Klasyczny efekt Halla

Czytaj Dalej

Fale i efekty relatywistyczne

DYLATACJA CZASU:w teorii względności efekt polegający na opóźnianiu się zegara będącego w ruchu w stosunku do zegara spoczywającego w pewnym układzie inercjalnym odniesienia bądź na opóźnianiu się zegara znajdującego się w silnym polu grawitacyjnym.

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

- postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność   •  Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku „Lipy” , „Wysokie drzewa”

DRAMAT KLASYCZNY

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna - miała pomóc uchwałom sejmowym, - krytyka stronnictw politycznych, metod rządzenia, aparatu władzy, - akcja (intryga) jest tylko pretekstem do przeforsowania określonych poglądów politycznych (tu: stronnictwa politycznego), - uważany za komedię klasyczną: wprowadzenie, perypetie, punkt kuluminacyjny, rozwiązanie, - zachowanie klasycznej struktury akcji.

Efekt Balassy – Samuelsona

Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym. Efekt B-S ukazuje dylemat - czy wybrać stabilność cen, czy raczej stabilność kursu walutowego.

Efekt substytucyjny

Zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej relacji cen. Oznacza to, że konsumenci odchodzą od dobra, którego cena względna wzrosła, zastępując je różnymi substytutami;

Efekt dochodowy

W przypadku dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w odwrotnym kierunku.

Efekt dochodowy zmiany ceny

Siła oddziaływania obydwu opisanych powyżej efektów jest różna w zależności od rodzaju dobra, z jakim mamy do czynienia i od indywidualnych cech konsumenta. Wiadomo na przykład, że efekt substytucyjny i dochodowy będzie słaby np.

Efekt substytucyjny zmiany ceny.

efektu substytucyjnego. Efekt substytucyjny występuje również w przypadku decyzji producentów .

Efekty zewnętrzne i prawa własności

W tym wykładzie interesować nas będą przede wszystkim efekty zewnętrzne produkcji, bowiem z niektórymi przejawami efektów zewnętrznych konsumpcji zetknęliśmy się już wcześniej.

Efekt synergiczny

  Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego.

Efekty logistyczno-marketingowe

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych ...

Efekt synergiczny kosztów

Jest to sposób i kierunek racjonalizacji ogólnego poziomu kosztów z uwzględnieniem zasady kształtowania efektów logistycznych

Korzystne efekty aliansów strategicznych

  Wśród korzystnych efektów aliansów strategicznych wymienia się1: korzyści skali wynikające z akumulacji doświadczeń, zmniejszenie kosztów dotyczących badań, a także poprzez udostępnienie sobie wynalazków technologii bez konieczności kupowania licencji, minimalizacja ryzyka, związanego z wejściem na nowe rynki oraz z inwestowaniem w nieprzyjaznym otoczeniu, wzmocnienie pozycji poszczególnych firm na ...

Innowacja jako efekt kreatywności

 

Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) postrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.

Proces innowacyjny rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżona zostanie rozbieżność między tym, czym organizacja aktualnie...

Cechy artystyczne klasycznego dramatu

Dramat powstal w starozytnej Grecji z piesni pochwalnych spiewanych ku czci boga Dionizosa. Z czasem piesni te ulegaly przeobrazeniu, z posrod grona spiewakow wyobrebnil sie aktor prowadzacy dialog z churem. Dramat ten odbiega od dzisiejszego, gorowalo w nim slowo poetyckie recytowane i spiewane na tle muzyki...

Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych

Grupa sędziów kompetentnych (zgodnie z regułami statystyki klasycznej - co najmniej czterech, jeżeli zakładamy losowość w doborze próby) analizuje tzw.

Od średniowiecza do XVIII wieku - Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

a. zmiany społ. – gosp. i polityczne zapowiadające upadek feudalizmu (poczynając od XV w.); wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władze centralną (wzrost znaczenia klasy mieszczańskiej);

b. proces reformacji i rozbicia...