Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

 

Według formy własności:

własność państwowa (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych)

własność komunalna (mienie samorządów terytorialnych)

własność prywatna osób fizycznych (własność rzemieślników, innych osób fizycznych prowadzących...

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Jezioro to naturalny śródlądowy zbiornik wody tworzący się w zagłę­bieniach terenu. Z uwagi na różny sposób powstawania zagłębień, w któ­rych mogą gromadzić się wody, wyróżniamy następujące typy jezior:

tektoniczne - wypełniające zagłębienia powstałe w wyniku ruchów skoru­py ziemskiej, tj...

Hominizacja poprzez czynnik biologiczny

Czynniki biologiczne: - Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie); - Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa; - Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania); - Pionizacja postawy(zejście z drzew), wykorzystywano już chwytność dłoni, dzięki czemu można było wykorzystać je do pracy, skróciły się kończyny górne,

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Klasyfikacja ustrojów

Zależnie od tego kto rządzi ( jednostka, grupa czy ogół) istnieją trzy ustroje dobre ( rządy dla dobra powszechnego): monarchia, arystokracja i politea oraz trzy ustroje zdegenerowane ( rządy dla własnej korzyści rządzących) : tyrania, oligarchia, demokracja. Kształt ustroju zależy od siły i efektu...

Kryteria klasyfikacji systemów politycznych

Inne kryterium klasyfikacji systemów politycznych to podział systemów politycznych na systemy demokratyczne i systemy niedemokratyczne.

ZACHOWANIE I DZIAŁANIE POLITYCZNE - Klasyfikacja zachowań politycznych

A. Wg kryterium aktora lub podmiotu:

1. Jednostkowe

2. Zbiorowe

3. Grupowe (mikrogrup, mezogrup, makrogrup społecznych)

4. Społeczności lokalnych

5. Społeczeństw

6. Społeczności międzynawowej

B. Wg poziomu instytucjonalizacji

1. Żywiołowe

2. Zinstytucjonalizowane

C. Kryterium lojalności...

Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

Rozróżniamy partie: konserwatywne, klubowe, liberalne, masowe, pracy, socjalistyczne itd.

- Partie masowe- to te, które mają swoje struktury terenowe i jej szeregowi członkowie są aktywni- np. partie socjalistyczne, ludowe, chrześcijańsko- demokratyczne (partia masowa może by mniej liczna od kadrowej).

-...

Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

Starożytna klasyfikacja form państwa (ustrojów)

reżim polityczny Ustrój terytorialny państwa Kryteria klasyfikacji: I.

Klasyfikacja ustrojów państw Platona i Arystotelesa

Platon:

timokracja ( rządy odważnych)

oligarchia ( rządy bogatych)

demokracja ( rządy intelektualnego ludu)

tyrania ( ustrój strachu)

polis ( rządy mędrców)

Arystoteles:

monarchia ( tyrania

arystokracja ( oligarchia)

politea ( demokracja)

Klasyfikacja dystraktorów

Dystraktory analizowane w badaniach nad uwagą selektywną możemy podzielić na 4 grupy

Neisser krytykuje wszystkie formy teorii filtra - a więc teorie selekcji. Powiada, że nie jesteśmy filtrem, ale jako świadome osoby wybieramy to, na czym skoncentrujemy uwagę. Kierujemy zatem procesem pobierania...

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar biologiczny a zmiany uniwersalne

Zegar biologiczny powoduje też, iż każde społeczeństwo wyraźnie rozróżnia tzw. Stąd też zmiany naszego funkcjonowania wyznaczane działaniem zegara biologicznego Helen Bee określa mianem zmian uniwersalnych.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Niepunktualność w sferze dojrzewania biologicznego

Często uwarunkowana genetycznie i/lub niewłaściwymi warunkami rozwoju (np. niedożywienie) we wczesnym okresie życia, oznacza, iż proces ten jest:

znacznie opóźniony w stosunku do rówieśników - np. dziecko zaczyna wstawać i chodzić znacznie później niż „przeciętne” dzieci, co bywa źródłem...

Przedstaw klasyfikację dzieł Arystotelesa. Co to jest „Novum Organum” problemy? Indukcja, dedukcja, nauka według Arystotelesa

Arystotelesa (zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos) na:

pisma logiczne (noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/)

pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa "

pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka Arystotelesa...

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

WG KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH PRZEZ OBYWATELI:

A. Wyborca zdecydowany:

- Skłonność do zainteresowania przekazem tylko takim, który odpowiada wcześniejszemu wyobrażeniu obywatela o istocie problemu; wybór głównego kanału przekazu;

- wybór podmiotu rywalizacji – stosowanie taktyki...

Klasyfikacje wyborców wg motywów podejmowania decyzji wyborczej, zachowań wyborców oraz wg motywów postępowania w wyborach

WG MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI WYBORCZYCH:

A. Wyborca racjonalny

- bardziej racjonalny niż wyborca emocjonalny (nie ma ideału), trzeźwo kalkuluje, idealny wyborca racjonalny posiadałby pełną wiedzę o faktach i zjawiskach politycznych,

B. Wyborca emocjonalny

- spontaniczny, impulsywny pod wpływem...

Klasyfikacja zaburzeń mowy w ujęciu Styczek

Zewnątrzpochodne – dotyczą niekorzystnego środowiska wychowawczego

Wewnątrzpochodne:

- dysglosja- zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności

- dysartria (anartria) – zniekształcanie dźwięków...

Klasyfikacja dyslalii w ujęciu H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozyi

DYSLALIA OBWODOWA:

- dyslalia anatomiczna ruchowa (dysglosja)

Dyslalia ankyloglosyjna

Dyslalia makroglosyjna

Dyslalia mikroglosyjna

Wady wymowy u osób z wadami zgryzu

Dyslalia rozszczepowi

Wady wymowy u osób po całkowitej lub częściowej resekcji języka

- dyslalia...

Podstawy klasyfikacji zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy

Rozwój mowy należy oceniać na tle ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka. Proces ten rozpoczyna się od chwili urodzenia i przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe, które dziecko prezentuje określony poziom sprawności i umiejętności w zakresie możliwości użycia języka przez dziecko. Rozwój...

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Styczek

-Zaburzenia zewnątrzpochodne, egzogenne,środiwksowe-nie stwierdza się defektów anatomicznych czy psychoneurologicznych. Podłoże to negatywne czynności środowiskowe jak złe zwarcie językowe, błędy językowe, niewłaściwa atmosfera wychowawcza, postawy wychowawcze, karanie i nagradzanie, relacje...