Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych

Czytaj Dalej

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów

System klasyfikacyjny oznacza całość podzieloną na części na podstawie przyjętych jednolitych zasad - kryteriów klasyfikacyjnych.

BUDŻET ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Budowy wykonuje się w celu wymiany zużytych lub powiększenia stanu istniejących środków trwałych. Może ona polegać na zakupieniu lub wytworzeniu majątku nowego lub rozbudowie istniejących obiektów, powodującej istotną zmianę ich cech fizycznych, użytkowych lub przeznaczenia. Budowy powinny być...

DECYZJE DOTYCZĄCE BUDOWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwo mają zapewnić jego rozwój, który jest podstawowym warunkiem utrzymania pozycji osiągniętej na rynku i ewentualnej jej poprawy. Rozwój przedsiębiorstwa realizowany jest przede wszystkim w wyniku inwestycji rzeczowych polegających na budowie środków trwałych...

DOKUMENTACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Karta szczegółowa środków trwałych zawiera: 1) numer inwentarzowy; 2) nazwę i symbol klasyfikacji rodzajowej; 3) datą przyjęcia do użytkowania; 4) charakterystyczne szczegóły danego środka trwałego; 5) wartość inwentarzową środka trwałego, zmiany wartości inwentarzowej w okresie użytkowania; 6) stawki amortyzacyjne.

Klasyfikacja komunikacji

  Klasyfikacja komunikacji: Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

Majątek trwały i obrotowy

 

MAJĄTEK TRWAŁY(aktyywa trwałe):do tego są zaliczane w przedsiębiorstwie składniki funkcjonujące w tej samej postaci przez długi czas,obsługujące wiele cykli gospodarczych, zużywające się stopniowo.Do tej grupy należą te skł. majątku, których przewidywany okres użytkowania wynosi ponad...

Pojęcie i klasyfikacja produktu

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupu: produkty powszechnego i wygodnego zakupu; produkty wybieralne; produkty epizodycznego zakupu.

TERMINY I OKREŚLENIA ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W BAROKU

1.  Koncept  (wiersz musiał być zaskakujący i w miarę możliwości nowatorski; „Do trupa” Morsztyn)

2.  Wyliczenie (nagromadzenie kolejnych, podobnych, synonimicznych cech)

3.  Anafora (jest to powtórzenie zdania o podobnej konstrukcji zaczynające się od tego samego wyrazu; „Do Anny” Naborowski)

4. ...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

Żyjemy w okresie w fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie przygotowani na nią...

Trwałe wartości czy przemijająca maniera? przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej.

Myślę, że powyższy temat najzręczniej będzie mi omówić na epoce baroku, ponieważ właśnie te czasy hołdowały swoistej manierze, jaką na przykład był marinizm.

Barocco po włosku znaczyło: dziwaczny, niezgodny z dobrym smakiem. Styl barokowy w sztuce i literaturze cechowała widowiskowość...

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Ryzyko kredytowe uważane jest za największy i najbardziej charakterystyczny rodzaj ryzyka bankowego.

dywersyfikacja rodzajów kredytów;

dywersyfikacja kredytów gospodarczych miedzy różne branże;

rodzaje i wysokość zabezpieczeń;

stosowane standardy kredytowe.

Istotne przy...

KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed...

Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

Spółki mieszane.

Spółkami handlowymi są:

- spółki osobowe spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

Stosowany w ewidencji i sprawozdawczości układ rodzajowy kosztów obejmuje: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, amortyzację, pozostałe koszty.

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea na progu XXI wieku? Trwały podział czy stopniowa unifikacja?

Rozwój obu państw koreańskich szedł po 1953r. odmiennymi drogami. Korea Płd. cieszyła się poparciem Zachodu (USA), a Korea Płn. Bloku Wsch. (ZSRR, CHRL). Ich ostateczne przyjęcie do ONZ wskazuje na „nieodwracalność” podziału na 2 organizmy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Cały czas mamy jednak do...

Cele klasyfikacji budżetowej

 

1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

3)...

Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut.

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.