Klasyczny rachunek logiczny

Czytaj Dalej

RACHUNEK LOGICZNY

Wśród rachunków logicz­nych wyróżnia się klasyczny rachunek logiczny, na który składa­ją się dwuwartościowy —> rachunek zdań i —> rachunek kwantyfikatorów pierwszego rzędu.

Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Formuły KRZ

Najczęściej oznaczany za pomocą spójnika: "zawsze i tylko wtedy, jeżeli p to q" Symbol: Ξ Przy pomocy tego funktora zdanie ma postać: p Ξ q Tabela: p q p Ξ q 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Spójniki logiczne w klasycznym rachunku zdań SPÓJNIKI LOGICZNE ( FUNKTORY RACHUNKU ZDAŃ ) Nazwa Symbol Interpretacja koniunkcja p i q alternatywa p lub q implikacja jeżeli p to q równoważność p wtedy i tylko wtedy, gdy ...

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

- postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność   •  Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku „Lipy” , „Wysokie drzewa”

DRAMAT KLASYCZNY

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna - miała pomóc uchwałom sejmowym, - krytyka stronnictw politycznych, metod rządzenia, aparatu władzy, - akcja (intryga) jest tylko pretekstem do przeforsowania określonych poglądów politycznych (tu: stronnictwa politycznego), - uważany za komedię klasyczną: wprowadzenie, perypetie, punkt kuluminacyjny, rozwiązanie, - zachowanie klasycznej struktury akcji.

Rachunek kosztów

Systematycznie prowadzony rachunek kosztów obejmuje szereg uporządkowanych i logicznie ze sobą związanych czynności, których podstawą jest przetwarzanie informacji o kosztach.

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

Kredyt w rachunku bieżącym zwiększa saldo debetowe rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zatem dokonywać płatności w ciężar rachunku na kwotę większą niż aktualny stan wolnych środków na rachunku.

Kredyt w rachunku kredytowym

Taki kredyt wymaga oddzielnych dyspozycji i przeksięgowań między rachunkiem bieżącym a rachunkiem kredytowym przedsiębiorstwa. W ramach kredytu w rachunku kredytowym udziela się przede wszystkim kredytów płatniczych i kredytów rewolwingowych.

Rachunek zysków i strat

  Rachunek zysków i strat pokazuje jak kapitał własny firmy zmienia się w wyniku powstałych operacji gospodarczych, przeciwstawia koszty przychodom i mierzy działalność ekonomiczną Najpierw różnicę między gotówką na początku i na końcu okresu Gotówka = zobowiązania + kapitał –aktywa niegotówkowe gotówka = Z + kwłasny -NgA zakup dóbr na sprzedaż to główne wydatki z działalności ...

Rachunek zysków i strat

  Rachunek zysków i strat - element sprawozdania finansowego, w którym wykazuje się przychody i koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, co pozwala ustalić ostateczny wynik działalności (zysk/stratę netto); może być sporządzany w wariancie porównawczym albo kalkulacyjnym w wersjach tabelarycznych lub drabin­kowych.

Schemat przepływów finansowych : RACHUNKI SEKTOROWE

 

Schemat przepływów finansowych jest wysoce zagregowany, obejmuje sześć sektorów:

I sektor - przedsiębiorstw, do których należą podmioty dążące do maksymalizacji zysku, wytwarzają dobra prywatne z siły roboczej sektora gospodarstw domowych, korzystają na zasadach odpłatności. Na rynku sektora...

Czym jest rachunek kosztów

Tradycyjne systemy rachunku kosztów to system rachunku kosztów pełnych, dokonujących podziału kosztów całkowitych na bezpośrednie i pośrednie oraz system rachunku kosztów zmiennych, stanowiący częściowy rachunek kosztów.

Rachunek kosztów procesów

Rachunek kosztów procesów pozwala na kontrolę efektywności gospodarowania w różnych obszarach działalności firmy, np.

Rachunek kosztów działań

Koncepcja "rachunku kosztów działań" (activity based costing), zwanego rachunkiem ABC, umożliwiła dokładniejsze kalkulowanie kosztów jednostkowych produktów.

Rachunek kosztów celu

rachunek kosztów celu, zwany inaczej "rachunkiem kosztów cyklu życia produktu" (life cycle costing). Rachunek ten ma szczególne zastosowanie w branżach charakteryzujących się krótkim cyklem życia produktów, w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby w średnich lub małych seriach.

Rachunek kosztów Kaizen

"Rachunek kosztów Kaizen" polega na nieustannym rozwoju udoskonaleń i wprowadzaniu ich do procesu produkcyjnego.

Model analityczno - logiczny

▪ zw z półkulą lewą - myślenie logiczne, zdolności analizy, mowy ▪ Świat poznawany w sposób sys i stopniowy, dzięki kumulacji wysiłków pokoleń ▪ droga poznawania świata: koncentracja na wybranym zj, uchwycenie max l el, indukcja twierdzenia ogran do bad przedm ▪ dzięki formułom logicznym klasyfikuje zgromadzone fakty, liczy je i mierzy ▪ wiedza ludzka tą drogą stale się poszerza i kumuluje ▪ człowiek współczesny ...

Rachunek wymiany z zagranicą

 

 

Transakcje z zagranicą muszą być na ogół regulowane w dewizach (dewizami nazywa się pieniądze znajdujące się w obiegu w innych krajach, poza terytorium danego kraju).

Jak można się zaopatrzyć w dewizy konieczne do finansowania wydatków? Poprzez prowadzenie za granicami kraju operacji, które...