Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy decydujące i pomocnicze

Tu kryterium podziału stanowi możność decydującego rozstrzygania spraw w drodze czynności prawnych organu (np. przez wydanie aktu admi­nistracyjnego).

Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze - to takie organy, które mogą tylko...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

Tutaj kryterium podziału stanowi struktura organu, a wiec liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny).

Kolegialność organu powoduje, że wolę organu wyraża uchwala zespo­łu osób. Brak poszczególnych osób w zespole powołanym do rozstrzygania...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy zawodowe i społeczne

Organ zawodowy składa się lub jest obsadzany przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem utrzymania. Chodzi o oso­by, które są zatrudnione w danym organie, a więc o urzędników służby cywil­nej, pracowników państwowych czy samorządowych.

Za organ społeczny uważa się...

Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości zaskarżania. Z punktu widzenia tej charakterystyki wyodrębnić możemy...

Dowody i postępowanie wyjaśniające - Klasyfikacja środków dowodowych

Ze względu na kryterium zetknięcia się organu orzekającego z faktem będącym przedmiotem dowodu:

- Bezpośrednie- organ orzekający może bezpośrednio spostrzegać i stwierdzać prawdziwość określonego faktu (oględziny);

- Pośrednie- organ stwierdza pośrednio istnienie określonego faktu na podstawie...

Opisz różne typy budowy ciała w klasyfikacji francuskiej C. Sigaud

a) typ trawienny – twarz szeroka, zwłaszcza w dolnej, żuchwowej części, szeroka klatka piersiowa o rozwartym kącie podżebrowym,

b) typ oddechowy – twarz wydłużona z silnie rozwiniętym odcinkiem związanym z drogami oddechowymi, długie kończyny i klatka piersiowa, ostry kąt podżebrowy,

c) typ...

Wyjaśnij znaczenie pojęć: wiek kalendarzowy, wiek biologiczny, wiek rozwojowy

Właściwa ocena rozwoju fizycznego dziecka powinna być oparta na jego wieku rozwojowym, gdyż tylko w przypadku znajomości wieku rozwojowego dziecka możemy określić, czy jest ono rozwojowo (biologicznie) młodsze lub starsze niż by to wynikało z jego wieku kalendarzowego.

Wyjaśnij szerzej pojęcie wskaźnika stanu dojrzałości biologicznej (WSDB)

Klasyfikacja wskaźnika WSDB: -x - -40,1 opóźnienie patologiczne -40,0 - -20,1 opóźnienie w granicach fizjologicznych -20,0 - +20,0 zakres prawidłowy „norma” +20,1 - +40,0 przyspieszenie w granicach fizjologicznych +40,1 - +x przyspieszenie patologiczne Wartości wskaźnika ze znakiem „+” informują o niezgodności wieku rozwojowego z kalendarzowym w kierunku jego przyspieszenia, a wartości wskaźnika ze znakiem „-„ wskazują na ...

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci.

Wyjaśnij pojęcie „normalności” rozwoju i norm jako biologicznych układów odniesienia

Norma rozwojowa jest biologicznym układem odniesienia służącym do oceny rozwoju fizycznego populacji dziecięcych lub najczęściej pojedynczych osobników wchodzących w skład tych populacji.

Co rozumiesz pod pojęciem rozwoju fizycznego (somatycznego, biologicznego)?

Rozwój fizyczny ( somatyczny lub biologiczny) – to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej.

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego?

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci.

Klasyfikacja definicji wychowania

S. Kunowski

definicje prakseologiczne, według których wychowanie jest rów­noznaczne z oddziaływaniem wychowawców na wychowanków,czyli z ich „urabianiem";

definicje ewolucyjne, upatrujące w wychowaniu proces samorzut­nego rozwoju wychowanka, w tym szczególnie w wyniku nabywa­nego przez niego...

Metody wychowania - Klasyfikacja metod wychowania

*Konaszewski: metody indywidualne i grupowe

*Krawczyk: metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego

*Muszyński: metody wpływu osobistego(modelowanie, perswazja), sytuacyjnego (karanie, nagradzanie), społecznego (grupowe, zmiana przywództwa, struktury grupy) oraz kierowania...

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu E. Sprangera

Wyjątkowo użyteczną dla teorii wychowania klasyfikację wartości ftworzył Edward Spranger. Obejmuje ona sześć następujących wartości:

1) wartości teoretyczne, reprezentatywne dla ludzi, którzy najbardziejcenią odkrywanie prawdy, jaką daje nauka;

2) wartości ekonomiczne, charakterystyczne dla ludzi...

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu M. Rokeacha

Ciekawą klasyfikację wartości zaproponował Milton Rokeach (1973). Wyodrębnił on wartości ostateczne, odnoszące się do najważniejszych celów w życiu ludzkim, i wartości instrumentalne, dotyczące najogól­niejszych sposobów postępowania. Tworzą one dwie odmienne grupy wartości. Każdej z tych grup...

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu J. Homplewicza

Janusz Homplewicz podjął się próby ustalenia religijnie zorien­towanej hierarchii wartości wychowania. Wyróżnił „transcendentne" i „naturalne" wartości wychowania, które podporządkował Wartości Nadrzędnej, jaką jest Bóg, „będący sam celem i uzasadnieniem człowieczego życia, wszelkich jego dążeń...

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu R. Jedlińskiego

Przydatna w teorii wychowania może się okazać klasyfikacja war­tości zaproponowana przez R.

Klasyfikacja wartości - Inne klasyfikacje wartości

Użyteczne dla dociekań i badań na gruncie teorii wychowania mogą się okazać także inne klasyfikacje, mianowicie: wartości intelektualne, socjocentryczne, allocentryczne, prestiżowe,materialne, przyjemnościowe, emocjonalne i perfekcj oni styczne (por.

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Klasyfikacje

Wszelkie definicje i klasyfikacje nie powinny oddzielać osób niepełno­sprawnych od społeczeństwa lub pozbawiać je możliwości uczestniczenia w kolejnych etapach procesu rehabilitacji i integracji, lecz powinny wskazywać na ich indywidualne problemy.