Klasyfikacja biologiczna

Klasyfikacja biologiczna

Czytaj Dalej

Klasyfikacja komunikacji

  Klasyfikacja komunikacji: Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

Broń chemiczna i broń biologiczna

NAJGROŹNIEJSZE BRONIE BIOLOGICZNE:wirusEbola,wąglik,cholera,dżuma.

Pojęcie i klasyfikacja produktu

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupu: produkty powszechnego i wygodnego zakupu; produkty wybieralne; produkty epizodycznego zakupu.

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Ryzyko kredytowe uważane jest za największy i najbardziej charakterystyczny rodzaj ryzyka bankowego.

dywersyfikacja rodzajów kredytów;

dywersyfikacja kredytów gospodarczych miedzy różne branże;

rodzaje i wysokość zabezpieczeń;

stosowane standardy kredytowe.

Istotne przy...

KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed...

Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

Spółki mieszane.

Spółkami handlowymi są:

- spółki osobowe spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka...

Cele klasyfikacji budżetowej

 

1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

3)...

Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut.

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

 

 

Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.

1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty

2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.

Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu...

Klasyfikacja kosztów

  Klasyfikacja kosztów - podział kosztów według różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji kosztów; na przykład przyjmując za kryterium sposób odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty rozróżnia się: a) koszty bezpośrednie, odnoszone wprost na produkty, b) koszty pośrednie, których podział na poszczególne produkty wymaga posługiwania się tzw.

Klasyfikacja podatków

Klasyfikacja według podmiotu biernego pozwala na wyróżnienie podatków od podmiotów gospodarczych oraz podatków od gospodarstw domowych.

Klasyfikacja opłat publicznych

 

 

Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:

opłata sądowa,

administracyjna;

 

ogólne

opłata skarbowa;

 

szczególne

– paszportowa;

 

opłaty osobiste

akty ze stanu cywilnego;

 

rzeczowe

koncesje,

zezwolenia;...

Broń biologiczna i chemiczna

Oznakami użycia broni biologicznej są „głuche” wybuchy bomb, obecność w miejscu wybuchu kropel cieczy i dużych odłamków oraz pojawienie się większej liczby gryzoni, insektów, kleszczy lub organizmów wcześniej niespotykanych na danym terenie.

KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym.

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

 

Produkty konsumpcyjne można klasyfikować na podstawie kryteriów:

dobra nietrwałe, czyli artykuły żywnościowe i nieżywnościowe zużywane w jednym lub kilkunastu aktach konsumpcji. Można wyróżnić wśród nich:

- dobra o stałych preferencjach konsumpcyjnych, które odznaczają się małą...

Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

  Podstawą klasyfikacji produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji jest ich przeznaczenie.

Potrzeby i ich klasyfikacja

  Potrzeby dzielą się na: pierwotne (podstawowe, biologiczne) i wtórne (wyższe) materialne i niematerialne indywidualne i społeczne potencjalne (nieujawnione) i efektywne (ujawnione) bieżące i przyszłe jednorazowe i powtarzalne   Pomimo, tak dużej różnorodności potrzeb, posiadają one pewne cechy wspólne: są obiektywne są nieograniczone pod względem rodzajów, ulegają ...

Pojęcie i klasyfikacja typów produkcji.

 

Typ produkcji to pewne elementy wywierające duży wpływ na organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wyróżnia się trzy typy produkcji:

produkcja jednostkowa

produkcja seryjna

małoseryjna

średnioseryjna

wielkoseryjna

produkcja masowa

Ilościowe różnice...

Klasyfikacja systemów zlecania.

 

Zlecanie jest podstawowym działaniem wykonywanym w trakcie międzywydziałowego planowania produkcji. Wyróżnić można dwa systemy zleceń: zlecenie według zapasów normatywnych oraz według wzorcowych wyprzedzeń1. Pierwszy z tych systemów polega na podejmowaniu decyzji o zleceniu produkcji na podstawie...