Klasyczna muzyka indyjska

Klasyczna muzyka indyjska

Czytaj Dalej

Muzyka indyjska

W muzyce indyjskiejnaley odrónic muzyke Indii północnych od południowych; w północnych przewaajawpływy islamu, choc tradycje te nie sa jednolite, w Indiach południowych zachowało siewiele cech dawnych, i to zarówno muzyki indoeuropejskiej Wedów, jak i indyjskichautochtonów (w tym take wysoce spekulatywna teoria skal,).

Klasyczna muzyka kameralna

Istniały dwa nurty muzyki dworskiej. Jeden z nich tworzyły wielkie i głosnewykonania dzieł scenicznych, drugi natomiast ograniczał sie do ram intymnych, do komnat.Muzyka kameralna (musica da camera) wywodzi swoja nazwe z camera — dworskiejkomnaty. Z czasem przeciwienstwem muzyki kameralnej stała sie ju nie...

LEOPOLD STAFF - POETA KLASYCZNY

- postawa odczuć i wyrazu, jasność, klarowność   •  Pochwała dla formy klasycznej, harmonii, porządku „Lipy” , „Wysokie drzewa”

DRAMAT KLASYCZNY

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza - komedia polityczna - miała pomóc uchwałom sejmowym, - krytyka stronnictw politycznych, metod rządzenia, aparatu władzy, - akcja (intryga) jest tylko pretekstem do przeforsowania określonych poglądów politycznych (tu: stronnictwa politycznego), - uważany za komedię klasyczną: wprowadzenie, perypetie, punkt kuluminacyjny, rozwiązanie, - zachowanie klasycznej struktury akcji.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Subkontynent indyjski na przełomie XX wieku

Ponad tysiąc inwazji wpłynęło na różnorodność kulturową na subkontynencie indyjskim.

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

W wyniku 9 dniowej ofensywy doszło do zajęcia obszarów indyjskiego Kaszmiru. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości dokonał podziału spornego terytorium pogranicznego Rann of Kutch na część indyjska i pakistańską.

Muzyka w reklamie

 

Czynnikiem kształtującym nastrój jest także muzyka, która podobnie jak kolor określa cechy produktu i działa na zmysły. Stąd utwory dynamiczne, radosne czy przeciwnie - spokojne, stanowiące w zasadzie niezauważalne tło dla reklamy. Takie w każdym razie było pierwotne założenie. Obecnie dużą...

Cechy artystyczne klasycznego dramatu

Dramat powstal w starozytnej Grecji z piesni pochwalnych spiewanych ku czci boga Dionizosa. Z czasem piesni te ulegaly przeobrazeniu, z posrod grona spiewakow wyobrebnil sie aktor prowadzacy dialog z churem. Dramat ten odbiega od dzisiejszego, gorowalo w nim slowo poetyckie recytowane i spiewane na tle muzyki...

Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych

Grupa sędziów kompetentnych (zgodnie z regułami statystyki klasycznej - co najmniej czterech, jeżeli zakładamy losowość w doborze próby) analizuje tzw.

Od średniowiecza do XVIII wieku - Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

a. zmiany społ. – gosp. i polityczne zapowiadające upadek feudalizmu (poczynając od XV w.); wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władze centralną (wzrost znaczenia klasy mieszczańskiej);

b. proces reformacji i rozbicia...

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - W politologii klasycznej zakładano: (Weber, Parsons)

W miejsce teorii akcentujących stałość i ciągłość rozwoju politycznego, pojawiły się koncepcje kładące nacisk na radykalne przekształcenie po II wojnie światowej: zanik klasycznych podziałów socjopolitycznych cicha rewolucja kulturowa trzecia fala demokratyzacji zmiana wyborcza odmrożenie systemu partyjnego Zmiany wywołane różnymi czynnikami i mają charakter wielowymiarowy.

Demokracja współczesna a demokracja klasyczna

Klasyczne: W teorii demokracji liberalnej, wywodzącej się z prac Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla zakłada się, że faktyczny ustrój demokratyczny powinien charakteryzować się: - możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory - możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli - rządami prawa i jawnością stanowienia prawa - przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak: ■ wolność głoszenia swoich ...

System partyjny Włoch jako przykład klasycznego systemu wielopartyjnego, kierunek jego ewolucji – ogólny zarys

- początek republiki był związany z trójpartyjną koalicją w składzie: chrześcijańscy demokraci, socjaliści, komuniści (trwała do 1947 r.) 

- po upadku koalicji dochodzi do sojuszu chadecji z partiami tzw. trzeciej siły – liberałami, republikanami i socjaldemokratami

- najważniejszą rolę w tym...

Klasyczne karty KANBAN

W systemie tym karty KANBAN krążą, każdy kontener z częściami musi mieć doczepioną kartę KANBAN, zawierającą następujące informacje: nazwę przedmiotu, numer magazynowy, ilość, określenie użytkownika, określenie dostawcy, numer karty KANBAN.

Ewolucja klasycznych systemów planowania

Planowanie nie jest now  ide . Ju  w  9 6 roku Henri Fayol zaliczy  je (pod nazw  „przewidywanie”) do pi ciu wyodr bnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsi biorstwa. „Przewidywa ” znaczy o, wed ug niego, snu  okre lone przypuszczenia co do przysz o ci i przygotowywa  j . Przewidywanie jest ju  pocz...

Schematy warunkowania klasycznego i instrumentalnego

d) podział wzmocnień na pozytywne i negatywne nie powoduje wyraźnych różnic w przebiegu warunkowania klasycznego, wpływa natomiast na przebieg warunkowania instrumentalnego.

Czym jest uwaga - klasyczna definicja uwagi Williama Jamesa i definicja współczesna

„Uwaga jest zawładnięciem przez umysł jednego z obiektów naszego strumienia świadomości. Jej istotą jest skupienie, koncentracja i świadomość. Implikuje ona rezygnację z pewnych myśli po to, by efektywnie radzić sobie z innymi.” (James, 1890, s. 403-404).

Współcześnie uwagę określa się jako...

Klasyczne zagadnienia teorii poznania

Będą to: epistemologia lub też gnozeologia. Epistemologia dzieli się na krytykę poznania (odpowiada za to, w jaki sposób poznajemy) lub teorię poznania (poddaje analizie rezultaty naszego poznania)

KLASYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

Odrębność przedmiotu i metody gwarantuje odrębność i autonomię poznawczą filozofii klasycznie pojętej. Obecnie klasyczna koncepcja filozofii jest przyjmowana i realizowana - na róŜne sposoby!