Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży

Czytaj Dalej

LEKI STOSOWANE W LECZENIU OSTRYCH ZATRUĆ

Lek ten może być stosowany również w zatruciach naparstnicą w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności serca. Innym prepara* tem, zmniejszającym wchłanianie trucizny z przewodu pokarmowego, może być płynna parafina, stosowana w zatruciach doustnych rozpuszczalnikami organicznymi.

Leki stosowane w zaburzeniach przewodnictwa i rytmu serca

W celu przyspieszenia rytmu, poprawy przewodnictwa i zwiększenia siły skurczów serca stosuje się przede wszystkim pochodne izopropylonoradrena-liny: orcyprenalina (Astmopent, Alupent), i-zoprenalina.

Ciąża, cos o rozmnażaniu

Spermatogeneza – wytwarzanie i dojrzewanie plemników plemników niewyspecjalizowanych komórek macierzystych zwanych spermatogoniami. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder.

Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Komórki jajowe powstają z prapłciowych komórek diploidalnych...

Klasyfikacja komunikacji

  Klasyfikacja komunikacji: Łączność - pocztowa, przewodowa (telegraf, telefon, telefaks, internet), bezprzewodowa (radio, tv, radiotelefon, komórki, łączność satelitarna).

Pojęcie i klasyfikacja produktu

Klasyfikacja produktów ze względu na częstotliwość dokonywania zakupów i oczekiwania konsumentów dotyczące warunków zakupu: produkty powszechnego i wygodnego zakupu; produkty wybieralne; produkty epizodycznego zakupu.

TERMINY I OKREŚLENIA ŚRODKÓW ARTYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W BAROKU

1.  Koncept  (wiersz musiał być zaskakujący i w miarę możliwości nowatorski; „Do trupa” Morsztyn)

2.  Wyliczenie (nagromadzenie kolejnych, podobnych, synonimicznych cech)

3.  Anafora (jest to powtórzenie zdania o podobnej konstrukcji zaczynające się od tego samego wyrazu; „Do Anny” Naborowski)

4. ...

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Do podstawowych czynników wpływających na poziom ryzyka kredytowego należą: dywersyfikacja rodzajów kredytów; dywersyfikacja kredytów gospodarczych miedzy różne branże; rodzaje i wysokość zabezpieczeń; stosowane standardy kredytowe.

KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed...

Klasyfikacja wg formy prawno - organizacyjnej przedsiębiorstw

Spółki cywilne, Spółka prawa handlowego, w tym:

osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna)

kapitałowe (akcyjna, z o.o.),

Spółki mieszane.

Spółkami handlowymi są:

- spółki osobowe spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka...

Cele klasyfikacji budżetowej

 

1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

2) Cele informacyjne - ustalenia wielkości struktury dochodów i wydatków w języku który jest jasny dla wykonawców budżetu jak i dla organów kontrolnych.

3)...

Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut.

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

 

 

Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.

1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty

2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.

Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu...

Klasyfikacja kosztów

  Klasyfikacja kosztów - podział kosztów według różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji kosztów; na przykład przyjmując za kryterium sposób odnoszenia kosztów na wytwarzane produkty rozróżnia się: a) koszty bezpośrednie, odnoszone wprost na produkty, b) koszty pośrednie, których podział na poszczególne produkty wymaga posługiwania się tzw.

Klasyfikacja podatków

Innym, stosowanym niekiedy kryterium klasyfikacji podatków jest kryte­rium podmiotowe, a wiec p o d ział podatków według po d m i o t u (tzw.

Klasyfikacja opłat publicznych

 

 

Opłaty za czynności organów administracji rządowej i samorządowej:

opłata sądowa,

administracyjna;

 

ogólne

opłata skarbowa;

 

szczególne

– paszportowa;

 

opłaty osobiste

akty ze stanu cywilnego;

 

rzeczowe

koncesje,

zezwolenia;...

KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym.

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Obrót tymi towarami jest wolniejszy, co uzasadnia stosowanie wyższych marż.

Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

  Podstawą klasyfikacji produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji jest ich przeznaczenie.

Potrzeby i ich klasyfikacja

 

Potrzeba to stan braku czegoś, niespełnienia. Jest to subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia rozwoju, realizowania ról społecznych itp. Człowiek żyjący w...