Klasycyzm postanisławowski

Czytaj Dalej

KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI, klasycyzm warszawski, pseudoklasycyzm

KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI, klasycyzm warszawski, pseudoklasycyzm, ogół zjawisk lit. tendencji doby stanisławowskiej (—» klasycyzm).

POJĘCIE KLASYCYZMU

Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Klasycyzm rozumiany jest także jako ponadczasowa tendencja do ukazania ciągłości i tożsamości ludzkiego losu w różnych epokach przez nawiązanie do przeszłości i tradycji kulturalnej literackiej. we Francji silniej zaznaczył się klasycyzm.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

Warto te słowa zapamiętać, gdyż stanowią one dowód na to, iż klasycyzm XX wieku nie byłżadną „ucieczką” od teraźniejszości (nikt z żyjących zbiec ze swojej epoki nie jest w stanie!

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a sprawa polska

Ekspresjonizm na przemian z klasycyzmem fascynował Jarosława Iwasz-kiewicza. Związek klasycyzmu z sytuacją społeczną kraju, z ewolucjami dominujących w Polsce na-strojów, uświadamiała sobie krytyka ówczesna.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Granice klasycyzmu

D e c y z j a  n a l e ż y  d o  c z y t e l n i k a, lecz tam, gdzie czytelnik musi sam przechy-lić szalę na jedną lub na drugą stronę, czyli myśl wiersza wyczytać z obrazu, bo nie dano mu do-bitnej prawdy – sformułowanej przez podmiot autorski – tam pojawia się inny język poetycki,język z pogranicza symbolizmu i awangardyzmu, i tam klasycyzm zatraca swe kontury.

KLASYCYZM

KLASYCYZM. rozwijał się do końca stulecia, by stać się następnie punktem wyjścia —> klasycyzmu postanisławowskiego, zw.

NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny

RYMKIEWICZ Czym jest klasycyzm, W. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wr. PRZYBYLSKI To jest klasycyzm, W.

KLASYCYZM

Klasycystyczny stylizowany na wzór sztuki antycznej; dotyczący klasycyzmu XVIII w.

Czasy Stanisława Augusta - Charakterystyka Oświecenia i jego wpływ na literaturę, Klasycyzm i preromantyzm

Jedna jeszcze bardzo ważna cecha znamionuje klasycyzm francuski: oto pi­sarze (po większej części) świadomie ograniczają wolność swej twórczości, przestrzegając zasad tej teorii sztuki pisarskiej, którą przekazała starożytność - zwłasz­cza w Poetyce i Retoryce Arystotelesa, w Liście do Pizonów Horacego oraz w pismach Kwintyliana.

Klasycyzm

sztuką barokowego klasycyzmu(styl Ludwika XIV), zaznaczył się we Francji w XVII w.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Specyficzne przemiany stylistyczne

Z uwagi na to w okresie przejściowym pomiędzy barokiem i klasycyzmem, zamykającym się w przybliżeniu w latach 1720-1760, na osobne omówienie zasługuje: 1) twórczość operowa, 2) muzyka klawesynistów francuskich, 3) klawesynowa muzyka Domenica Scarlattiego, 4) twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha, 5) działalność i twórczość kompozytorów szkół przedklasycznych.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość operowa

Na dwudzieste lata XVIII wieku przypada początek poważnych zmian w operze. Wyraźna dominacja i popularność opery włoskiej wpłynęła na sposób komponowania oper przez twórców w innych krajach. XVIII-wiecz-ne widowiska muzyczne przestały być wyłącznie przejawem nowych idei estetycznych. Przemiany w...

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Muzyka klawesynistów francuskich

Termin „klawesyniści francuscy” obejmuje kilka generacji kompozytorów działających we Francji w latach 1650-1750. W 2. połowie XVII wieku, a więc w czasie związanym jeszcze ściśle z epoką baroku, szkołę klawesynistów francuskich reprezentowali Jacąues Champion de Cham-bonnieres, Louis Couperin i Jean...

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Klawesynowa twórczość Domenica Scarlattiego

Domenico Scarlatti (1685-1757) był rówieśnikiem Bacha i Handla, ale historycy muzyki skłonni są zaliczać tego kompozytora raczej do przed­stawicieli stylu galant i zarysowującego się z wolna klasycyzmu niż do reprezentantów baroku.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha

Podwaliną nowego stylu w muzyce była również twórczość synów Bacha, zwłaszcza Carla Philippa Emanuela (zwanego Bachem „berlińskim” lub „hamburskim”; 1714-1788) oraz Johanna Christiana (zwanego „medio­lańskim” lub „londyńskim”; 1735-1782). Rozpowszechnili oni melodykę kantylenową o budowie okresowej...

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Szkoły przedklasyczne

W czasie, który uznajemy za pośredni stylistycznie między barokiem i klasycyzmem, szczególną rolę odegrały trzy ośrodki: Mannheim, Berlin i Wiedeń.

KLASYCYZM - Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce

Ad 4) Silnie zarysowany kontrast w muzyce klasycyzmu sprzyjał uzyskaniu wyrazistej konstrukcji i zróżnicowaniu wyrazu emocjonalnego. Ad 5) Dominacja homofonii łączy się w klasycyzmie z preferowaniem melodyki kształtowanej „harmonicznie”, tzn.

KLASYCYZM - Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka

Hegemonia solistów na terenie opery w okresie baroku doprowadziła do naruszenia zasad dramaturgii i proporcji tej formy. Przez długie lata, wskutek nadmiernej swobody śpiewaków w realizowaniu własnych po­pisów wirtuozowskich, opera podlegała licznym wynaturzeniom. Sprzy­jała im również uległość...

KLASYCYZM - Klasycy wiedeńscy

Twórczość Beethovena urzeczywistnia wszystkie idee klasycyzmu, zamyka tę epokę i rozpoczyna nowy — romantyczny czas w historii muzyki.