Klasyfikacja budżetowa

Czytaj Dalej

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

według działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności, oraz paragrafów, określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku; 3) klasyfikacja według rodzajów działalności (działowo-rozdziałowa) wynika z klasyfikacji stosowanej w statystyce państwowej, tj.

Klasyfikacja budżetowa

Dzięki klasyfikacji budżetowej kwoty dochodów i wydatków opisane jednorodnymi podziałkami klasyfikacyjnymi od najwyższych do najniższych (tj.

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa – to jednolity system symboli cyfrowych służący grupowaniu dochodów i wydatków budżetowych wg określonych zasad i kryteriów. klasyfikacja gospodarki narodowej, która stanowi usystematyzowany wykaz działów, gałęzi, branż.

Jakie jest znaczenie klasyfikacji budżetowej i jak ona jest realizowana na szczeblu państwa

Symbole stosowane w klasyfikacji budżetowej: -części (podział podmiotowy na resorty i wydziały) -działy (podział przedmiotowy np.

Klasyfikacja budżetowa w Polsce

Klasyfikacje dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się wg następujących kryteriów: *podmiotowe *przedmiotowe *rodzajowe Wyróżniamy podział dochodów i wydatków na następujące grupy: a> części – budżet został podzielony na główne części, a adresatami są następujące organy: -w zakresie władzy ustawodawczej: *kancelaria sejmu *kancelaria senatu -w zakresie władzy wykonawczej: *kancelaria prezydenta *urząd rady ministrów *poszczególni ministrowie *organy ...

Cele klasyfikacji budżetowej

 

1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

3)...

Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut.

Klasyfikacja komunikacji

  Klasyfikacja komunikacji: Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

Pojęcie i klasyfikacja produktu

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupu: produkty powszechnego i wygodnego zakupu; produkty wybieralne; produkty epizodycznego zakupu.

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Ryzyko kredytowe uważane jest za największy i najbardziej charakterystyczny rodzaj ryzyka bankowego.

dywersyfikacja rodzajów kredytów;

dywersyfikacja kredytów gospodarczych miedzy różne branże;

rodzaje i wysokość zabezpieczeń;

stosowane standardy kredytowe.

Istotne przy...

KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed...

Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

Spółki mieszane.

Spółkami handlowymi są:

- spółki osobowe spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka...

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

Podziałki klasyfikacyjne tworzą strukturę formalną budżetu. Dysponuje nią Rada Min -r celowe-dot 2 wypadków 1) na wydatki kt umieszczenie w podziałce klasyfikacji było niemożliwe w chwili opracowywania Bu.

System budżetowy

 

System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.

Budżet państwa - używamy w 4 znaczeniach:

1.) Budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym zestawieniem dochodów i wydatków...

Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

 

 

Budżet został ściśle powiązany z trzema sferami życia społeczeństwa: gospodarczą, społeczną i polityczną.Ponad to istotną cechą budżetu jest to że nie jest on biernym narzędziem polityki społ.- gosp. i finansowej, ale aktywnym podmiotem, którego rola polega na kształtowaniu, umocowaniu lub...

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

 

 

Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.

1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty

2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.

Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu...

Klasyfikacja kosztów

  Klasyfikacja kosztów - podział kosztów według różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji kosztów; na przykład przyjmując za kryterium sposób odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty rozróżnia się: a) koszty bezpośrednie, odnoszone wprost na produkty, b) koszty pośrednie, których podział na poszczególne produkty wymaga posługiwania się tzw.

Klasyfikacja podatków

Klasyfikacja według podmiotu biernego pozwala na wyróżnienie podatków od podmiotów gospodarczych oraz podatków od gospodarstw domowych.

Klasyfikacja opłat publicznych

 

 

Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:

opłata sądowa,

administracyjna;

 

ogólne

opłata skarbowa;

 

szczególne

– paszportowa;

 

opłaty osobiste

akty ze stanu cywilnego;

 

rzeczowe

koncesje,

zezwolenia;...