Czynniki biologiczne a zdrowie

Wielostronne są relacje człowieka z otaczającym światem żywym i jego produktami. Stąd też wynikają różnorodne zagrożenia, których źródłem są bakterie i wirusy, pierwotniaki, robaki, owady i inne stawonogi, grzyby i pleśnie, alergeny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Choroby infekcyjne i...

KLASYFIKACJA BAKTERII

Systematyka biologiczna bakterii nie zawsze nadaje się do stosowania w medycynie, gdyż niekiedy nie odnosi się do jednostek chorobowych powodowanych przez konkretny gatunek bakterii.

BUDOWA, WŁAŚCIWOŚCI I KLASYFIKACJA WIRUSÓW

 W zależności od symetrii nukleokapsydu wirusy zwierzęce możemy podzielić na wirusy: •    o symetrii ikosahedralnej (kubicznej), w których kapsomery ułożone są w kształcie regularnego 20-ścianu; liczba kapsomerów jest stała dla danej rodziny wirusów i stanowi ważne kryterium klasyfikacyjne (np.

Próba klasyfikacji metod i technik pedagogicznych

Pewnym niedomaganiem powyższej klasyfikacji metod i technik badań pedagogicznych jest nie zawsze w pełni zadowalająca ich rozłączność i brak podporządkowania niektórym metodom określonych technik badawczych.

Klasyfikacja zmiennych w badaniach pedagogicznych

Ustalenie zmiennych we wszelkiego rodzaju badaniach ilościowych pozwala nie tylko na bardziej adekwatny opis podstawowego problemu badawczego, lecz również na lepsze zdanie sobie sprawy z dużej jego na ogół złożoności i głębsze jego rozumienie. Znaczną w tym pomoc może stanowić uświadomienie sobie tzw...

Witaminy i substancje biologicznie czynne w mleku

Mleko zawiera niezbędny dla młodego organizmu zestaw witamin i substancji biologicznie czynnych. Substancje biologicznie czynne reprezentowane są dużym zestawem składników.

Ocena mleka w skupie i jego klasyfikacja

Badania te służyć mają do określenia faktycznej jakości mikrobiologicznej i klasyfikacji mleka każdego dostawcy oraz stanowić będą podstawę do powiązań wyników oceny mleka z przyjętym w spółdzielni systemem zapłaty za dostarczony surowiec.

Biologiczne podstawy hormonoterapii

Dane eksperymentalne, epidemiologiczne i kliniczne wskazują na istnienie hormonozależności wielu nowotworów złośliwych. Hormony odgrywają kluczową rolę w powstawaniu i rozwoju raka piersi, raka trzonu macicy oraz raka gruczołu krokowego. W mniejszym stopniu hormonozależność dotyczy raka jajnika, raka...

Wiek biologiczny

Ocena wieku biologicznego jest szczególnie przydatna w okresie pokwitania kiedy to stwierdza się największe indywidualne zróżnicowanie procesu rozwoju- Około */3 populacji dziecięcej nie wykazuje wówczas zgodności wiekubiologicznego z wiekiem metrykalnym.