Klasycyzm w muzyce

Klasycyzm w muzyce

Czytaj Dalej

Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka instrumentalna

Polonez, utożsamiany od XVIII wieku z symbolem polskości, funkcjonował także w muzyce kompozytorów innych narodowości, pragnących nawiązać do klimatu wyrazowego muzyki naszego narodu.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka religijna

Intensywne badania prowadzone przez muzykologów i etnografów pozwoliły na odnalezienie cennych zabytków muzyki religijnej oraz przyczyniły się do pozyskania informacji o działalności mało znanych lub w ogóle nieznanych kompozytorów polskich.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka sceniczna

Ale w czasach zagrożenia bytu narodowego ambicją wielu literatów i muzyków stało się stworzenie rodzimych dzieł opero­wych. Muzyka baletu Kozaki obejmuje wstępną sinfonię oraz cykl 26 nu­merów zakończonych kozakiem, tańcem węgierskim i mazurem.

KLASYCYZM - Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce

Do najbardziej charaktery­stycznych cech klasycyzmu w muzyce należą: 1) dominacja muzyki instrumentalnej: orkiestrowej, kameralnej, so­lowej, 2) cykliczna koncepcja formy, 3) ukształtowanie modelu formalnego zwanego allegrem sonatowym (Określenie Sonatenform (niem.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIII wieku

W historii muzyki obowiązują jednak kryteria czasowe, a zatem termin „klasycyzm” trzeba zastosować konsekwentnie również do muzyki polskiej. Twórczość polskich kompozytorów w okresie klasycyzmu świadczy o preferowaniu świeckiej muzyki wokalno-instrumentalnej.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Symfonia

Do gatunków muzyki orkiestrowej w klasycyzmie należą także: diuer-timento, serenada, cassatione, notturno, scherzando.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Temat z wariacjami i technika wariacyjna

I chociaż wariacyjność zdominowała przede wszyst­kim muzykę instrumentalną, jej oddziaływanie zaznaczyło się także w muzyce wokalno-instrumentalnej.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna

W klasycyzmie po raz pierwszy nastąpiło dostosowanie przebiegu partii instrumental­nych do możliwości instrumentów. Nowością instrumentacyjną, jaką przyniosła muzyka kla­syczna, było uaktywnienie instrumentów dętych.

KLASYCYZM - Muzyka wokalno - instrumentalna

Requiem Mozarta urosło w dziejach muzyki do rangi symbolu — po­żegnania wypowiedzianego muzyce i ziemskiemu życiu. Beethoven preferował muzykę bez tekstu, najdobitniej — zdaniem kompozytora — wyrażającą swoją autonomię.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Muzyka klawesynistów francuskich

Klawesyniści francuscy, kojarzeni zwykle z gatunkami muzyki kla­wesynowej, byli także wybitnymi organistami oraz twórcami muzyki wokalnej i kameralnej, zarówno religijnej, jak i świeckiej.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Koncert instrumentalny

Prawdopodobnie po raz pierwszy w muzyce pojawia się określenie „romans”, oznaczające odtąd utwór nacechowany uczuciowo­ścią i subiektywizmem.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku

Równocześnie zaczęły powstawać szkoły prywatne, angażujące wybitnych muzyków w specjalnościach gry instrumentalnej i śpiewu solowego.

Muzyka klasycyzmu

Muzyka włoska ustepuje wtym okresie pierwszenstwa muzyce niemieckiej i tylko w dziedzinie opery muzyka włoska (azwłaszcza szkoła neapoli-tanska) oraz muzyka francuska (opera comique} ida wiosny midrogami.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Gatunki kameralne

Pomiędzy muzyką symfoniczną Beethovena i jego kwartetami smycz­kowymi, a napisał ich 16, istniał ścisły związek. Wśród rodzajów muzyki kameralnej nie można pominąć sonat na skrzypce i fortepian lub wiolonczelę i fortepian.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Sonata fortepianowa

Wykorzystywanie Scherza w sonatach fortepianowych świadczy o korelacji gatunków symfonicznych z muzyką solową.

Klasycyzm w muzyce polskiej - Pieśni i kantaty świeckie

Szkoda więc, że ta bogata rodzajowo ówczesna muzyka nie zachowała się w całości do naszych czasów.

POJĘCIE KLASYCYZMU

Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

David, Ingres, Bacciarelli Muzyka:opera, klasycy wiedeńscy - Haydn, Mozart, Beethoven Barok (XVI - XVIII w. we Francji silniej zaznaczył się klasycyzm.

Muzyka w reklamie

  Czynnikiem kształtującym nastrój jest także muzyka, która podobnie jak kolor określa cechy produktu i działa na zmysły. Muzyka w takim przypadku wywołuje konkretne skojarzenia albo swoją już ugruntowaną sławą czyni z produktu przebój.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

Warto te słowa zapamiętać, gdyż stanowią one dowód na to, iż klasycyzm XX wieku nie byłżadną „ucieczką” od teraźniejszości (nikt z żyjących zbiec ze swojej epoki nie jest w stanie!