Klasyczny realizm

Czytaj Dalej

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

- postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność   •  Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku „Lipy” , „Wysokie drzewa”

„PROCES” F. KAFKA - REALIZM

−  racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata −  realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności −  narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat −  zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem −  motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i zdeterminowana jest sytuacjami społecznymi w jakich się znajduje −  bohaterzy są niejednokrotnie typowi dla swojego ...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Odejście od realizmu w kierunku mityzacji w literaturze XX lecia międzywojennego spowodowało, że zaczęła się ona wypowiadać pełnym głosem na temat problemów trudnych do wyrażenia w sposób tradycyjny.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Myślę, że tak, gdyż niektórzy pisarze i poeci okresu międzywojennego ujawniają, że realizm wyczerpał już wszystkie możliwości ukazywania prawdy o świecie. Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że deformacja bliższa jest awangardzie, zaś realizm kojarzony jest częściej z tradycją.

DRAMAT KLASYCZNY

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna - miała pomóc uchwałom sejmowym, - krytyka stronnictw politycznych, metod rządzenia, aparatu władzy, - akcja (intryga) jest tylko pretekstem do przeforsowania określonych poglądów politycznych (tu: stronnictwa politycznego), - uważany za komedię klasyczną: wprowadzenie, perypetie, punkt kuluminacyjny, rozwiązanie, - zachowanie klasycznej struktury akcji.

Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

Proza lat 1890-1918 jest świadectwem łączenia i godzenia różnych technik - realizm, impresjonizm, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm. Realizm w bogactwie szczegółów, prace polowe, rozrywki, układy rodzinne.

"Lalka" Boleslwa Prusa - powiesc realizmu krytycznego

Realizm krytyczny jest to realizm uwarunkowany historycznie rozkwitem kapitalizmu i rola mieszczanstwa jako klasy przewodzacej, zdolny do wyrazania sprzecznosci, wiernego przedstawiania rzeczywistosci, ale nie do wlasciwej interpretacji i ujawniania przyczyn opisywanych zjawisk.

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Odejście od realizmu w kierunku mityzacji w literaturze XX lecia międzywojennego spowodowało, że zaczęła się ona wypowiadać pełnym głosem na temat problemów trudnych do wyrażenia w sposób tradycyjny.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym?

Myślę, że tak, gdyż niektórzy pisarze i poeci okresu międzywojennego ujawniają, że realizm wyczerpał już wszystkie możliwości ukazywania prawdy o świecie. Należałoby więc wyciągnąć wniosek, że deformacja bliższa jest awangardzie, zaś realizm kojarzony jest częściej z tradycją.

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - „Realizm dansingowy” a metafora człowieczego losu

(Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z osobliwą odmianą realizmu, którą można by żartobliwienazwać „realizmem dansingowym”?

Cechy artystyczne klasycznego dramatu

Dramat powstal w starozytnej Grecji z piesni pochwalnych spiewanych ku czci boga Dionizosa. Z czasem piesni te ulegaly przeobrazeniu, z posrod grona spiewakow wyobrebnil sie aktor prowadzacy dialog z churem. Dramat ten odbiega od dzisiejszego, gorowalo w nim slowo poetyckie recytowane i spiewane na tle muzyki...

Powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" powieścią z pogranicza realizmu i utopii

Chociaż za pierwszą nowożytną powieść uważa się "Donkichota" Serwantesa, to jednak powieść jako odrębny gatunek epicki wykształciła się dopiero w XVIII na gruncie literatury angielskiej i francuskiej. Charakteryzuje ją dość swobodna kompozycja i rozbudowana fabuła, którą tworzą wątek główny i...

Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych

Grupa sędziów kompetentnych (zgodnie z regułami statystyki klasycznej - co najmniej czterech, jeżeli zakładamy losowość w doborze próby) analizuje tzw.

Od średniowiecza do XVIII wieku - Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

a. zmiany społ. – gosp. i polityczne zapowiadające upadek feudalizmu (poczynając od XV w.); wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władze centralną (wzrost znaczenia klasy mieszczańskiej);

b. proces reformacji i rozbicia...

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - W politologii klasycznej zakładano: (Weber, Parsons)

W miejsce teorii akcentujących stałość i ciągłość rozwoju politycznego, pojawiły się koncepcje kładące nacisk na radykalne przekształcenie po II wojnie światowej: zanik klasycznych podziałów socjopolitycznych cicha rewolucja kulturowa trzecia fala demokratyzacji zmiana wyborcza odmrożenie systemu partyjnego Zmiany wywołane różnymi czynnikami i mają charakter wielowymiarowy.

Demokracja współczesna a demokracja klasyczna

Klasyczne: W teorii demokracji liberalnej, wywodzącej się z prac Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla zakłada się, że faktyczny ustrój demokratyczny powinien charakteryzować się: - możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory - możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli - rządami prawa i jawnością stanowienia prawa - przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak: ■ wolność głoszenia swoich ...

System partyjny Włoch jako przykład klasycznego systemu wielopartyjnego, kierunek jego ewolucji – ogólny zarys

- początek republiki był związany z trójpartyjną koalicją w składzie: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, komuniści (trwała do 1947 r.) 

- po upadku koalicji dochodzi do sojuszu chadecji z partiami tzw. trzeciej siły – liberałami, republikanami i socjaldemokratami

- najważniejszą rolę w tym...

Klasyczne karty KANBAN

W systemie tym karty KANBAN krążą, każdy kontener z częściami musi mieć doczepioną kartę KANBAN, zawierającą następujące informacje: nazwę przedmiotu, numer magazynowy, ilość, określenie użytkownika, określenie dostawcy, numer karty KANBAN.

Ewolucja klasycznych systemów planowania

Planowanie nie jest now  ide . Ju  w  9 6 roku Henri Fayol zaliczy  je (pod nazw  „przewidywanie”) do pi ciu wyodr bnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsi biorstwa. „Przewidywa ” znaczy o, wed ug niego, snu  okre lone przypuszczenia co do przysz o ci i przygotowywa  j . Przewidywanie jest ju  pocz...

Schematy warunkowania klasycznego i instrumentalnego

d) podział wzmocnień na pozytywne i negatywne nie powoduje wyraźnych różnic w przebiegu warunkowania klasycznego, wpływa natomiast na przebieg warunkowania instrumentalnego.