Klasyczna teoria przewodnictwa

Czytaj Dalej

Omów klasyczne teorie spostrzegania

Teoria asocjacjonistyczna (Wundt, Titchener) *Wrażenia (cecha przedmiotu), a spostrzeżenia (cały przedmiot) *S jako suma wrażeń łączonych na bazie kojarzenia (styczność czasu, styczność przestrzeni, podobieństwo, kontrast) *Pewna suma wrażeń musi dawać to samo S *Czyste wrażenia można wyodrębnić przy pomocy introspekcji *Wrażenia to najprostsza forma S Teoria postaci (Wertheimer, Kofka, Rubin) *Prymat spostrzeżeń nad wrażeniami, wrażenia są ...

Klasyczne teorie spostrzegania

Teoria Hebba (bechiawioralna ) Hebb uważał, że wrzenia są wynikiem aktywności naszych receptorów i są niezależne od spostrzeżeń.

Klasyczne teorie socjologiczne - ściąga z wykładów

Auguste Comte (właściwie Izydor Maria August Franciszek Ksawery Comte) (urodzony 17 lutego 1798 w Montpellier - zmarł 5 września 1857 w Paryżu) - francuski filozof i pozytywista, twórca socjologii.Życie i dziełoPo skończeniu szkoły średniej w rodzinnym Montpellier studiował na Politechnice Paryskiej (cole Polytechnique). Następnie mieszkał w Paryżu zajmując się nauczaniem matematyki. Był przekonany o swojej misji dokonania reformy nauki, a jego plany reformatorskie objęły ...

DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Klasyczna teoria organizacji

zagadnienia będące dzisiaj w centrum zainteresowania teorii i praktyki organizacji. Wykorzystał swoje praktyczne doświadczenia i rozległą lekturę w dziedzinie socjologii i filozofii do sformułowania własnej teorii o organizacji.

Przewodnictwo elektryczne

 

Prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w przewodniku metalowym,jonów dodatnich i ujemnych w elektrolitach i gazach zjonizowanych.

 Siła elektromotoryczna-stosunek pracy wykonanej podczas przesunięcia ładunków do ilości przesuniętego ładunku elektrycznego.

I prawo...

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Porównanie, którego człon określający tworzy rozbudowany, samodzielny obraz, to porównanie homeryckie, charakterystyczne dla stylu klasycznej epiki, np.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz

Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

Elementy szczególnej teorii względności

Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki klasycznej musimy stoso-wać mechanikę relatywistyczną opartą na  szczególnej teorii względności opracowanej przez Einsteina.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I

Gaz doskonały: •  objętość cząsteczek gazu jest o wiele mniejsza niż objętość zajmowana przez gaz, •  zasięg sił działających między dwoma cząstkami jest o wiele mniejszy niż  średnia odległość międzycząsteczkowa.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Zależy od rozmiarów cząsteczek i od ich liczby w jednostce objętości. Rozpatrujemy cząstkę kulistą o  średnicy d. Zderzenie będzie miało miejsce gdy odle-głość między środkami będzie mniejsza niż d...

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

- postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność   •  Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku „Lipy” , „Wysokie drzewa”

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu.

DRAMAT KLASYCZNY

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna - miała pomóc uchwałom sejmowym, - krytyka stronnictw politycznych, metod rządzenia, aparatu władzy, - akcja (intryga) jest tylko pretekstem do przeforsowania określonych poglądów politycznych (tu: stronnictwa politycznego), - uważany za komedię klasyczną: wprowadzenie, perypetie, punkt kuluminacyjny, rozwiązanie, - zachowanie klasycznej struktury akcji.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.