KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Kaczmarka

Za klasyfikacje przyjął budowę wypowiedzi czyli wyodrębnił: -zaburzenia treści: *zaburzenia procesu uogólnienia i abstrakcji *brak logiki w zbudowanych tekstach *nieprawidłowości z ukierunkowaniem myślenia u osób z chorobami psychicznymi np.

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Grabias

Dla rozwoju komunikacji językowej niezbędny jest rozwój 2 typów sprawności:

-sprawności percepcyjne które pozwalają opanować kompetencję językową, komunikacyjną i kulturową. W ich obrębie wydzielamy:

*słuch fizyczny-porządkuje świat dźwięków

*słuch muzyczny-realizuje stronę prozodycznego...

Afazja - Klasyfikacja afazji wg. Konarskiego

-afazja słuchowo werbalna-przewodzenia, powstaje w skutek uszkodzenia dróg łączących gnostyczne (analiza i synteza) ośrodki słuchowe i ruchowe mowy; polega na powtarzaniu

-afazja wzrokowo werbalna, zaburzenie nazywane i mowa sponatniczna, rozumienie i powtarzanie na ogół zachowania, przyczyn uszkodzenia...

Klasyfikacje afazji

Istnieją różne klasyfikacje afazji opracowane przez specjalistów różnych dyscyplin naukowych, które zajmują się człowiekiem i jego wyższymi funkcjami psychicznymi, a zwłaszcza mową. Klasyfikacje zaburzeń mowy wciąż są niedoskonałe.

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Heada (1926)

afazja werbalna

afazja nominacyjna

afazja semantyczna

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Goldsteina (1948)

zaburzenia ekspresji, spowodowane uszkodzeniami korowymi, takie jak dysartria, obwodowa afazja ruchowa i centralna afazja ruchowa,

zaburzenia mowy wynikające z zaburzeń niejęzykowych czynności umysłowych, zależnych od deficytu abstrakcyjnego myślenia bądź od zaburzeń tzw. „podstawowych...

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Łurii (1976)

afazja ruchowa kinetyczna (aferentna), wywołana uszkodzeniem zawoju zaśrodkowego lewej półkuli mózgu,

afazja ruchowa kinetyczna (eferentna), wywołana uszkodzeniem okolicy Broca,

dynamiczna, gdy uszkodzenie obejmuje lewą okolicę czołową (ku przodowi) od okolicy...

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. D.F. Bensona i Geschwinda (1971)

afemia Broca,

czysta głuchota słów ( Wernickego),

afazja kondukcyjna (przewodzeniowa),

afazja nazywania,

afazja całkowita,

afazja transkorowa motoryczna,

afazja transkorowa sensoryczna,

zespół izolowanego pola mowy.

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Konorskiego (1961)

afazja słuchowo-werbalna,

afazja słuchowo-gestowa,

afazja wzrokowo-werbalna,

afazja ruchowa,

afazja czucia ułożenia,

afazja wynikająca z uszkodzeń okolicy ruchowej dominującej półkuli (tak zwanej dodatkowej okolicy ruchowej).

Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. M. Pąchalskiej (1993)

afazja kodująca,

afazja dekodująca,

afazja mieszana.

Obiektywne kryteria klasyfikacji grup społecznych

Trzecie, bardzo istotne kryterium klasyfikacji grup to sposób rekrutacji, to, jak zostaje się członkiem grupy. Piąte kryterium klasyfikacyjne dotyczy charakteru korzyści, jakie przynosi jednostce członkostwo w grupie.

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Podział sposobów posługiwania się ciałem w zależności od płci (a nie po prostu podział pracy między płciami)

Sprawa jest godna uwagi. [...] Weźmy na przykład pod uwagę sposób zaciskania pię-ści. Mężczyzna zazwyczaj zaciska pięść kciukiem na zewnątrz, kobieta chowa kciuk wewnątrz dłoni; być może dlatego, że nikt jej tego nie uczył, ale jestem pewien,  że nawet gdyby usiłowano ją nauczyć, nie byłoby to...

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Odmiany sposobów posługiwania się ciałem w zależności od wieku

Dziecko kuca naturalnie. My nie potrafimy już kucać. Uważam to za niedorzecz-ność i niższość naszych ras, naszych cywilizacji i społeczeństw. A oto przykład. Prze-bywałem na froncie z Australijczykami (białymi). Mieli nade mną istotną przewagę. Kiedy wypadał nam postój w błocie, mogli oni siadać...

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Klasyfikacja sposobów posługiwania się ciałem w uzależnieniu od sprawności

Sposoby te mogą być klasyfikowane ze względu na ich sprawność, ze względu na wynik tresury. Tresura — niczym konstruowanie maszyny — jest poszukiwaniem i nabywaniem sprawności. Tutaj chodzi o sprawność człowieka. Sposoby posługiwa-nia się ciałem są zatem ludzkimi normami stosowanymi do tresury ludzi...

Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem - Przekazywanie formy sposobów posługiwania się ciałem

Pozostaje jeszcze ostatni punkt widzenia. Skoro uznaliśmy nauczanie sposobów za sprawę podstawową, to możemy je klasyfikować ze względu na charakter tej edukacji i tresury. I oto otwiera się nowe pole studiów: na  wychowanie fizyczne w każdym okresie życia i u obu płci składa się nieprzebrana ilość...

Kilka prób klasyfikacji konsumpcji

Wszelkie próby klasyfikacji i szeregowania są zawsze zadaniem trudnym, zwłaszcza  w przypadku, gdy mamy do czynienia ze zjawiskiem tak złożonym jak konsumpcja. Najogólniejszym i najczęściej stosowanym sposobem klasyfikacyjnym konsumpcji jest przyjęcie następującego rozróżnienia: 1.

KLASYFIKACJA: FORM, SPOSOBÓW, WZORÓW WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

w grupie formalnej Im dziecko starsze tym silniejsza staje się tendencja do spędzania czasu wolnego w grupie nieformalnej Klasyfikacja wg. Klasyfikacja sposobów spędzania czasu wolnego: 1. Klasyfikacja wzorów spędzania czasu wolnego wg.

Dyferencjacja w pedagogice - KLASYFIKACJA PODZIAŁU SUBDYSCYPLIN PEDAGOGICZNYCH WG PAN

1) Podstawowe dyscypliny pedagogiczne

- Pedagogika ogólna

- Historia oświaty i wychowania oraz doktryn pedagogicznych

- Teoria wychowania

- Dydaktyka

2) Szczegółowe dyscypliny pedagogiczne (wyznaczone linią rozwoju człowieka)

- Pedagogika rodziny

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- Pedagogika...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

Podział ten miał pełne uzasadnienie w postanowieniach Konstytucji z 1952 r. Rozdział 5 tej Konstytucji nosił tytuł; „Naczelne organy administracji państwowej". W marcu 1990 roku ustawą konstytucyjną nadano temu rozdzia­łowi tytuł: „Rząd i administracja". Konstytucja z 1997 r. zawiera natomiast rozdział...

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy centralne i terenowe (lokalne)

W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg dzia­łania organu. Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania roz­ciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym - organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, np. w...