Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Klasyfikacja

Surdopedagogika stosuje różne klasyfikacje osób z wadą słuchu, zależnie od kryterium, np.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Klasyfikacja trudności w uczeniu się i częstość ich występowania

W klasyfikacji DSM-IY (za: Radochoński, 1996 s. Zgodnie z sugestiami zawartymi w klasyfikacji DSM-IY (za: Radochoński, 1996, s.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania organiczne i biologiczne

W literaturze znajdujemy wiele klasyfikacji czynników biologicznych, oddziałujących na rozwój dziecka w sposób niekorzystny.

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia: Zaburzenia mowy - Klasyfikacje zaburzeń mowy

Klasyfikacja ta uwzględnia nie tylko objawy, ale i przyczyny powstałych zaburzeń.

Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku - Proces starzenia się i osoby w starszym wieku - koncepcje teoretyczne, definicje i klasyfikacje

Nie muszę chyba dodawać, że z punktu widzenia pedagogów specjalnych pra­cujących z osobami w starszym wieku, bardziej interesujący jest paradygmat aktywistyczny niż tradycyjny paradygmat biologiczny.

Pedagogika rodziny - Rodzice biologiczni i zawodowi

W przyszłości rodzice biologiczni mogliby powierzyć swoje dzieci pod opiekę rodziców zawodowych, ponieważ oni sami są zaganiani, zapracowani i nie mają czasu wychować swoich dzieci, więc gdyby mogli je oddać rodzicom zawodowym zrobiliby to, aby ich dzieci wychował ktoś kompetentny, kto się na tym zna.

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Klasyfikacja osób niepełnosprawnych rehabilitowanych wg. Marii Grzegorzewskiej

a) niewidomi i niewidzący

- od urodzenia i przed piątym rokiem życia

- ociemniali

- niewidomi i ociemniali z dodatkowymi kalectwem

- niewidomi i ociemniali z upośledzeniem umysłowym

- niedowidzący

- słabo widzący w wysokim stopniu

b) głusi i niedosłyszący

- głusi od urodzenia

- ogłuchli...

KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘĆ „NIENORMALNY", „PATOLOGICZNY". PROBLEM KLASYFIKACJI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA

W klasyfikacjach zaburzeń doskonalono nie tylko ogólne definicje zabu­rzeń psychicznych, ale także definicje poszczególnych zespołów objawów.

PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ - Biologiczne czynniki ryzyka

Cloninger opracował na podstawie swoich licznych badań nad uwarunkowaniami genetycznymi i biologicznymi inną taksonomię specyficznej podatności na uzależnienie, uwzględniającą do jakiego typu neurofizjologicznego przynależy człowiek.

OKRES DORASTANIA - DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

Charakterystyczne dla początku dojrzewanie jest pojawienie się zmian natury fizjologicznej, które jednocześnie sygnalizują rozpoczęcie się dojrzewania pod kontem sfery biologicznej.

Cele a funkcje organizacji. Klasyfikacja celów i funkcji organizacji. Pojęcie misji organizacji

Cele organizacji należy odróżnić od funkcji organizacji.

Cele organizacji są kategorią subiektywną. Są one ustanowione przez ludzi, odzwierciedlają ich zamiary i wyobrażenia.

Funkcja organizacji jest kategorią obiektywną i można je poznać tylko w relacji do potrzeb otoczenia. Jest to skutek jaki ma...

Dwuwymiarowa klasyfikacja stylów kierowania. Charakterystyka paternalistycznego, afiliacyjnego, instruktażowego i partycypacyjnego stylu kierowania

Uporządkowanie stylów kierowania możemy pogłębić, jeśli zastosujemy dwuwymiarową klasyfikację tj.:

według sposobu decydowania (wymiar autokracja - demokracja)

oraz orientacji kierownika (na ludzi i na zadania).

W wyniku takiej operacji możemy rozróżnić cztery style:

1)Styl paternalistyczny...

KLASYFIKACJA POTRZEB WG. A.H. MASLOWA

1) Fizjologiczne - są one od siebie izolowane, mają swą określoną lokalizację w ciele. Zalicza się do nich potrzeby: pożywienia, snu, pragnienia, aktywności, seksualne. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania...

KLASYFIKACJA POSTAW ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM TREŚCI PRZEDMIOTÓW

1. P. personalne: - intrapersonalne – w stosunku do samego siebie, - interpersonalne- do innych ludzi i zbiorowości,  

2. P. rzeczowe-dotyczą różnych przedmiotów materialnych,

3. P. wobec instytucji i norm społ., czynności społ., teorii naukowych ,- konformistyczna, nonkonformistyczna, - legalistyczna, -...

KRYTERIA KLASYFIKACJI ZBIOROWOŚCI. PRZYKŁADY ZBIOROWOSCI

Za podstawę klasyfikacji socjologowie uważają różne kryteria:   1) rodzaj struktury grupy- podział grup na: - duże( tworzą złożoną zwaną makrostrukturą i składają się z podgrup) – małe(tworzą strukturę prostą zwaną mikrostrukturą i składają się z jednostek), 2) dominujący typ więzi- pozwala on podzielić grupy na: - pierwotne- charakteryzują się więzią opartą wyłącznie na stycznościach osobistych i postawach emocjonalnych , - ...

PROCESY SPOŁECZNE I ICH KLASYFIKACJA

Proces społeczny - ciągi jednorodnych zjawisk społecznych wywołujących określony skutek, procesy można pogrupować:

1) kryterium charakteru skutków wyróżniamy na procesy integracyjne i dezintegracyjne. Pierwsze z nich łączą ludzi, zbliżają do siebie- asocjatywne. Wyróżniamy tu zbliżenie...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Klasyfikacja tworzyw sztucznych

a) Klasyfikacja chemiczna Za podstawę tej klasyfikacji przyjmuje się metodę otrzymywania związków wielkocząsteczkowych, w wyniku której są wytwarzane tworzywa sztuczne.

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

WODORKI (1H> K1)

1. wodorek litu (3Li> K2L1) LiH wiązanie atomowe spolaryzowane do H

2. wodorek berylu (4Be> K2L2) BeH2 w. at. spol. do H

3. wodorek boru (5B> K2L3) BH3 w. at. spol. do H

4. węglowodór (metan) (6C> K2L4) CH4 w. at. spol. do C

5. azotowodór (amoniak) (7N> K2L5) NH3 w. at. spol. do N

7...

TRANSPORT - jego klasyfikacja i rola gospodarcza

Przewóz towarów umożliwia stały wzrost produkcji, wiąże regiony i kraje w jeden zintegrowany kompleks gospodarczy.

I. Transport NIEZMECHANIZOWANY – przy użyciu zwierząt. Występuje w krajach o niskim rozwoju gospodarczym (na pustyniach bliskiego wschodu, Azji Środkowej). Rolę tą spełniają wielbłądy...

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Jeziora słone występują przede wszystkim w klimacie suchym. Zasolenie jezior wzrasta w miarę ubytku wody w skutek parowania. Największe zasolenie (260-) ma Morze Martwe. Jeziora zasilane są wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi. Jeziora, które nie odprowadzają...