze. W takiej sytuacji całe spo­łeczności głodują i w rezultacie ludzie masowo...

Joanna d' Arc. Klęska Anglików

 

Zwycięstwo regenta Jana księcia Bedford i oblężenie przez Anglików Orleanu, ostatniego przyczółka zwolenników delfina na północ od Loary, szczególnie zaś apatia i bezczynność Karola i jego otoczenia mogły świadczyć o nieuchronności klęski „króla z Bourges”.

Niepostrzeżenie jednak...

Dlaczego Napoleon poniósł klęskę ?

Napoleon poniósł klęskę ze względu na to, że uważał się za niezwyciężonego przywódcę wielotysięcznej armii. W 1812 r. podczas wkroczenia w granice Imperium Rosyjskiego liczyła ona około 600 tys. żołnierzy. Pierwszym etapem klęski Napoleona było wkroczenie jego armii do Moskwy oraz niepokonanie Rosjan, którzy rozpoczęli działania partyzanckie ( chodzi o to, że Rosjanie ukrywali i niszczyli żywność, aby ta nie wpadła w ręce wroga, oraz wzniecali pożary, aby ...

Działania wojenne w latach 1943 - 1945. Klęska państw osi

I. Działania aliantów zachodnich.

Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi.

Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które były ich sojusznikami. Były to: Niemcy, Włochy, Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Tereny wielu państw zajętych przez oś były pod jej...

Klęski żywiołowe - referat

 

Klęski żywiołowe to zjawiska przyrody, prowadzące do naruszenia normalnego życia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i ich mienia, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, transportu, łączności. Używane w gospodarce związki chemiczne lub mieszaniny, materiały promieniotwórcze, substancje...

Klęska Wrześniowa

Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy – Anglia i Francja dopiero 3 września w...

Przyczyny polityczne, wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej

Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy - Anglia i Francja dopiero 3 września w...

Stan Klęski żywiołowej

I.Ogólna charakterystyka stanów nadzwyczajnych według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W każdym państwie mogą zdarzyć się takie sytuacje kryzysowe, których nie da się usunąć za pomocą narzędzi istniejących w danym porządku prawnym. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. Wprowadzenie każdego ze stanów nadzwyczajnych wymaga zaistnienia innych wyjątkowych ...

Przyczyny klęski wrześniowej 1939 roku

Obronność Polski w 1939 roku – przyczyny klęski wrześniowej. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa polskiego. Przyczyn klęski państwa polskiego we wrześniu 1939 roku nie można jednoznacznie zdefiniować. Na taki obrót sytuacji wpływ miało wiele czynników. Ja wymienię dwa najważniejsze, czyli politykę wewnętrzną i politykę zewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej. Wpierw zacznę od polityki wewnętrznej, gdyż jej następstwo miało znaczący wpływ na politykę ...

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

PLAN AGRESJI

“FALL WEISS”

Słowa wypowiedziane przez Hitlera na odprawie z dowódcami Wehrmachtu 23 maja 1939r.,że ”Gdańsk nie jest obiektem , o który toczy się sprawa (...) Polska to tylko stopień”, odzwierciedlały zasadnicze cele przygotowanej przez Niemcy agresji na Polskę. Celem tej agresji nie był...

Początki Węgier (do klęski na Lechowym Polu)

-  Madziarowie, lud pochodzenia ugrofińskiego, pochodzący z zachodniej Syberii, kontakty z tureckim ludem Onogurów (słownictwo)

-  koczownicy, pasterze

-  zajęcie terenów między Morzem Kaspijskim a Donem, uzależnieni od Chazarów, wyparci przez Pieczyngów

-  IX w. – między Bohem a Prutem – związek 7...

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

 

W 1810 Bernadotte rządzący już w Szwecji nawiązał poufną korespondencję z Rosją, co zaowocowało w 1812 tajnym układem szwedzko-rosyjskim.

Od 1809 toczyła się wojna Rosji z Turcją. Zakończyła się ona 28 maja 1812 pokojem w Bukareszcie. Na jego mocy Rosja otrzymała Besarabię, a walcząca Serbia...

Klęska Włoch w 1849 roku. Cavour

 

2 marca 1849 – pod naciskiem opinii, król piemoncki, Karol Albert, zrywa zawieszenie broni z Austrią i zaczyna działania wojenne, dowództwo wojsk sardyńskich objął Wojciech Chrzanowski

23 marca 1849 – klęska Piemontu w bitwie pod Novarą, tego samego dnia Karol Albert abdykował na rzecz swego syna...

Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

 

Powody dla których zjednoczenie Niemiec było nieuniknione: + przynależność prawie wszystkich państw niemieckich do Związku Celnego + rozwój sieci kolejowej przyczynił się do silniejszego związania księstw niemieckich + zjednoczenia pragnęli demokraci i socjaliści niemieccy + szczególnie po...

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska (bilans zysków i strat)

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska ? ( bilans zysków i strat) Maj 1945 był rokiem zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami a jeśli chodzi o Polskę to pozbyliśmy się jednego wroga ,a przybył nowy może bardziej groźniejszy . Kraj nasz został pozbawiony dwóch trzecich terytorium głównie chodzi o ziemie wschodnie Ukrainę i Litwę z Wilnem . Kraj nasz został poddany zdecydowanej sowietyzacji przez ``niby sojusznika`` ZSRR. Odzyskaliśmy w prawdzie ziemie zachodnie i północne ...